Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4532z ostatnich 7 dni
19420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sompolno
11 Listopada 15
62-610 Sompolno
powiat: koniński
63 2714054
beata.wisniewska@sompolno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Sompolno
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 63 2714054
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA oraz montaż 6 mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Sompolno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA oraz montaż 3 instalacji fotowoltaicznych na następujących budynkach gminnych, położonych w Sompolnie o łącznej mocy nie mniejszej niż 85,12 kWp:
a) Szkoły Podstawowej przy Ul. Kaliskiej 39,
b) Przedszkola Miejskiego "Zielony Zakątek" przy ul . Kaliskiej 37,
c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) przy Ul. Gimnazjalnej 2a.

DOSTAWA oraz montaż 3 instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach szkolnych, położonych na terenie gminy Sompolno o łącznej mocy nie mniejszej niż 94,08 kWp:
a) Szkole Podstawowej w Mąkolnie przy Ul. Szkolnej 31,
b) Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym 2A,
c) Szkole Podstawowej w Lubstowie przy Ul. Kościelnej 1 A

CPV: 09331200-0, 45261215-4, 45315300-1, 71323100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00136836, RZZ.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/postepowania/8342187c-7c6c-4565-9ffb-8ec5a51e528e
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się za pomocą miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8342187c-7c6c-4565-9ffb-8ec5a51e528e, który korzysta z ePUAPu lub za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z adresem: beata.wisniewska@sompolno.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP i Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Wówczas Wykonawca ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Oferty należy składać za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje
dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale X SWZ (sposób i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia).
4. Komunikacja, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
5. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 7. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, .zip.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w pkt XVII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.