Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
JĘDRZEJÓW 16
49-200 GRODKÓW
powiat: brzeski (opolski)
77 415 80 15
dpsjedrzejow16@wp.pl
Województwo: opolskie
Miasto: GRODKÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 415 80 15
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
na zadanie pn.:
,,Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Remont Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Remont Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie"
2) Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
a) Projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz.
b) Kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót - 2 egz.
c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia.

CPV: 71242000-6

Składanie ofert:
1) propozycję cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (pkt 2),
w kopercie przygotowanej w sposób opisany w pkt 5.2 niniejszego zaproszenia,
należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie
zamawiającego (z zastrzeżeniem pkt 6.5)
5) Zamawiający dopuszcza złożenie propozycji cenowej wraz z załącznikami drogą
elektroniczną w formie elektronicznej ( tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Jednakże Zamawiający wymaga, aby dokumenty te (podpisana oferta
wraz z załącznikami) zostały spakowane w zaszyfrowane pliki (np. programem
Z-zip ) a następnie wysłane na adres dpsjedrzejow16@wp.pl do upływu terminu
składania ofert. Hasło do otworzenia pliku należy przekazać wyłącznie drogą
telefoniczną pod nr tel. 77 415 80 60 Lesław Ilów, po terminie składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Minimum 5 tygodni, maximum 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Termin wykonania stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
3. WARUNKI udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zaproszenia
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zaproszenia
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zaproszenia
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
? Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania propozycji cenowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zaprojektował co najmniej jedną kompletną dokumentację obejmującą remont budynku
? Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź
będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania określone
przepisami Prawa Budowlanego w następujących specjalnościach:
? minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej;
? minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
4. Wykonawca przedkładając propozycję cenową składa następujące DOKUMENTY:
1) propozycję cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
(tj. wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku
podstaw do wykluczenia);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru / ewidencji (Krajowego Rejestru Sądowego KRS,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG), jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji cenowej;
5. Opis sposobu PRZYGOTOWANIA propozycji cenowej:
1) należy ją złożyć osobiście /przesłać drogą pocztową w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę (firmę) i adres
wykonawcy oraz napis: ,,Propozycja cenowa na zadanie pn. ,,Wykonanie
dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Remont Domu Pomocy Społecznej
w Jędrzejowie" lub elektronicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 6.5)
zaproszenia;
2) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
3) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4) ma obejmować całość zamówienia.
2) w przypadku propozycji cenowych przesłanych do zamawiającego operatorem pocztowym
liczy się data i godzina dostarczenia propozycji cenowej do siedziby zamawiającego;
3) propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona wykonawcy nie otwarta;
4) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję
przed terminem upływu jej składania;
6) ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PRZESŁANIA SKANU DOKUMENTU
PODPISANEGO WŁASNORĘCZNIE!!!
7. Opis sposobu obliczenia CENY w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek od
towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny.
8. Opis KRYTERIÓW, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:
1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami zamówienia i ich rangą:
Lp.
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium (waga)
1.
Cena (C)
90 %
2.
Termin wykonania (TW)
10 %
Zasady oceny kryteriów (punktacji ofert):
a) Kryterium ,,cena" będzie oceniane na podstawie ceny brutto zaoferowanej w formularzu ofertowym i przeliczone według następującego wzoru:
C = (C najniższa /C badana) x 100
Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,cena" tj. 90 punktów uzyska oferta z najniższą ceną.
b) Kryterium ,,termin wykonania" wyrażony w tygodniach, liczony od dnia podpisania umowy, oceniane będzie na podstawie podanej w formularzu ofertowym liczby tygodni:
- za termin wykonania 5 tygodni -TW = 10 pkt
- za termin wykonania 6 tygodni - TW = 0 pkt
c) Łączna liczba punktów przyznanych z uwzględnieniem wagi (znaczenia) poszczególnych kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:
? = (0,90 x C) + TW
Maksymalną ilość punktów w kryterium ,,termin wykonania" tj. 10 punktów uzyska oferta, w której termin wykonania będzie wynosił 5 tygodni.
Zaoferowany przez Wykonawców termin wykonania nie może być krótszy niż 5 tygodni i dłuższy niż 6 tygodni
2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
9. Informacje dotyczące ogłoszenia WYNIKÓW postępowania:
Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi poprzez przesłanie informacji, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, do wykonawców, którzy złożyli oferty* albo poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej*. 10. Informacja o UNIEWAŻNIENIU postępowania:
1) zamawiający unieważni prowadzone postępowanie ofertowe w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej propozycji cenowej spełniającej warunki udziału postępowaniu;
2) kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
2) zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru propozycji cenowych. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne środki odwoławcze.

Uwagi:
11. Pozostałe informacje
11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej, Jędrzejów 16, 49-200 Grodków;
2) z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. 77 415 80 15, adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i niezbędnym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.