Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kościan
Młyńska 15
64-000 Kościan
powiat: kościański
655121001
agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kościan
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 655121001
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kokorzynie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja obejmuje termomodernizację oraz remont istniejącej świetlicy wiejskiej w następującym zakresie:
PRAC ROZBIÓRKOWE:
o Demontaż pokrycia dachowego z blachy wraz z rynnami i rurami spustowymi ocynkowanymi i PCV na całości obiektu wraz z opierzeniem;
o Rozebranie łat drewnianych;
o Rozebranie wełny mineralnej oraz folii ułożonej na kratownicach stalowych;
o Rozebranie sufitu podwieszonego montowanego do konstrukcji stalowej;
o Skucie gzymsu;
o Rozebranie komina ponad dachem;

PRACE BUDOWLANE:
o Zamurowanie otworów w ścianie szczytowej;
o Zamontowanie wentylacji wywiewnej i wentylatorów na dachu oraz nawietrzaków;
o Remont kratownicy - wzmocnienie, malowanie;
o Montaż stalowych płatwi dachowych;
o Wykonanie lekkiej suchej zabudowy płyty g-k na suficie;
o Montaż sufitu podwieszanego, kasetonowego na ruszcie aluminiowym;
o Gipsowanie i malowanie ścian przy suficie i sufitów;
o Docieplenie budynku styropianem elewacyjnym - ściany szczytowe i gzyms;
o Montaż pokrycia z płyty warstwowej na płatwiach stalowych wraz z obróbkami blacharskimi - nad salą główną;
o Położenie nowego pokrycia dachu ze styropapy - nad dobudówką;
o Zamocowanie nowych rynien i rur spustowych;
o Wymurowanie komina powyżej dachu;
o Wymurowanie ścian ,,attykowych" na szczytach budynku - wyrównanie;
o Naprawa pęknięć ścian szczytowych,
o Wykonanie instalacji odgromowej
o Montaż oświetlenia LED na sali głównej.

CPV: 45212300-9, 45261210-9, 45261320-3, 45262500-6, 45311200-2, 45421146-9, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00136409, ZP.272.07.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów/oświadczeń w postaci elektronicznej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościan, Ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan;
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1. listownie: na adres Urząd Gminy Kościan, Ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan,
2. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl
3. telefonicznie pod numerem: 65 5121001;
2) w sprawach związanych z Pana/Pani danymi można się również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków - pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.07.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja obejmuje termomodernizację oraz remont istniejącej świetlicy wiejskiej w następującym zakresie:
PRAC ROZBIÓRKOWE:
o Demontaż pokrycia dachowego z blachy wraz z rynnami i rurami spustowymi ocynkowanymi i PCV na całości obiektu wraz z opierzeniem;
o Rozebranie łat drewnianych;
o Rozebranie wełny mineralnej oraz folii ułożonej na kratownicach stalowych;
o Rozebranie sufitu podwieszonego montowanego do konstrukcji stalowej;
o Skucie gzymsu;
o Rozebranie komina ponad dachem;

PRACE BUDOWLANE:
o Zamurowanie otworów w ścianie szczytowej;
o Zamontowanie wentylacji wywiewnej i wentylatorów na dachu oraz nawietrzaków;
o Remont kratownicy - wzmocnienie, malowanie;
o Montaż stalowych płatwi dachowych;
o Wykonanie lekkiej suchej zabudowy płyty g-k na suficie;
o Montaż sufitu podwieszanego, kasetonowego na ruszcie aluminiowym;
o Gipsowanie i malowanie ścian przy suficie i sufitów;
o Docieplenie budynku styropianem elewacyjnym - ściany szczytowe i gzyms;
o Montaż pokrycia z płyty warstwowej na płatwiach stalowych wraz z obróbkami blacharskimi - nad salą główną;
o Położenie nowego pokrycia dachu ze styropapy - nad dobudówką;
o Zamocowanie nowych rynien i rur spustowych;
o Wymurowanie komina powyżej dachu;
o Wymurowanie ścian ,,attykowych" na szczytach budynku - wyrównanie;
o Naprawa pęknięć ścian szczytowych,
o Wykonanie instalacji odgromowej
o Montaż oświetlenia LED na sali głównej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy
Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże wykonanie:
- co najmniej dwóch zadań (robót budowlanych), każde polegające na/obejmujące swym zakresem wykonaniu/e robót dekarskich na/o powierzchni min. 100,00 m2.

Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby w całości.
b) Osób
Minimalne warunki dotyczące kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie:
- kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),
- kierownikiem robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń).
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 1333 z późn. zm.) . Dopuszcza się ważne, odpowiadające im (tzn. umożliwiające pełnienie ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na przedmiotowym zadaniu) uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające powyżej opisanym uprawnieniom/kwalifikacjom: kwalifikacje, które zostały uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t.j.)
Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

Ponadto osoba/y ta/te powinna/y zostać skierowana do realizacji zamówienia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (biorąc pod uwagę treść warunków udziału w postępowaniu nie wymaga się podawania informacji dot. wartości), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (biorąc pod uwagę treść warunków udziału w postępowaniu nie wymaga się podawania informacji na temat doświadczenia i wykształcenia) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. Okresy wyrażone w latach, o których mowa w ppkt.2.1., liczy się wstecz od dnia:
1) w którym upływa termin składania ofert;
2) złożenia wykazu, o którym mowa w ppkt 2.1., w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa pkt. 2.1. dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2.Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy
3. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamawiający żąda złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeżeli dotyczy;
3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa odpowiednio każdy z wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ. ,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy,
5) zobowiązanie lub podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X. pkt 2 SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ.
5. Sposób spełnienia warunku dot. zdolności technicznych lub zawodowych wykonawcy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w Rozdział VIII pkt. 2.4)a) SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.