Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
tel 0226685250
przetargi@imdik.pan.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 0226685250
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania wykonanie nowego przyłącza wodociągowego dla IMDiK PAN przy Ul. Pawińskiego 5 w Warszawie
V. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania ,,wykonanie nowego przyłącza wodociągowego dla IMDiK PAN" przy Ul. Pawińskiego 5 w Warszawie.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym złącznik nr 1 do Zapytania oraz wzorze umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

Składanie ofert:
XI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2021 r. do godz. 10.00 w sposób wskazany w pkt IX.2.
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną rozpatrzone.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, zgodnie z projektem Umowy. Termin zakończenia realizacji całej usługi przewidziany jest na 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
II. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

III. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

IV. Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odmówić zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny.
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie warunków w następującym zakresie:
a. Wykaże, iż będzie dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych bez ograniczeń: instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała nie mniej niż 2 dokumentacje projektowo kosztorysowe na budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 milion złotych każda;
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca ma obowiązek złożyć wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.

3. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych w Ogłoszeniu oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub gdy złożone oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający zastrzega, że prawo wezwania, o którym mowa pkt. 3 powyżej może wykonać jedynie wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie: skan na adres przetargi@imdik.pan.pl
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
4. Składając ofertę za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma obowiązek przekazać ofertę jako fotokopię (skan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ lub podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby podpisującej.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia, Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.
2. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty podróży, zakwaterowania, podatek od towarów i usług a także wszelkie inne opłaty, daniny, składki w tym w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych, jeżeli Wykonawca będący osobą fizyczną podlegałby takim ubezpieczeniom.

XII. Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę, podlegającego wykluczeniu z postępowania
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) jej treść jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu chyba, że zachodzi przypadek, o którym mowa ust. 1 pkt 3;
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
9) innych przepadkach, jeśli zostały one wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeśli zamawiający określił te warunki w ogłoszeniu.

XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena za realizację całości zamówienia- 80 %.
i. Punkty zostaną przyznane wedle następującego wzoru:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80%) : cena oferty ocenianej.

b. Cena za ponadlimitowy nadzór autorski (ponad limit ujęty w wynagrodzeniu całkowitym. Patrz § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 5 wzoru umowy) - 20 %
i. Punkty zostaną przyznane wedle następującego wzoru:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 20%): cena oferty ocenianej.
2. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty otrzymane przez ofertę w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
4. Najkorzystniejszą ofertę złoży ten Wykonawca, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
XIV. Umowa w sprawie zamówienia.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 2 do Ogłoszenia.

Kontakt:
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną (e-mail).
2. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres email przetargi@imdik.pan.pl
3. Wszelkie wnioski o wyjaśnienia treści Zapytania prosimy kierować na adres wskazany w pkt 2. Wyjaśnienia Zamawiającego będą publikowane na stronie na której ukazało się niniejsze Zapytanie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.