Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żelechlinek
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
97-226 Żelechlinek
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
44 712 27 12, faks 44 712 27 70
gmina@zelechlinek.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Żelechlinek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 44 712 27 12, faks 4
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek - Etap III
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek - Etap III".

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:
1) DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,78 kW:
a) Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (Panele fotowoltaiczne o mocy 380 Wp) - ok. 131 szt.,
b) Montaż konstrukcji wsporczych,
c) Inwerter fotowoltaiczny,
d) Wyłączniki nadprądowe,
e) Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie,
f) Przewody izolowane wciągane do rur,
g) Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego,
h) Badania i pomiary instalacji uziemiającej
2) Budowa ogrodzenia (wykopanie dołów, montaż podmurówki, dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych i ogrodzenia panelowego, brama wjazdowa)
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w:
1) przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SWZ ,
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - stanowiących załącznik do SWZ,
3) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SWZ.

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 2021/BZP 00136722, RPR.271.1.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.zelechlinek.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zelechlinek.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami do oferty składana jest pod rygorem nieważności za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przed czynnością zaszyfrowania), szyfruje ofertę i
wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji"
wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja
elektroniczna (inna niż oferta wraz załącznikami do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji) lub poczty elektronicznej - zamowienia@zelechlinek.pl. Korespondencja ta nie może
być szyfrowana.8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym.9. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RPR.271.1.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek - Etap III".

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:
1) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,78 kW:
a) Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (Panele fotowoltaiczne o mocy 380 Wp) - ok. 131 szt.,
b) Montaż konstrukcji wsporczych,
c) Inwerter fotowoltaiczny,
d) Wyłączniki nadprądowe,
e) Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie,
f) Przewody izolowane wciągane do rur,
g) Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego,
h) Badania i pomiary instalacji uziemiającej
2) Budowa ogrodzenia (wykopanie dołów, montaż podmurówki, dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych i ogrodzenia panelowego, brama wjazdowa)
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w:
1) przedmiarach robót - stanowiących załącznik do SWZ ,
2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - stanowiących załącznik do SWZ,
3) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena: W1 = Cmin /Cocena* 60 pkt, gdzie W1 - Wartość punktowa oferty, Cmin -Cena oferty najniższej, Cocena - Cena oferty ocenianej
2) Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlano- montażowe: W2 = Rocena/Rmax* 40 pkt, gdzie W2- Wartość punktowa oferty, Rmax - Najdłuższy czas udzielonej gwarancji i rękojmi w miesiącach spośród złożonych ofert, Rocena - Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach w ocenianej ofercie.
Maksymalny, punktowany okres gwarancji i rękojmi to 72 miesięcy. W przypadku kiedy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące do wyliczenia punktów uzyskanych za okres gwarancji i rękojmi przyjmowane będzie 72 miesięcy. W = W1 + W2, gdzie W - łączna wartość
punktowa oferty. 2. Oferta, która według powyższego wzoru uzyska najwyższą wartość oceny, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlano - montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
2) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi oraz wartością robót stanowiącą cenę zamówienia, zgodny z Załącznikiem nr 2 do SWZ (zaleca się wersję uproszczoną kosztorysu ofertowego);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy:1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zam np. zmiana wysokości stawek VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;3)zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zam;4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo - budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia;5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podst sporządzenia kosztor ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zam przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia;6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego;7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, w szczególności:a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, c)zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem
potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania zadania,d)brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e)wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze: zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie
leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: ...), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne; Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedm umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na klauzulę siły wyższej, w takiej
sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania;8)nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie na przykład w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego;9)nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;11)zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;12)wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z
należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie;13) nastąpi konieczność zmiany lokalizacji inst. foto 14) inne okoliczności wyn. z art. 455 Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena: W1 = Cmin /Cocena* 60 pkt, gdzie W1 - Wartość punktowa oferty, Cmin -Cena oferty najniższej, Cocena - Cena oferty ocenianej
2) Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlano- montażowe: W2 = Rocena/Rmax* 40 pkt, gdzie W2- Wartość punktowa oferty, Rmax - Najdłuższy czas udzielonej gwarancji i rękojmi w miesiącach spośród złożonych ofert, Rocena - Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach w ocenianej ofercie.
Maksymalny, punktowany okres gwarancji i rękojmi to 72 miesięcy. W przypadku kiedy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące do wyliczenia punktów uzyskanych za okres gwarancji i rękojmi przyjmowane będzie 72 miesięcy. W = W1 + W2, gdzie W - łączna wartość
punktowa oferty. 2. Oferta, która według powyższego wzoru uzyska najwyższą wartość oceny, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlano - montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.