Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa oczyszczalni ścieków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej
Jagodowa 2
05-092 Łomianki
powiat: warszawski zachodni
22 751 36 39
sekretariat@sadowa.dps.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łomianki
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 22 751 36 39
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych przebudową biologicznej oczyszczalni ścieków (na działce nr 186, obręb 0012 Sadowa) w celu zabezpieczenia istniejącej glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków na terenie DPS Sadowa. Przebudowana oczyszczalnia biologiczna musi spełniać następujące warunki:
1) wielkość dla 150 RLM,
2) wymagany stopień oczyszczenia ścieków w zakresie: BTZ5, ChZTcr,, zawiesiny ogólnej musi spełniać warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 07.04.2017 r. wydanym przez Starostę Nowodworskiego (Decyzja nr 117), załączonym do projektu budowlanego,
3) posiadać technologię dzięki której możliwe jest przeprowadzenie oczyszczania biologicznego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
4) spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

CPV: 45000000-7, 45231300-8, 45232421-9, 45232440-8, 45252100-9, 45252127-4, 45311000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00136630, DA.263.3.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-23 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postępowania/7e5198c9-d6b1-44eb-9f45-5831dadfd406
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gv.pl/Warunki Usługi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi rozdz. XXXI SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-23 10:00
Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale XXII SWZ

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. nr rachunku 34 1240 2164 1111 0011 0577 8212
Zalecany tytuł przelewu: ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa"
5. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (brak nazwy firmy Wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie Wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona.
6. Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przechowywać będzie wniesione wadium w pieniądzu na w/w wskazanym rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez miniPortal - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zwrot wadium z urzędu: Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
10. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przydatkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.263.3.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych przebudową biologicznej oczyszczalni ścieków (na działce nr 186, obręb 0012 Sadowa) w celu zabezpieczenia istniejącej glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków na terenie DPS Sadowa. Przebudowana oczyszczalnia biologiczna musi spełniać następujące warunki:
1) wielkość dla 150 RLM,
2) wymagany stopień oczyszczenia ścieków w zakresie: BTZ5, ChZTcr,, zawiesiny ogólnej musi spełniać warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 07.04.2017 r. wydanym przez Starostę Nowodworskiego (Decyzja nr 117), załączonym do projektu budowlanego,
3) posiadać technologię dzięki której możliwe jest przeprowadzenie oczyszczania biologicznego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
4) spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia: jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia
o atestu lub aprobaty technicznej dla proponowanej oczyszczalni potwierdzającą zgodność wykonania produktu z obowiązującą normą wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.
o oświadczenia, że proponowana oczyszczalnia pracuje w technologii osadu czynnego i osiągnie efekty oczyszczalnia ścieków zgodne z pozwoleniem wodno-prawnym w zakresie jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
o atest lub aprobata techniczna dla proponowanej oczyszczalni potwierdzającą zgodność wykonania produktu z obowiązującą normą wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.
o oświadczenie, że proponowana oczyszczalnia pracuje w technologii osadu czynnego i osiągnie efekty oczyszczalnia ścieków zgodne z pozwoleniem wodno-prawnym w zakresie jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Należy również złożyć jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów; Oświadczenie podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. nr rachunku 34 1240 2164 1111 0011 0577 8212
Zalecany tytuł przelewu: ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa"
5. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (brak nazwy firmy Wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie Wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona.
6. Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przechowywać będzie wniesione wadium w pieniądzu na w/w wskazanym rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez miniPortal - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zwrot wadium z urzędu: Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
10. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przydatkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego rozdziału SWZ.
7. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
a) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) zmiany terminu realizacji umowy z powodu:
o wystąpienia siły wyższej określonej w umowie oraz okoliczności opisanych w § 12 umowy,
o przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,
o wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, intensywnych opadów deszczu lub śniegu, temperatur poniżej 0oC, nieprzewidzianych negatywnych warunków hydrologicznych i geotechnicznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
o okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności jeżeli zostały one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów),
o nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SWZ jak: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,
d) zmiany wynagrodzenia z powodu:
o konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
o wykonania robot zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty,
o wykonania robót dodatkowych, których realizacja jest niezbędna do wykonania Przedmiotu Umowy, a które to roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności wymagalnej w stosunkach tego rodzaju od podmiotu zajmującego się profesjonalnym świadczeniem robót budowlanych,
o okoliczności opisanych w § 12 umowy,
e) zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
f) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę,
g) zmiany osób reprezentujących strony Umowy,
h) istotnych zmian uzasadnionych okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - na jego wniosek,
i) w okolicznościach wstrzymania prowadzonej inwestycji,
j) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego,
k) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.