Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Przebudowa lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
91 321 22 80
sekretariat@tbslokum.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 91 321 22 80
Termin składania ofert: 2021-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy Ul. Chopina 22 w Świnoujściu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest w przebudowa lokalu mieszkalnego w celu powiększenia łazienki oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Chopina 22 w Świnoujściu na działce nr 171, obręb 0006, (lokal Spółki, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, na czas prac remontowych opróżniony z Najemców) (powierzchnia lokalu około 74,36 m2)

CPV: 45210000-2, 45110000-1, 45310000-3, 45330000-9-, 45331000-6, 45332000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45440000-3, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00136754, AZP.242.52.NB.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-03 12:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami.
1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tbslokum.pl , przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem ,,Formularza składania oferty", dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów postępowania.
2) Korespondencja przekazywana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive itp.) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres strony prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej ani logowania.
4) korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuję się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godz., zsynchronizowane są z Głównym Urzędem Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w niniejszym postępowaniu jest: TBS Lokum sp. z o.o. (dawniej ZGM sp. z o.o.), Ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: odo@tbslokum.pl lub pisemnie na adres: TBS Lokum sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, Ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-03 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.242.52.NB.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest w przebudowa lokalu mieszkalnego w celu powiększenia łazienki oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 22 w Świnoujściu na działce nr 171, obręb 0006, (lokal Spółki, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, na czas prac remontowych opróżniony z Najemców) (powierzchnia lokalu około 74,36 m2)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
1) Zakres podobnych robót budowlanych tożsamy będzie z rodzajem prac wymienionych w zamówieniu podstawowym.
2) Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej, dostosowanych odpowiednio do zakresu prac.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów wszystkich kryteriów:
Suma punktów = C + T + G
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,cena",
T - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,termin wykonania zamówienia",
G - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,okres gwarancji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ,,termin wykonania prac"
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ,,okres gwarancji"
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 90 tys. zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC przez cały okres trwania umowy.
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie minimum jedną robotę odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł brutto.
Przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na wykonaniu prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych.
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia następującymi osobami:
1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą co najmniej roczną (1 rok) praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności,
2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej roczną (1 rok) praktykę zawodową w tej specjalności.
Zamawiający dopuszcza skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia jednej osoby pod
warunkiem spełnienia łącznie warunków określonych dla obu osób w lit. b pkt 1 oraz pkt 2 powyżej.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub wykonawcy mogą spełnić go łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ.

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,(Załącznik nr 9 do SWZ).

3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 10 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z podziałem na wyroby/materiały wymagane i wyroby materiały oferowane oraz kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inne formy prawne.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy w oryginale dołączyć do oferty.
4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego.
8. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów wszystkich kryteriów:
Suma punktów = C + T + G
gdzie:
C - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,cena",
T - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,termin wykonania zamówienia",
G - ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium ,,okres gwarancji".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ,,termin wykonania prac"
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium ,,okres gwarancji"
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.