Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont ulicy

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo, Urząd Miasta Legionowo
marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
zamowienia@um.legionowo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491939
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: 17.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont ulicy Kwiatowej w Legionowie na odc. od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Kwiatowej w Legionowie na odc. od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej.
2. W ramach zamówienia przewidziano remont ulicy Kwiatowej w Legionowie na odcinku od Ul. Zakopiańskiej do Ul. Gajowej w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu technicznego elementów układu drogowego. Zakres remontu uwzględnia remont elementów układu drogowego na odcinku ok. 500 m długości, tj. jezdni, chodników i zjazdów, bez wprowadzenia istotnych zmian w geometrii układu drogowego. Przewidziano remont jezdni, przełożenie chodników i zjazdów oraz wymianę krawężników przy zachowaniu istniejących geometrii. Opracowanie zakłada odtworzenie istniejącej geometrii jezdni z zachowaniem normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych. W rejonie skrzyżowania z Ul. Gajową w celu uspokojenia ruchu przewidziano wyniesione skrzyżowanie. W ramach zakresu robót przewidziano również odtworzenie istniejącego progu zwalniającego oraz wykonanie elementów uspokojenia ruchu, tzw. ,,szykan" w celu zakrzywiania toru jazdy pojazdów samochodowych. W celu zabezpieczenia jezdni i ścieżki rowerowej pomiędzy jezdnią, a ścieżką przewidziano wykonanie opaski z kostki brukowej w miejscu opaski z kruszywa łamanego. Lokalnie przewidziano korektę łuków na skrzyżowaniach w celu dostosowania ich parametrów do obowiązujących normatywów.
3. Na odcinku od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej przewidziano remont nawierzchni chodników z wykorzystaniem materiału z rozbiórki. W celu uzupełnienia brakujących ilości nawierzchni należy użyć materiału udostępnionego przez zamawiającego. Lokalnie zakłada się uzupełnienie podbudów. Zakłada się również wymianę krawężników i obrzeży drogowych w rejonie przekładanych chodników. Spadek poprzeczny chodnika - 2,0% w kierunku jezdni, szerokość nawierzchni chodnika min. 2,0 m.
4. Na odcinku od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej przewidziano remont nawierzchni zjazdów z wykorzystaniem materiału z rozbiórki. W celu uzupełnienia brakujących ilości nawierzchni należy użyć materiału wykonawcy. Lokalnie zakłada się uzupełnienie podbudów. Zakłada się również wymianę krawężników i/lub obrzeży drogowych w rejonie przekładanych zjazdów. Spadek poprzeczny zjazdów należy dostosować do istniejących uwarunkowań terenowych, maks. 5,0% (podłużny). Szerokość nawierzchni zjazdów należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym lub dostosować do istniejących bram wjazdowych.
Planowana jest miejscowa przebudowa ścieżki rowerowej w celu dostosowania niwelety do projektowanego wyniesionego skrzyżowania.
Na remontowanym odcinku drogi przewidziano wymianę istniejących wpustów ulicznych.
Miejsca łączenia nowych i starych nawierzchni bitumicznych oraz istniejących nawierzchni bitumicznych z elementami brukarskimi należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową.
W ramach robót budowlanych przewiduje się do wykonania:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty rozbiórkowe,
3. wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
4. ułożenie krawężników, obrzeży,
5. wykonanie warstw podbudowy,
6. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
7. wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów,
8. regulacje urządzeń infrastruktury technicznej oraz częściowa wymiana elementów odwodnienia,
9. roboty wykończeniowe,
10. wdrożenie stałej organizacji ruchu.
Szczegółowy zakres robót określa plan zagospodarowania terenu (obejmujący odcinek od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej), przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt stałej organizacji ruchu (obejmujący odcinek od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej).
W ramach przedmiotu zamówienia należy wdrożyć stałą organizację ruchu - zgodnie z projektem (dla odcinka od Ul. Gajowej do Ul. Zakopiańskiej).
Po stronie wykonawcy pozostaje opracowanie i wdrożenie na czas remontu czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

CPV: 45233330-1, 45232460-4, 45233222-1, 45233270-2, 45233290-8, 45233292-2, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00136480, Rz.271.23.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [...]4.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy
użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo5. Przesłanie przez Wykonawcę
pytań o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji w inny sposób niż
wskazany, może skutkować nie dotarciem oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji do
komisji przetargowej w wyznaczonym terminie. Korespondencja taka, nie będzie brana pod uwagę
przez komisję przetargową podczas czynności badania i oceny ofert.6. Oferty, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby",
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust.
1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.7. Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż określone w ust. 6, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej tj. przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo8. W
przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.[...]12. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo to 1) dowolna przeglądarka
internetowa w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki
typu ,,cookies"2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kb/s,3) komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor o taktowaniu min. 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.4) Platforma
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.13. Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.14. Szczegółowe informacje techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbioru dokumentów przy użyciu strony
https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo znajdują się w Regulaminie oraz instrukcjach dostępnych na portalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/491939
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 12:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Rz.271.23.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Kwiatowej w Legionowie na odc. od ul. Gajowej do ul. Zakopiańskiej.
2. W ramach zamówienia przewidziano remont ulicy Kwiatowej w Legionowie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Gajowej w celu poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu technicznego elementów układu drogowego. Zakres remontu uwzględnia remont elementów układu drogowego na odcinku ok. 500 m długości, tj. jezdni, chodników i zjazdów, bez wprowadzenia istotnych zmian w geometrii układu drogowego. Przewidziano remont jezdni, przełożenie chodników i zjazdów oraz wymianę krawężników przy zachowaniu istniejących geometrii. Opracowanie zakłada odtworzenie istniejącej geometrii jezdni z zachowaniem normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych. W rejonie skrzyżowania z ul. Gajową w celu uspokojenia ruchu przewidziano wyniesione skrzyżowanie. W ramach zakresu robót przewidziano również odtworzenie istniejącego progu zwalniającego oraz wykonanie elementów uspokojenia ruchu, tzw. ,,szykan" w celu zakrzywiania toru jazdy pojazdów samochodowych. W celu zabezpieczenia jezdni i ścieżki rowerowej pomiędzy jezdnią, a ścieżką przewidziano wykonanie opaski z kostki brukowej w miejscu opaski z kruszywa łamanego. Lokalnie przewidziano korektę łuków na skrzyżowaniach w celu dostosowania ich parametrów do obowiązujących normatywów.
3. Na odcinku od ul. Gajowej do ul. Zakopiańskiej przewidziano remont nawierzchni chodników z wykorzystaniem materiału z rozbiórki. W celu uzupełnienia brakujących ilości nawierzchni należy użyć materiału udostępnionego przez zamawiającego. Lokalnie zakłada się uzupełnienie podbudów. Zakłada się również wymianę krawężników i obrzeży drogowych w rejonie przekładanych chodników. Spadek poprzeczny chodnika - 2,0% w kierunku jezdni, szerokość nawierzchni chodnika min. 2,0 m.
4. Na odcinku od ul. Gajowej do ul. Zakopiańskiej przewidziano remont nawierzchni zjazdów z wykorzystaniem materiału z rozbiórki. W celu uzupełnienia brakujących ilości nawierzchni należy użyć materiału wykonawcy. Lokalnie zakłada się uzupełnienie podbudów. Zakłada się również wymianę krawężników i/lub obrzeży drogowych w rejonie przekładanych zjazdów. Spadek poprzeczny zjazdów należy dostosować do istniejących uwarunkowań terenowych, maks. 5,0% (podłużny). Szerokość nawierzchni zjazdów należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym lub dostosować do istniejących bram wjazdowych.
Planowana jest miejscowa przebudowa ścieżki rowerowej w celu dostosowania niwelety do projektowanego wyniesionego skrzyżowania.
Na remontowanym odcinku drogi przewidziano wymianę istniejących wpustów ulicznych.
Miejsca łączenia nowych i starych nawierzchni bitumicznych oraz istniejących nawierzchni bitumicznych z elementami brukarskimi należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową.
W ramach robót budowlanych przewiduje się do wykonania:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty rozbiórkowe,
3. wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
4. ułożenie krawężników, obrzeży,
5. wykonanie warstw podbudowy,
6. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
7. wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów,
8. regulacje urządzeń infrastruktury technicznej oraz częściowa wymiana elementów odwodnienia,
9. roboty wykończeniowe,
10. wdrożenie stałej organizacji ruchu.
Szczegółowy zakres robót określa plan zagospodarowania terenu (obejmujący odcinek od ul. Gajowej do ul. Zakopiańskiej), przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt stałej organizacji ruchu (obejmujący odcinek od ul. Gajowej do ul. Zakopiańskiej).
W ramach przedmiotu zamówienia należy wdrożyć stałą organizację ruchu - zgodnie z projektem (dla odcinka od ul. Gajowej do ul. Zakopiańskiej).
Po stronie wykonawcy pozostaje opracowanie i wdrożenie na czas remontu czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233330-1 - Fundamentowanie ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach
oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) Wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, każda obejmująca wykonanie nawierzchni utwardzonej asfaltowej o powierzchni min. 2.000 m2
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:
1) Dysponowanie kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.
4. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień składania ofert:
1) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - dokument w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Uwaga
I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - dokument w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji danego zamówienia w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą,
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ pn. ,,Wzór zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia" - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym tego podmiotu - lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Treść dokumentu powinna określać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.) w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) - aktualnych na dzień ich złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wypełniony załącznik nr 6 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
Uwaga do pkt 2)
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię wymaganych uprawnień osób wskazanych w wykazie osób, o którym mowa w pkt 3
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
4. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie zakupowej następujące oświadczenie i dokumenty:
1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2) gwarancję lub poręczenie, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz,
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ);
4) oświadczenie podmiotu na którego zasoby wykonawca się powołuje dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr nr 3 do SWZ) - jeżeli dotyczy,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) / jeśli dotyczy
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) / jeśli dotyczy
7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;
8) uproszczony kosztorys ofertowy
UWAGA! Uproszczony kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych i 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
17. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2-3.
18. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
20. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w sposób określony w ust. 18.
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w ofercie w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz;
4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;
5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
c) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: dokumenty i oświadczenia wymienione w § 11 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1 - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
d) dokumenty wspólne takie jak: formularz oferty; uproszczony kosztorys ofertowy; dokumenty i oświadczenia wymienione w § 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2-3, ust. 4 pkt 2-4 SWZ - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie w imieniu każdego z wykonawców,
7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-6;
8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian:
1) terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku nieprzewidzianych przez strony okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,2) terminu w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku konieczności dotrzymania reżimu technologicznego dla robót drogowych i warstw asfaltowych, tj. gdy nastąpi spadek temperatury uniemożliwiający wykonywanie nawierzchni asfaltowej zgodnie z technologią danego producenta określoną w karcie technologicznej lub wystąpi niedopuszczalna wilgotność podłoża wynikająca z technologii danego producenta zawarta w karcie technologicznej oraz przy uwzględnieniu wymagań wynikających z zapisów STWiOR,
3) zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki:
a) śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, utrata uprawnień,
b) nie wywiązywanie się osób z obowiązków wynikających z umowy,
c) rezygnacja tych osób z wykonywania swoich obowiązków;
4) dopuszcza się zmianę osoby kierownika robót w trakcie realizacji umowy pod warunkiem posiadania przez nowego kierownika robót wymaganych przez Zamawiającego uprawnień,
5) dopuszcza się zmianę albo rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
6) dopuszcza się możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części zamówienia innym podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu podzlecanych robót,
7) dopuszcza się zmianę zakresu świadczenia oraz sposobu realizacji umowy w sytuacji zmiany przepisów Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowania nowych interpretacji oraz wytycznych dotyczących ww. Rozporządzenia,
8) dopuszcza się zmiany umowy zgodnie z art. 15r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 568).
2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Uzasadniony wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 zgłaszany jest w ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Uzasadnienie winno zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmiany opisanej w ust. 2, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Dopuszcza się zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana Wyko. nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zam.,
3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach
oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.