Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
powiat: łódzki wschodni
tel. 044 725 67 10, 044 725 67 00, fax. (44) 714 58 40, fax: 44 714 58 15
um@koluszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 044 725 67 10,
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach projektu
,,Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie
Koluszki".
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla zadania
związanego z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pod nazwą ,,Polepszenie jakości
środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki" realizowanego w
ramach Z1T, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 w oparciu o umowę o dofinansowanie z dnia 1 marca 2021 roku
Szczegółowy zakres zamówienia
1. Pełnienie inspektora nadzoru w branży elektrycznej na zadaniu związanym z montażem paneli
fotowoltaicznych w ilości 80 instalacji, w ramach projektu pod nazwą ,,Polepszenie jakości środowiska
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki".
2. Zamówienie będzie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Gmina Koluszki jest w trakcie
rozstrzygania postępowania przetargowego GIZ.271.63.(7).2021 opublikowanego w dniu 14.05.2021
roku.
3. Do zadań inspektora nadzoru będzie należało:
1) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli zgodności
wykonawstwa robót z projektem technicznym, wiedzą techniczną oraz przepisami Prawa Budowlanego
i obowiązującymi normami.
2) obecność na budowie podczas montażu instalacji, nadzór nad przebiegiem prac, sprawdzenie jakości
wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
wadliwych, bez certyfikatów i nie dopuszczonych od obrotu i stosowania w budownictwie.
3) sprawdzenie ilości i odbiór wykonanych robót.
4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także szczegółowe kontrolowanie
rozliczeń wykonanych robót cenowo - ilościowych.
5) udział w naradach koordynacyjnych wg. potrzeb zaistniałych w trakcie realizacji zadania oraz
w odbiorze końcowym inwestycji.
6) dokonywanie wpisów w dzienniku montażu instalacji fotowoltaicznej.

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 10;15 w Urzędzie Miejskim
w Koluszkach przy Ul. 11 Listopada 65, w pokoju 202 (II piętro). Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna
być umieszczona w kopercie oznakowanej w następujący sposób:
Urząd Miejski w Koluszkach, Ul. 11 Listopada 65,95 - 040 Koluszki
Ofertę można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy Ul. 11 Listopada 65.
3. Oferty można składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
Od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia robót będących jej przedmiotem i dokonania odbioru
końcowego realizowanej inwestycji.
2. Termin zakończenia inwestycji i dokonania odbioru końcowego planowany jest do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Wymagania:
V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się, aby Wykonawca na każdej zapisanej stronie
kserokopii złożył własnoręczny - podpis poprzedzony dopiskiem ,,za zgodność"). Jeżeli do
reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
Oferta na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
w ramach projektu ,,Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w Gminie Koluszki"
oraz
,,Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00"
VI. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy jeżeli zostało ustanowione bądź do wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
4. Załączenie aktualnych uprawnień budowlanych do nadzorowania robót w zakresie elektrycznym
z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dodatkowo
inspektor nadzoru branży elektrycznej powinien przedłożyć aktualne zaświadczenie SEP do mocy 1 kV.
Dokumenty te powinny być złożone w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Płatność:
1. Należność zostanie uregulowana ze środków budżetowych Gminy Koluszki.
2. Należność będzie zapłacona w terminie do 30 dni od daty należytego wykonania przedmiotu
zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
1. Do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2019 poz.2019 z późn. zm,).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.

Kontakt:
IX. Do kontaktów z oferentami upoważnieni są:
Referat Inwestycji UM Koluszki: tel. (44) 725-67-45.
1. Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
poniedziałek, środa, czwartel. w godz. 8.00 -16.00
wtorek: w godz. 8.00 - 17.00
piątel. w godz. 8.00-15.00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.