Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Radomszczański
Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
44 685 89 44, faks 44 683 43 35
przetargi@radomszczanski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 44 685 89 44, faks 4
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku z podziałem na części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują wykonanie:
- montaż butli z gazem
- montaż systemu kontroli dostępu
- montaż centrali alarmowej
- okablowanie
- montaż drzwi stalowych REI 60
- montaż ścianki szkieletowej GKI (zabudowa otworów okiennych)
- pomiary i uruchomienia
Szczegółowy opis zakresu robót określony został w:
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ dla Części I,
- dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ dla Części I.
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1. Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie, dlatego też roboty należy prowadzić w sposób nieutrudniający korzystanie z obiektu i nieuciążliwy dla użytkowników.
2. Z uwagi na fakt, że prace odbywać się będą na czynnym obiekcie, Zamawiający informuje, że prace objęte przedmiotem zamówienia (cz. I i II) będą wykonywane po godz.ch urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. 15.30 do 22.00, czwartek od godz. 16.30 do 22.00 oraz w dni wolne od pracy w godz.ch od 6.00 do 22.00. W przypadku prac objętych częścią I zamówienia dopuszcza się możliwość wykonywania prac w godz.ch urzędowania pod warunkiem, że nie będzie wymagało to wyłączenia serwerów. Wykonanie prac w obrębie serwerowni wymaga zachowania szczególnych warunków ostrożności, nie powodując zakłóceń w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych.
3. Po każdym zakończonym dniu pracy Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania i doprowadzenia obiektu do stanu umożliwiającego korzystanie i obsługę petentów.
4. Zamawiający informuje, że obszar prac objęty przedmiotem części II zamówienia (korytarze, klatki schodowe, pokrycie dachowe, SSP) jest objęty gwarancją stąd Wykonawca winien stosować się do uzgodnień w zakresie warunków i zasad realizacji będących ingerencją w wykonany i objęty gwarancją obszar/system. Jeżeli wskutek niestosowania się do przyjętych uzgodnień Zamawiający utraci gwarancję wówczas wykonawca prac przejmuje gwarancje na siebie i wypełnia obowiązki z niej wynikające do końca okresu jej obowiązywania wynikającego z zawartej w tym zakresie umowy.
5. Zabrania się korzystania z windy osobowej w budynku Starostwa celem transportu materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń.
6. Roboty będą nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.
UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważna".
W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca na wydzieleniu pożarowo klatek schodowych wraz z oddymianiem
Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują wykonanie:
- montaż przegród pożarowych
- instalację systemu oddymiania
- instalację SSP
- instalację oświetlenia awaryjnego
- pomiary i uruchomienia.
Szczegółowy opis zakresu robót określony został w:
- przedmiarze robót stanowiącym załącznik 11 do SWZ dla Części II,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik 12 do SWZ dla Części II,
- projekcie budowlanym stanowiącym załącznik 13 do SWZ dla Części II.
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1. Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie, dlatego też roboty należy prowadzić w sposób nieutrudniający korzystanie z obiektu i nieuciążliwy dla użytkowników.
2. Z uwagi na fakt, że prace odbywać się będą na czynnym obiekcie, Zamawiający informuje, że prace objęte przedmiotem zamówienia (cz. I i II) będą wykonywane po godz.ch urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godz. 15.30 do 22.00, czwartek od godz. 16.30 do 22.00 oraz w dni wolne od pracy w godz.ch od 6.00 do 22.00. W przypadku prac objętych częścią I zamówienia dopuszcza się możliwość wykonywania prac w godz.ch urzędowania pod warunkiem, że nie będzie wymagało to wyłączenia serwerów. Wykonanie prac w obrębie serwerowni wymaga zachowania szczególnych warunków ostrożności, nie powodując zakłóceń w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych.
3. Po każdym zakończonym dniu pracy Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania i doprowadzenia obiektu do stanu umożliwiającego korzystanie i obsługę petentów.
4. Zamawiający informuje, że obszar prac objęty przedmiotem części II zamówienia (korytarze, klatki schodowe, pokrycie dachowe, SSP) jest objęty gwarancją stąd Wykonawca winien stosować się do uzgodnień w zakresie warunków i zasad realizacji będących ingerencją w wykonany i objęty gwarancją obszar/system. Jeżeli wskutek niestosowania się do przyjętych uzgodnień Zamawiający utraci gwarancję wówczas wykonawca prac przejmuje gwarancje na siebie i wypełnia obowiązki z niej wynikające do końca okresu jej obowiązywania wynikającego z zawartej w tym zakresie umowy.
5. Zabrania się korzystania z windy osobowej w budynku Starostwa celem transportu materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń.
6. Roboty będą nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.
UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami do SWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważna".
W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

CPV: 31625200-5, 45312100-8, 45314300-4, 45316000-5, 45421141-4, 45343000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00136805, WP.272.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.radomszczanski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@radomszczanski.pl
https://bip.radomszczanski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2..Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz Rozdziale 8 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO została szczegółowo określona w Rozdziale 28 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.