Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sekretariatu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont sekretariatu

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@mein.gov.pl
https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mnisw/demand/notice/public/35842/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sekretariatu pokój nr 104 w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki przy
al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sekretariatu pokój nr 104 w budynku MEiN przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, na który składa się wymiana parkietu w sekretariacie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
1) Projekcie Budowlano-Wykonawczym Wielobranżowym (Technicznym) Remontu Pomieszczeń Biurowych na Pierwszym Piętrze w Budynku MEiN przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiarze robót - Wymiana parkietu w pomieszczeniu nr 104 w budynku MEiN przy Al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Posadzki drewniane - Załącznik nr 4 do SWZ
4) Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45432113-9

Dokument nr: 2021/BZP 00136353, BDG-WZP.261.9.2021.MR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektrycznej opisane zostały w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych opisana została w Rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mnisw/demand/notice/public/35842/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-mnisw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.261.9.2021.MR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sekretariatu pokój nr 104 w budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, na który składa się wymiana parkietu w sekretariacie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
1) Projekcie Budowlano-Wykonawczym Wielobranżowym (Technicznym) Remontu Pomieszczeń Biurowych na Pierwszym Piętrze w Budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiarze robót - Wymiana parkietu w pomieszczeniu nr 104 w budynku MEiN przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Posadzki drewniane - Załącznik nr 4 do SWZ
4) Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45432113-9 - Kładzenie parkietu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej 2 (dwie) umowy na roboty budowlane, których przedmiotem każdej były roboty budowlane remontowo-konserwacyjne o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym każda z umów, o których mowa powyżej musi obejmować, co najmniej roboty polegające na kładzeniu parkietu.
2) zdolności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które spełniają następujące wymogi:
kierownikiem robót, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania:
a) posiadać uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
b) posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami,
c) posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.),
d) być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177 z późn. zm.).
Warunki udziału w postępowaniu opisane zostały w Rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu opisany został w Rozdziale XX ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu opisany został w Rozdziale XX ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane zostały w Rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru. Szczegółowy zakres opisuje opisany został w § 12 Projektowanych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.