Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: S

Przedmiot:

S

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
magdalena.mazur@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Mycie okien zewnętrznych dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o."

Dokument nr: NP/OD/21/5904/OD/WAO

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
18.08.2021 10:15
PGNiG Obrót Detaliczny s p. z o.o.
ul. Grobla 15
61-859 Poznań

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
18.08.2021 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Umowy wykonywane będą w okresie od dnia ich podpisania do dnia 20.09.2022r.
Miejsce realizacji zamówienia
Lokalizacje PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - OPZ)

Wymagania:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert
Część 1: Część 1 (Region Dolnośląski 1):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 2: Część 2 (Region Dolnośląski 2):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 3: Część 3 (Region Dolnośląski 3):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 4: Część 4 (Region Górnośląski 4):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 5: Część 5 (Region Górnośląski 5):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 6: Część 6 (Region Górnośląski 6):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 7: Część 7 (Region Karpacki 7):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 8: Część 8 (Region Karpacki 8):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 9: Część 9 (Region Karpacki 9):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 10: Część 10 (Region Mazowiecki 10):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100
Część 11: Część 11 (Region Mazowiecki 11):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 12: Część 12 (Region Mazowiecki 12):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 13: Część 13 (Region Mazowiecki 13):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 14: Część 14 (Region Mazowiecki 14):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 15: Część 15 (Region Pomorski 15):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 16: Część 16 (Region Pomorski 16):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 17: Część 17 (Region Pomorski 17):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 18: Część 18 (Region Wielkopolski 18):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 19: Część 19 (Region Wielkopolski 19):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100

Część 20: Część 20 (Region Wielkopolski 20):
Cena brutto (Cena), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Kryterium oceny ofert (osobno dla każdej części zamówienia): Cena brutto za wykonanie przedmiotu zakupu.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zakupu,
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej, niż 10 000,00 zł netto każda, polegające na świadczeniu usług mycia okien zewnętrznych z podaniem zakresu, okresu, w którym usługi były/są wykonywane oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykaz usług stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu postępowania. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie tych usług - Referencje lub Oświadczenie.
Jeżeli usługi wykazywane na potwierdzenie spełniania ww. warunku są wykonywane (niezakończone), to Zamawiający wymaga, by do upływu terminu składania ofert, wartość już zrealizowanych usług była nie mniejsza, niż wartość określona powyżej.
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
4) nie podlega wykluczeniu z Postępowania.
2. Z Postępowania o dokonanie zakupu wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę PGNiG OD lub innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie realizując zakupu lub realizując go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia Wszczęcia Postępowania, chyba że niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed Wszczęciem Postępowania uchylili się od zawarcia z PGNiG OD lub innym podmiotem z Grupy Kapitałowej PGNiG Umowy w sprawie zakupu, w sytuacji gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w sytuacji, gdy uchylił się od zawarcia Umowy, której postanowienia zostały uzgodnione w drodze negocjacji z tym Wykonawcą,
3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
4) Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Postępowaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17,
7) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane
3. Z Postępowania można wykluczyć Wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
2) zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie zakłócające konkurencję w Postępowaniu;
3) dopuścili się tzw. poważnego wykroczenia zawodowego;
4) są podmiotem przeprowadzającym audyt sprawozdań finansowych GK PGNiG bądź należą do sieci tego podmiotu.
4. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Postępowaniu, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 17,
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 18,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zakupu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej,
4) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w § 4 ust. 18,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a także gdy Wykonawca nie wniósł wadium, na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą - jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.
8) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zakupu wystarczy, że zaproszonym do składania ofert był jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
8. W przypadku otrzymania oferty, co do której istnieje podejrzenie zaoferowania rażąco niskiej ceny, Wykonawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia przesłanek dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Regulaminie postępowania.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Inne uwagi
Wykonawca uprawniony jest do złożenia ofert na dowolną liczbę części, przy czym na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (należy uwzględnić wytyczne z § 1 ust.8 Regulaminu postępowania).
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
Strona internetowa Zamawiającego
Składanie ofert (wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu postępowania), odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Modułu EKZD.
Termin związania ofertą
17.10.2021

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Magdalena Mazur

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.