Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
4665z ostatnich 7 dni
17760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa szybów windowych, zaprojektuj i wybuduj

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa szybów windowych, zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI
Henryka Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
46 874 11 11
starostwo@powiat-brzeziny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: 46 874 11 11
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montaż dźwigów osobowych w budynkach powiatowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montażem sześciu dźwigów osobowych w następujących budynkach Starostwa Powiatowego Brzeziny:
1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach, Ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
2) Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach, Ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny
3) Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów
4) Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, Ul. Moniuszki 24, 95-060 Brzeziny
5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, Ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
6) Starostwie Powiatowym w Brzezinach, Ul. Reformacka 9, 95-060 Brzeziny.
2. W zakres prac do realizacji wchodzi:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej, STWIORB, kosztorysów,
2) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, zgód wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
3) Wykonanie robót rozbiórkowych, budowa nowych lub przebudowa istniejącego szybu windowego
4) Doprowadzenie zasilania
5) Montaż wind z osprzętem
6) Prace wykończeniowe po rozbiórkach
7) Oddanie do użytkowania
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym: stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przedmiarach robót zawierających zestawienie planowanych robót budowlanych- stanowiących załączniki nr 9 A - 9 F do Specyfikacji Warunków Zamówienia

CPV: 45313100-5, 45100000-8, 45310000-3, 45400000-1, 50750000-7, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00136733, OK.271.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna ( inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail starostwo@powiat-brzeziny.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ,,OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca RODO.
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeziński z siedzibą, Ul. Sienkiewicza 16, NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786 reprezentowany przez Zarząd Powiatu;
2.W podmiocie wyznaczona jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu mailowego: iodo@powiat-brzeziny.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania wraz z nadzorem o udzielenie zamówienia. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu przeprowadzenia przyszłych badań naukowych, historycznych, czy statystycznych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) .
b)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiat Brzeziński.
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 4, wynikający z przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2) uzyskania informacji o kategoriach odnośnych danych osobowych,
3) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).
4)do usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy:
a)dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b)osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
c)osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
d)dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e)dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku, wynikającego z przepisów prawa,
5)do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy:
a)osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
c)dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
8.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. a)przenoszenia swoich danych,
b)wzniesienia skargi do organu nadzorczego,
c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
9. W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-h) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
1) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2)Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.
4) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 09:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OK.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montażem sześciu dźwigów osobowych w następujących budynkach Starostwa Powiatowego Brzeziny:
1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
2) Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach, ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny
3) Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów
4) Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Moniuszki 24, 95-060 Brzeziny
5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
6) Starostwie Powiatowym w Brzezinach, ul. Reformacka 9, 95-060 Brzeziny.
2. W zakres prac do realizacji wchodzi:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej, STWIORB, kosztorysów,
2) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, zgód wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
3) Wykonanie robót rozbiórkowych, budowa nowych lub przebudowa istniejącego szybu windowego
4) Doprowadzenie zasilania
5) Montaż wind z osprzętem
6) Prace wykończeniowe po rozbiórkach
7) Oddanie do użytkowania
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym: stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przedmiarach robót zawierających zestawienie planowanych robót budowlanych- stanowiących załączniki nr 9 A - 9 F do Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
2) Maksymalnie za wszystkie kryteria oceny ofert Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w S.W.Z. i uzyska największą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez wykazanie, że Wykonawca:
A) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie realizacje obejmujące także : montaż nowych wind osobowych lub wymianę istniejących wind osobowych o wartości robót brutto nie mniejszej niż:100.000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych ( każda realizacja ).
W oświadczeniu/wykazie należy podać ich rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwagi:
1. Pod pojęciami ,,budowa", ,,przebudowa" rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3. Zamawiający uzna warunek SWZ za spełniony również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
b) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
c) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
d) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
e) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Uwagi:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne, aktualne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich ( EFTA ) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne ( w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 A i 4 B S.WZ. zostaną spełnione, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie spełniał wszystkie warunki, lub Wykonawcy wspólnie będą spełniali wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk przez osoby posiadające wymagane w SWZ uprawnienia budowlane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5) Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 2 pkt. 2 - 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, spełniających wymagania określone w Rozdziale VI SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w Rozdziale VI SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
7) Oświadczenia i/ lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.
8) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu potwierdzenie przelewu wniesienia wadium.
Uwaga : Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów ofertowych na etapie składania oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które : roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą ustawową solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 454 i 455 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454- 455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
2) Maksymalnie za wszystkie kryteria oceny ofert Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w S.W.Z. i uzyska największą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.