Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Sali Wiejskiej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa Sali Wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
68 3866009, faks 68 3846010
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 68 3866009, faks 68
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Sali Wiejskiej w Perzynach (etap IV.)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Sali Wiejskiej w Perzynach (etap IV.). 2. Szczegółowy
zakres robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
dopuszcza się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisanym, tj. o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ wyłącznie w
odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez
Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy
rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym
każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać ,,produkty", aby spełniać wymagania
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie
równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które
podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta
równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych
i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SWZ, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub
szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci
np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w
ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że
do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w
pkt 2 powyżej. 4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących prace fizyczne opisane przedmiarem robót, oraz pracowników niższego szczebla
technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm) tj. "przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie". Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co
najmniej okres realizacji zamówienia.
5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 95
ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 3 projektu
umowy, który stanowi integralną część SWZ.
6. Zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całości zamówienia wynosi szacunkowo 893
293,76 zł.

CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00136583, RSGG.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zamowienia.zbaszyn.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy
Zamówień Publicznych PZP, adres: http://zamowienia.zbaszyn.pl/.
Zasady korzystania z Platformy oraz opis wymagań technicznych zawarte są w rozdziale IX SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie. 2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej - Platformy Zamówień Publicznych PZP: http://zamowienia.zbaszyn.pl/ oraz poczty
elektronicznej na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Zbąszyń, Ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń;o w sprawach związanych z Pani/Pana danymi
proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: Maciej Ziegler Urząd Miejski w Zbąszyniu, Ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń,
pocztą elektroniczną na adres: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 306;o Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu pro- wadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;o odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w po- stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o Posiada Pan/Pani:? na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.? na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż pod- stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma PZP, adres: http://zamowienia.zbaszyn.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RSGG.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 893293,76 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 139835,01 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Sali Wiejskiej w Perzynach (etap IV.). 2. Szczegółowy
zakres robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze Robót. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
dopuszcza się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisanym, tj. o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ wyłącznie w
odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez
Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy
rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym
każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać ,,produkty", aby spełniać wymagania
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie
równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które
podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta
równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych
i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SWZ, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub
szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci
np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w
ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że
do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w
pkt 2 powyżej. 4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących prace fizyczne opisane przedmiarem robót, oraz pracowników niższego szczebla
technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm) tj. "przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie". Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co
najmniej okres realizacji zamówienia.
5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 95
ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 3 projektu
umowy, który stanowi integralną część SWZ.
6. Zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całości zamówienia wynosi szacunkowo 893
293,76 zł.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów , pozostałe wg kolejności, ocena wg wzoru opisanego w rozdz. XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub
środki finansowe na kwotę min. 100 000,00 zł. 2. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniejniż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie robót
ogólnobudowlanych i instalacyjnych obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 zł brutto każda. 2) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: Kierownikiem budowy, posiadającym
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z min. 5-letnim doświadczeniem jako
kierownik budowy (doświadczenie liczone od daty wydania uprawnień).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający
żąda dostarczenia następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane - wg załącznika nr 5 do
SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty. Przez najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty
budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku zdolności zawodowej; 2) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty należy załączyć podpisany szczegółowy kosztorys ofertowy (zaleca się format .pdf) , sporządzony na
podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót (suma iloczynów: ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych
odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług /VAT/).
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy): a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych, b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z
treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego tych wykonawców, należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca aby
Pełnomocnictwo zawierało w szczególności wskazanie: nazwy postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 7 do SWZ(jeżeli dotyczy).
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 2A do SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i odpowiednio podpisane, należy załączyć do oferty. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 5) Wykonawców obowiązują postanowienia punktu ,,Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki określone w rozdz. VII. SWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 2A do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono w projekcie umowy -
załącznik nr 1 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów , pozostałe wg kolejności, ocena wg wzoru opisanego w rozdz. XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.