Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STĄPORKÓW
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
powiat: konecki
przetargi@staporkow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Stąporków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków.Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów robót oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w zadania inwestycyjnego.Wykonawca zobowiązany będzie również do pełnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot bieżącego postępowania o udzielenie zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.Projekt winien zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych ze wszystkich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Gosań w gminie Stąporków.Dla terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, nie został opracowany i przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 3,00 km prowadzonej m. in. wzdłuż drogi powiatowej DP 0449TOdrowąż-Pardołów-Włochów-Piasek wraz z przyłączami do granic działek.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:ETAP I:Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym wizji lokalnej w terenie i uszczegółowienie zakresu prac projektowych, następnie przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego min. 2 wariantów koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej, lokalizacji przepompowni i oczyszczalni ścieków.Otrzymanie koncepcji zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.Zamawiający dokona weryfikacji koncepcji i dokona wyboru jednej z nich w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.Przedstawione przez Wykonawcę koncepcje powinny zawierać: charakterystykę obszaru opracowania (ukształtowanie terenu, uwarunkowania hydrogeologiczne - opracowane na podstawie powszechnie dostępnych opracowań, warunki klimatyczne, istniejącą gospodarkę ściekową na przedmiotowym terenie, liczbę mieszkańców - stan na koniec 2020 r. miejscowości Gosań to 532 osoby, podział na zlewnie oraz bilans ścieków na terenie planowanej inwestycji dla poszczególnych zlewni), opis koncepcji proponowanych rozwiązań z podziałem na warianty, w tym lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, sporządzone na aktualnej mapie zasadniczej (skala 1:1000), średnicę i długość kolektora głównego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z długością i średnicą sieci kanalizacji tłocznej, ilość przepompowni ścieków, ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych (prowadzonych do granic działek), ilość i średnice studni kanalizacyjnych, miejsce lokalizacji oczyszczalni ścieków (w tym kontenerowej), możliwość realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (w miejscach gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, a inny rodzaj rozwiązania gospodarki ściekowej jest niemożliwy do realizacji), profile podłużne sieci kanalizacyjnej, przewidywane zestawienie niezbędnych do uzyskania decyzji,pozwoleń,uzgodnień i opinii (wraz z wykazem jednostek, które będą zobligowane do ich wydawania podczas realizacji opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na podstawie zaakceptowanego wariantu koncepcji),zestawienie przewidywanych kosztów realizacji poszczególnych wariantów z podziałem na etapy, krótki opis proponowanego do zastosowania rozwiązania. Koncepcję należy sporządzić w 2 egz. w wersji papierowej (dla każdego z wariantów oddzielnie) i w 1 egz. płyta CD - dla każdego z wariantów oddzielnie). Warunkiem przystąpienia do realizacji ETAPU II jest uzyskanie akceptacji koncepcji wybranej przez Zamawiającego.ETAPII:Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcji. Dokumentacja powinna zawierać: kompletny projekt budowlany w skład którego wchodzą: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi projektami w zakresie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, uzgodnieniami branżowymi i opinią z Narady Koordynacyjnej-5egz., projekt wykonawczy-5 egz.opracowanie badań geologicznych i geotechnicznych posadowienia kanalizacji i obiektów sieciowych - 3 egz.,informację do planu BIOZ-2 egz.,przedmiary robót z podziałem na branże - 2 egz., kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże - 2 egz., specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pełną wersję elektroniczną wykonanej dokumentacji w poszczególnych branżach-1 egz.-płyta CD -w formacie PDF oraz DWG wraz z kosztorysami i przedmiarami w poszczególnych branżach - w formacie PDF oraz ATH, wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową, załączane warunki, pozwolenia i decyzje, postanowienia, uzgodnienia i opinie powinny stanowić jeden dokument,a nie pojedyncze strony, spis przekazanej dokumentacji, który stanowić będzie załącznik do faktury wystawionej za realizację dokumentacji, pozwolenie na budowę wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenia.DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY RÓWNIEŻ:a)szczegółowe zapoznanie się z terenem planowanego przedsięwzięcia,b) pozyskanie na własny koszt map zasadniczych oraz map do celów projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,c) zebranie na własny koszt wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, np. uzgodnienia branżowe, Narada Koordynacyjna,d) sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w rozbiciu ujmującym działki objęte inwestycją,e) uzyskanie zgody właścicieli działek na wejście w teren zarówno dla trasy kanalizacji jak i urządzeń (np. przepompownie, studnie kanalizacyjne, itp.), czyli na lokalizację i budowę, dla każdej działki odrębnie-wzór oświadczenia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych z mapą sporządzaną ,,w kolorze" do uzgodnienia w Wydziale BIN na etapie projektowania, w przypadku zmiany przebiegu sieci w trakcie etapu projektowania Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania ponownej zgody,f)w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w oparciu o art. 124a ustawy o gosp. nieruchomościami,g)zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby pozyskania prawa do umieszczenia w terenie elem. projektowanej sieci w przypadku ich lokalizacji na działkach nie należących do Gminy Stąporków (np. pompowni, oczyszczalni),h) analiza konieczności wycinki drzew kolidujących z projektowaną trasą sieci kanalizacyjnej i)uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, pozwoleń i decyzji, postanowień, uzgodnień i opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji, j)opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,k)pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, jeżeli będzie wymagane,l)zaprojektowanie do każdego planowanego do budowy urządzenia, które będzie wymagało dostawy energii elektrycznej - przyłącza energetycznego,m) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych,n) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą,o) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, p) ujęcie w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich odtworzeń nawierzchni po trasie projektowanej sieci i uzbrojenia, q)bezpłatne udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach prowadzonego przez Gminę Stąporków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, r) sprawowanie nadzoru autorskiego - bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy Prawo Budowlane, w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia,s)sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", t) wykonanie dokumentacji w stanie kompletnym, spójnym i skorelowanym we wszystkich branżach wchodzących w jej skład,u)dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe i powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań,v) dokumentacja winna posiadać wszystkie opinie,uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w)aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów-na pisemne wezwanie Zamawiającegox)zaopatrzenie dokumentacji w pisemne oświadczenie projektanta, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,y)umożliwienie Zamawiającemu wglądu w uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę przed jego złożeniem w odpowiednich organach, z)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Ze względu na brak miejsca szczegółowy OPZ znajduje się w SWZ.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00136646, BIN.271.15.2021/RS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@staporkow.pl
d) elektroniczna skrzynka podawcza Zamawiającego na platformie ePUAP - UMStaporkow
2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (Uwaga: nie dotyczy składania oferty):
a) komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obejmująca wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych, odbywała się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na platformie ePUAP udostępnianego przez miniPortal w zakładce formularz do komunikacji lub za pomocą poczty elektronicznej.
b) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający we wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązaniu są do posługiwania się numerem ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania.
c) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie komunikował się
z Wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej poprzez adres mailowy: przetargi@staporkow.pl
d) Wszelkie dokumenty elektronicznej, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń Wykonawca składa jako załączniki.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Urząd Miejski w Stąporkowie przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w
sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które
na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne
Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Stąporkowie Ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków tel. (41) 374 11 22
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Tomasz Paprocki - adres mailowy iodo@staporkow.pl
3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
o na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz
o na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora.
o celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych
powyżej celów:
o przez okres wymagany przepisami prawa,
o do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
o do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO c.d.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
o dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
o prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu
danych,
o prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W
przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy
jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z
prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
o prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W
przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać.
o prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie
jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy
do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
o prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji -> Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BIN.271.15.2021/RS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków.Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów robót oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w zadania inwestycyjnego.Wykonawca zobowiązany będzie również do pełnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot bieżącego postępowania o udzielenie zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.Projekt winien zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych ze wszystkich budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Gosań w gminie Stąporków.Dla terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, nie został opracowany i przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 3,00 km prowadzonej m. in. wzdłuż drogi powiatowej DP 0449TOdrowąż-Pardołów-Włochów-Piasek wraz z przyłączami do granic działek.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:ETAP I:Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym wizji lokalnej w terenie i uszczegółowienie zakresu prac projektowych, następnie przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego min. 2 wariantów koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej, lokalizacji przepompowni i oczyszczalni ścieków.Otrzymanie koncepcji zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.Zamawiający dokona weryfikacji koncepcji i dokona wyboru jednej z nich w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.Przedstawione przez Wykonawcę koncepcje powinny zawierać: charakterystykę obszaru opracowania (ukształtowanie terenu, uwarunkowania hydrogeologiczne - opracowane na podstawie powszechnie dostępnych opracowań, warunki klimatyczne, istniejącą gospodarkę ściekową na przedmiotowym terenie, liczbę mieszkańców - stan na koniec 2020 r. miejscowości Gosań to 532 osoby, podział na zlewnie oraz bilans ścieków na terenie planowanej inwestycji dla poszczególnych zlewni), opis koncepcji proponowanych rozwiązań z podziałem na warianty, w tym lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, sporządzone na aktualnej mapie zasadniczej (skala 1:1000), średnicę i długość kolektora głównego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z długością i średnicą sieci kanalizacji tłocznej, ilość przepompowni ścieków, ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych (prowadzonych do granic działek), ilość i średnice studni kanalizacyjnych, miejsce lokalizacji oczyszczalni ścieków (w tym kontenerowej), możliwość realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (w miejscach gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, a inny rodzaj rozwiązania gospodarki ściekowej jest niemożliwy do realizacji), profile podłużne sieci kanalizacyjnej, przewidywane zestawienie niezbędnych do uzyskania decyzji,pozwoleń,uzgodnień i opinii (wraz z wykazem jednostek, które będą zobligowane do ich wydawania podczas realizacji opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na podstawie zaakceptowanego wariantu koncepcji),zestawienie przewidywanych kosztów realizacji poszczególnych wariantów z podziałem na etapy, krótki opis proponowanego do zastosowania rozwiązania. Koncepcję należy sporządzić w 2 egz. w wersji papierowej (dla każdego z wariantów oddzielnie) i w 1 egz. płyta CD - dla każdego z wariantów oddzielnie). Warunkiem przystąpienia do realizacji ETAPU II jest uzyskanie akceptacji koncepcji wybranej przez Zamawiającego.ETAPII:Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcji. Dokumentacja powinna zawierać: kompletny projekt budowlany w skład którego wchodzą: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi projektami w zakresie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, uzgodnieniami branżowymi i opinią z Narady Koordynacyjnej-5egz., projekt wykonawczy-5 egz.opracowanie badań geologicznych i geotechnicznych posadowienia kanalizacji i obiektów sieciowych - 3 egz.,informację do planu BIOZ-2 egz.,przedmiary robót z podziałem na branże - 2 egz., kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże - 2 egz., specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pełną wersję elektroniczną wykonanej dokumentacji w poszczególnych branżach-1 egz.-płyta CD -w formacie PDF oraz DWG wraz z kosztorysami i przedmiarami w poszczególnych branżach - w formacie PDF oraz ATH, wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową, załączane warunki, pozwolenia i decyzje, postanowienia, uzgodnienia i opinie powinny stanowić jeden dokument,a nie pojedyncze strony, spis przekazanej dokumentacji, który stanowić będzie załącznik do faktury wystawionej za realizację dokumentacji, pozwolenie na budowę wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenia.DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY RÓWNIEŻ:a)szczegółowe zapoznanie się z terenem planowanego przedsięwzięcia,b) pozyskanie na własny koszt map zasadniczych oraz map do celów projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,c) zebranie na własny koszt wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, np. uzgodnienia branżowe, Narada Koordynacyjna,d) sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów w rozbiciu ujmującym działki objęte inwestycją,e) uzyskanie zgody właścicieli działek na wejście w teren zarówno dla trasy kanalizacji jak i urządzeń (np. przepompownie, studnie kanalizacyjne, itp.), czyli na lokalizację i budowę, dla każdej działki odrębnie-wzór oświadczenia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych z mapą sporządzaną ,,w kolorze" do uzgodnienia w Wydziale BIN na etapie projektowania, w przypadku zmiany przebiegu sieci w trakcie etapu projektowania Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania ponownej zgody,f)w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w oparciu o art. 124a ustawy o gosp. nieruchomościami,g)zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby pozyskania prawa do umieszczenia w terenie elem. projektowanej sieci w przypadku ich lokalizacji na działkach nie należących do Gminy Stąporków (np. pompowni, oczyszczalni),h) analiza konieczności wycinki drzew kolidujących z projektowaną trasą sieci kanalizacyjnej i)uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, pozwoleń i decyzji, postanowień, uzgodnień i opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji, j)opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,k)pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, jeżeli będzie wymagane,l)zaprojektowanie do każdego planowanego do budowy urządzenia, które będzie wymagało dostawy energii elektrycznej - przyłącza energetycznego,m) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych,n) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą,o) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, p) ujęcie w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich odtworzeń nawierzchni po trasie projektowanej sieci i uzbrojenia, q)bezpłatne udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach prowadzonego przez Gminę Stąporków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, r) sprawowanie nadzoru autorskiego - bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie wynikającym z art. 20 i 21 ustawy Prawo Budowlane, w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia,s)sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny", t) wykonanie dokumentacji w stanie kompletnym, spójnym i skorelowanym we wszystkich branżach wchodzących w jej skład,u)dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe i powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań,v) dokumentacja winna posiadać wszystkie opinie,uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w)aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów-na pisemne wezwanie Zamawiającegox)zaopatrzenie dokumentacji w pisemne oświadczenie projektanta, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,y)umożliwienie Zamawiającemu wglądu w uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę przed jego złożeniem w odpowiednich organach, z)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Ze względu na brak miejsca szczegółowy OPZ znajduje się w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał
co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno - tłocznej o długości minimum 2,00 km wraz z oczyszczalnią ścieków. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 4 do SWZ - wykazu usług. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające,
że w/w usługi zostały zrealizowane należycie,
? dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które
w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Na potwierdzenie wskazanego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 5 do SWZ - wykazu osób.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja/spółki cywilne)
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty Wykonawcy zobowiązani są do oferty załączyć dokument zawierający pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający jego identyfikację.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455ustawy Pzp. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy:1)Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione w przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy, b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o PPK jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4. Strony umowy uprawnione są do zmiany wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy PZP po upływie 15m-cyod dnia podpisania umowy, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem zamówienia przekroczy: 80 % -przez poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa wyżej, rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ustalony w komunikacie Prezesa GUS. Zasady zmiany wynagrodzenia: a) wynagrodzenie będzie waloryzowane jednokrotnie o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ustalony w komunikacie Prezesa GUS, b) zmiana wynagrodzenia będzie wyliczona wg następujących zasad: wysokość wynagrodzenia wykonawcy, która jest należna za wykonanie zamówienia z tytułu wykonania zamówienia w okresie po upływie 15 m-cy od dnia podpisania umowy x wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia netto,d)przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 6. Strona umowy występująca o zmianę wynagrodzenia winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek zawierający uzasadnienie i dowody wskazujące na zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadkach: a) Zmiany w KRS, CEiDG w trakcie realizacji zamówienia, b)Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, c)Zmiany kont bankowych, d)zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacji, w której wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, w tej sytuacji zmniejszeniu ulegnie również wynagrodzenie należne wykonawcy, przy czym zmniejszenie zakresu rzeczowego nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia. Termin wykonania świadczenia określony w SWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: a)wystąpienia przeszkody o charakterze ,,siły wyższej", b) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca ma prawo zastąpić lub zmienić każdą osobę wskazaną w umowie. Dopuszcza się zmianę części umowy, która realizowana będzie przy udziale podwykonawców. Dopuszcza się w trakcie realizacji zamówienia wprowadzenia podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania siłami własnymi zamówienia przez Wykonawcę. Ze względu na brak miejsca w formularzu zmiany umowy określone zostały w dokumentach post. w załączniku nr 6 do SWZ-wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.