Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stała konserwacja (serwisowanie) urządzeń transportu bliskiego

Przedmiot:

Stała konserwacja (serwisowanie) urządzeń transportu bliskiego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1
61-325 Poznań
powiat: Poznań
tel. 261 547 588
31blt.sekcjatun@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 547 588
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W imieniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny (,,jako Zamawiający") zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

Stała konserwacja (serwisowanie) urządzeń transportu bliskiego (żurawiki, dźwigi osobowe, towarowe, osobowo - towarowe) zamontowanych w obiektach zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 31 BLT Poznań - Krzesiny.

ZADANIE NR 9 - dźwig towarowy w kompleksie 2744 Poznań, Ul. Kościuszki 92/98
ZADANIE NR 10 - dźwigi osobowe w kompleksie 2744 Poznań, Ul. Kościuszki 92/98
ZADANIE NR 11 - żuraw przenośny w kompleksie 4246 m. Babki, Ul. Babicka 5
ZADANIE NR 12 - dźwig osobowy, towarowy w kompleksie 2972 w m. Leszno, Ul. Racławicka 1
ZADANIE NR 13 - dźwig towarowo - osobowy w kompleksie 2981, Śrem, Ul. Sikorskiego 2
[nazwa przedmiotu zamówienia].

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najlepszy bilans kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Składanie ofert:
VII. Termin i miejsce składania ofert
Oferty o przedmiocie zamówienia należy przesłać na adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego,
ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, złożyć osobiście w kancelarii 31 BLT lub przesłać e-mail na adres: 31blt.sekcjatun@ron.mil.pl do dnia 20.08.2021 r. (z dopiskiem Infrastruktura).

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia
01.12.2021 r. do 30.11.2022 r.
Przeglądy odbywać się będą w dni robocze i w czasie godzin pracy Zamawiającego, tj. w godz. od 800 do 1500.

Wymagania:
I. Sposób wyceny oferty
1. Ofertę w przedmiocie zamówienia należy składać w formie wyceny ofertowej w oparciu o załączony do niniejszego zaproszenia formularze.
2. Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów /zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ceny oferty/.
3. Ceny jednostkowe oraz cenę końcową należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku do jednego grosza.
4. Do ceny oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
5. Złożona oferta powinna zawierać określoną cenę ogólną netto i brutto z podaniem wysokości podatku VAT.

III. Dokumenty wymagane w ofercie
- formularz cenowo - ofertowy wg wzoru - załącznik nr 1,
- wycena ofertowa na poszczególne zadania - załącznik nr od 2.1 do 2.5
- wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia - załącznik nr 4,

- oświadczenie Wykonawcy o niekaralności osób przewidzianych do realizacji zamówienie
załącznik nr 5,
- oświadczenie Wykonawcy dotyczące uprawnień osób przewidzianych do realizacji Zamówienie - załącznik nr 6,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 7,
- oświadczenie o stosowaniu mechanizmu podzielnej płatności - załącznik nr 8,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.

IV. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
- cena 100%
- oferta najtańsza zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- Zamawiający informuje, że każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie.

a. V. Warunki wymagane od Wykonawców
b. W zamówieniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiotową usługę muszą posiadać:
- zaświadczenia uprawniające do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. konserwacji (serwisowania) wydanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych ( Dz.U. 2019 poz. 1008 )
- świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003r. ( Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami ): serii ,,E'' w zakresie obsługi, konserwacji i kontrolno-pomiarowych do 1kV Grupa 1 pkt. 2 i 10 oraz serii ,,D" Grupa 1 pkt. 2 i 10.
4. posiadania minimum 2 pojazdów serwisowych dla zapewnienia ciągłości i niezawodności
Serwisu
5. Wykonawca winien realizować prace z zastosowaniem Decyzji Nr 77/MON z dn. 9 czerwca 2020r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
6. Wykonawca winien realizować prace z zastosowaniem Decyzji Nr 77/MON z dn. 9 czerwca 2020r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w dniu podpisania umowy przedstawi kserokopie wszystkich zaświadczeń kwalifikacyjnych osób przewidzianych do realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 4).

VI. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
1. Wykonania konserwacji i serwisu urządzeń transportu bliskiego
2. Pozostania w gotowości do usuwania awarii przekazanych w serwisowanie urządzeń
3. Wykonania raz w ciągu trwania umowy pomiarów elektrycznych
4. Do uczestniczenia w badaniach okresowych i doraźnych kontrolach realizowanych przez WDT.

Uwaga:
1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA.
2. W przypadku wybrania oferty Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych ( w poszczególnych jednostkach) listę pracowników przewidzianych do realizacji zadania z podaniem: imienia, nazwiska, nr dowodu osobistego oraz marki i nr rejestracyjnego samochodu.
Na żądanie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć oryginał lub ksero ,,Za zgodność z oryginałem" wypisu z KRK, KRS.

Kontakt:
VIII. Osoba do kontaktu
Informacji dotyczących zamówienia udziela:
ZADANIE NR 9, 10, 11 - p. Michał KLIBER tel. 887 410 272, 261 548 383,
p. Stanisław SROKA tel. 261 548 383
ZADANIE NR 12 - p. Mariusz BERLIK tel. 705 204 909, 261 677 593,
p. Ireneusz KRYSMANN tel. 261 677 583
ZADANIE NR 13 - p. Zbigniew CZERYBA tel. 261 524 393,
p. Czesław LASKA tel. 261 524 392

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.