Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym

Przedmiot:

Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła
powiat: pilski
zampubl@zdiz.pila.pl
https://zdizpila.ezamawiajacy.pl/pn/zdizpila/demand/notice/public/35861/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piła
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym w Pile
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie alejki z kostki betonowej typu ,,eko-kostka" i ,,starobruk" na podsypce cementowo-piaskowej/ warstwie z piasku oraz na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej wraz z profilowaniem pobocza gruntowego, z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja zaworów.

CPV: 45233222-1

Dokument nr: 2021/BZP 00136536, ZP.I-1/341/10/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdizpila.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja". Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2019 poz. 2517)- zwane dalej
,,Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:-dokumenty w
formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,- dopuszcza się podpisanie dokumentów w
formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym
Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy Panią/Pana, że:1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, z siedzibą przy Ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-
920Piła, NIP: 764-22-11-127 (dalej: ZDiZ), reprezentowany przez Dyrektora (dalej: ADO). 2.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować poprzez adres
e-mail:iod@zdiz.pila.pl Do IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące realizacji Pani/Pana praw.3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517,
2275,2320, z2021 r. poz.464), dalej PZP.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez ADO w
tym podmioty
przetwarzające z którymi ADO zawarł umowę powierzenia.5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.6. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPZP.7. W
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ADO
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowaw art.
18ust. 2 RODO ; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisyRODO.9.
Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;3) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.10.Jednocześnie ADO
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostanąADO przez Panią/Pana w
związku z prowadzonym postępowaniem, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdizpila.ezamawiajacy.pl/pn/zdizpila/demand/notice/public/35861/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 09:00
Miejsce składania ofert: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.I-1/341/10/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie alejki z kostki betonowej typu ,,eko-kostka" i ,,starobruk" na podsypce cementowo-piaskowej/ warstwie z piasku oraz na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej wraz z profilowaniem pobocza gruntowego, z uzupełnieniem ziemią i obsianiem trawą, regulacja zaworów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 112 ustawy Pzp.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Minimalne warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 112 ustawy Pzp.

1. Kompetencja lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 zadania o wartości minimum 200 000,00 zł brutto odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zadania z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, potwierdzone dokumentami np. protokół odbioru robót lub referencje na dowód, że roboty wskazane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dokumentów świadczących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

1. Wypełniony załącznik nr 2

2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów świadczących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

1. Wypełniony załącznik nr 2

2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wykaz robót - załącznik nr 6

2. Wypełniony załącznik nr 2
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Wykaz robót - załącznik nr 6

2. Wypełniony załącznik nr 2
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.