Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: (17) 748 37 41.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (17) 748 37 41
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18
przy Ul. Bł. Karoliny"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy Ul. Bł. Karoliny". Należy wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych opinii, uzgodnień, w tym branżowych, pozwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych wraz z opracowaniem wizualizacji dla promocji zadania.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera Opis koncepcji i Rysunek koncepcji stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZM.400.2.2021.AKR

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy Ul. Bł. Karoliny", na załączonym wzorze ,,Wzór oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, w terminie do: 12 sierpnia 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 03.12.2021 r.

Wymagania:
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy oraz osób, które realizować będą dokumentację projektową - wykaz wykonanych dokumentacji.
3. Tabele Opracowań Projektowych - TOP
Termin płatności faktury (rachunku): do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury (rachunku) wraz z protokołem odbioru.

Warunki udziału:
Wymagane doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w ostatnich 5-ciu latach przed terminem składania ofert przynajmniej dwóch dokumentacji terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów lub innego zagospodarowania terenu o powierzchni min 1 ha).
Wymagane doświadczenie zespołu projektowego:
W skład zespołu projektowego muszą wchodzić projektanci specjalności:
1. Architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej - osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń,
2. inżynieryjnej drogowej - osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w minimum ograniczonym zakresie,

Każda z powyższych osób powinna udokumentować udział w przygotowaniu dokumentacji minimum dwóch terenów zielonych wraz z informacją czy inwestycja została zrealizowana na podstawie tej dokumentacji.

Obowiązki Wykonawcy: określa Wzór umowy.

Kryteria oceny ofert: złożona oferta musi przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.
1. Wybrany zostanie Wykonawca, który wykaże się wymaganym doświadczeniem, doświadczeniem zespołu projektowego oraz którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.
2. W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie zatrudniającą pracowników lub nie zawierającą umów ze zleceniobiorcami, oprócz ceny za wykonanie usługi należy wskazać liczbę godzin w ciągu których zostanie wykonana umowa.
3. W razie gdy wyłoniona zostanie oferta Wykonawcy będącego osobą fizyczną, który nie zatrudnia pracowników lub który nie zleci podwykonawcom wykonania umowy, to zawarta umowa ulegnie modyfikacji zgodnie z art.8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Termin związania ofertą: 20 dni
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Agnieszka Katarzyńska - Ruszel, tel.: (17) 748 37 41.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.