Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wodociągu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa wodociągu

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ręczno
Piotrkowska 5
97-510 Ręczno
powiat: piotrkowski
44781-32-69, faks 44781-32-69
ug@reczno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Ręczno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 44781-32-69, faks 44
Termin składania ofert: 2021-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa wodociągu - centralizacja stacji uzdatniania wody Paskrzyn Ręczno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej składającej się z:
- rur PE100 ? 110 X 6,6 mm SDR17 mb. 1186,0
- kształtki żeliwne dn80mm - podejścia pod hydranty p.poż mb. 4,90
- rury osłonowej stal. ? 273,0x8,00mm - przewiert - szt.17 mb. 159,7
- trójnika żel. kołn. dn 100/100mm szt. 2
- trójnika żel. kołn. dn 100/80mm szt. 4
- zasuwy dn100mm z obudową i skrzynką do zasuw kpl. 6
- zasuwy dn 80 z obudową i skrzynką do zasuw kpl. 3
- hydrantu żeliwnego p.poż ? mm - nadziemnego kpl. 3
- zaślepki kołnierzowej dn100mm typ X szt. 1

CPV: 45231300-8, 45111200-0

Dokument nr: 2021/BZP 00136614, ZP.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-02 12:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.reczno.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .zip lub .7Z.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA RĘCZNO ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkconsulting@onet.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-02 12:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:
2.1. pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Ręczno nr rachunku: 97 8988 0001 0020 0306 0004 0071;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2.2-10.2.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Oryginał wadium, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - przetarg nr ZP.271.4.2021". O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 2.1. Wpłata wadium musi nastąpić przed upływem terminu złożenia oferty.
5. Zamawiający zwraca się o załączenie do oferty kopii przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy - bez konieczności potwierdzania tych okoliczności
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej składającej się z:
- rur PE100 ? 110 X 6,6 mm SDR17 mb. 1186,0
- kształtki żeliwne dn80mm - podejścia pod hydranty p.poż mb. 4,90
- rury osłonowej stal. ? 273,0x8,00mm - przewiert - szt.17 mb. 159,7
- trójnika żel. kołn. dn 100/100mm szt. 2
- trójnika żel. kołn. dn 100/80mm szt. 4
- zasuwy dn100mm z obudową i skrzynką do zasuw kpl. 6
- zasuwy dn 80 z obudową i skrzynką do zasuw kpl. 3
- hydrantu żeliwnego p.poż ? mm - nadziemnego kpl. 3
- zaślepki kołnierzowej dn100mm typ X szt. 1
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: C + G = P
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium cena ofertowa,
G - liczba punktów za kryterium okres udzielonej gwarancji,

P - łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy stanowiąca ostateczną ocenę badanej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa odcinki sieci wodociągowej o długości 0,5 km każdy, w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowej, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
3) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w SWZ rozdział IV pkt. 3 lit. d
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 2, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowalnych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, odbytych szkoleń niezbędnych do wykonania zamówienia, spełniających wymagania określone w ust. 1 pkt 3, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:
2.1. pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Ręczno nr rachunku: 97 8988 0001 0020 0306 0004 0071;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2.2-10.2.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Oryginał wadium, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - przetarg nr ZP.271.4.2021". O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 2.1. Wpłata wadium musi nastąpić przed upływem terminu złożenia oferty.
5. Zamawiający zwraca się o załączenie do oferty kopii przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy - bez konieczności potwierdzania tych okoliczności.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
określone w par.15 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: C + G = P
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium cena ofertowa,
G - liczba punktów za kryterium okres udzielonej gwarancji,

P - łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy stanowiąca ostateczną ocenę badanej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-02

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.