Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi

Przedmiot:

Dostawa narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Krakowska 11B
35-111 Rzeszów
powiat: Rzeszów
+48 26 115 56 59
zamowienia34wog@ron.mil.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 26 115 56 59
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w ramach rozpoznania rynku, dla którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

DOSTAWA narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi..
2. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, dostarczony
w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.

CPV: 44510000-8, 43800000-1

Otwarcie ofert: 10) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: w dniu 10.08.2021 r. o godz. 11:00.

Składanie ofert:
9) Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie,
ul. Krakowska 11 b, 35-111 Rzeszów
Kancelaria Jawna budynek 12, pokój nr 1
do dnia 10.08.2021 r. do godz. 10:30.

Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące:

DOSTAWA narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.

Znak sprawy nr RR/500/2021
Nie otwierać przed 10.08.2021 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. DOSTAWA winna być zrealizowana do dnia 01 października 2021 r. w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:30 do godz. 14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wymagania:
3. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w projekcie umowy - załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
6. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej załącznik nr 1A do Ogłoszenia, pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego - magazyny położone w Rzeszowie, Nisku i Żurawicy na własny koszt i ryzyko zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu kalkulacji ceny ofertowej.
8. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieuregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również załącznik nr 2 (Projekt umowy).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od uzyskanych cen ofertowych oraz posiadanych na ten cel środków finansowych. Zmniejszenie lub zwiększenie wielkości zamówienia następować będzie w oparciu o zaoferowanie ceny jednostkowe i wymagać będzie złożenie oferty dodatkowej z formularzem cenowym, uwzględniającymi zmniejszone lub zwiększone wielkości asortymentu po cenach jednostkowych zaproponowanych w ofercie pierwotnie przedstawionej.
1) W zakresie nieuregulowanym powyżej zastosowanie mają postanowienia Projektu umowy (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
2) Szczegółowe warunki zamówienia (Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia) można pobrać ze strony internetowej www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka: BIP/Ogłoszenia/ Zamówienia) lub mogą one zostać przesłane na wniosek Wykonawcy na jego adres e-mailowy.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stawia warunków udziału
w postępowaniu;
2) W postępowaniu nie może brać udziału Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe - Wykonawca taki zostanie z postępowania wykluczony.
3) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach, o których mowa w Rozdz. 2 ust. 2 do ogłoszenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty (załącznik nr 1) wskazać Zamawiającemu adresy internetowe (link do strony internetowej z ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych), gdzie Zamawiający może pobrać samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
4. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną i zgodnie
z wyborem Wykonawcy przesłane:
a) pocztą elektroniczną - na adres e-mailowy: zamowienia34wog@ron.mil.pl - dokumenty powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę;
b) pisemnie na adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ul. Krakowska 11b (budynek 12, pok. nr 8), 35-111 Rzeszów.
2) Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer referencyjny postępowania (RR/500/2021)
3) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.34wog.wp.mil.pl (Zakładka: BIP/OGŁOSZENIA/ ZAMÓWIENIA).
5) Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy:
a) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego,
b) do siedziby Zamawiającego na adres 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów.
5. Przygotowanie oferty i sposób jej złożenia
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz
z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego
w formie pisemnej (w oryginale) lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność
z oryginałem.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
8) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.

UWAGA I:
Dostosowanie się przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego powyżej wzoru opisu koperty zawierającej ofertę w przedmiotowym postępowaniu zagwarantuje nienaruszalność oferty Wykonawcy oraz brak możliwości zapoznania się z jej treścią aż do czasu jawnego jej otwarcia w wyznaczonym terminie.
UWAGA II:
6. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych poprawnie pod względem merytorycznym na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena- gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
? 100 pkt
C0 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną
CMIN - najniższa zaproponowana cena wśród ofert ważnych
CB - zaproponowana cena oferty badanej
2) Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) W postępowaniu o udzielnie zamówienia nie bierze się pod uwagę ofert Wykonawców, którzy:
a) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali inne zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego,
b) figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (oświadczenie o wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znajduje się w druku oferty),
c) złożyli ofertę niepoprawną merytorycznie, w szczególności której treść nie odpowiada wymogom niniejszego ogłoszenia.
4) Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1,
b) Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej; sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 1A,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentu, o którym mowa powyżej Zamawiający w terminie od dnia otwarcia ofert do dnia rozstrzygnięcia postępowania, zastrzega sobie prawo do jego pozyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ryzyko z tego tytułu ponosi Wykonawca;
d) Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale.
7. Udzielenie zamówienia i postanowienia końcowe
1) Udzielenie zamówienia może nastąpić niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt przyszłej umowy przedstawiony został
w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4) Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Środki ochrony prawnej - w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się środków ochrony prawnej - niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego (rozpoznanie rynku) którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji na dowolnym etapie postępowania.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
8. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
1) W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://34wog.wp.mil.pl/pl/pages/klauzule-informacyjne-2019-07-31-q/ zawarto stosowną klauzulę informacyjną dla osób fizycznych przystępujących
i biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zapoznać się treścią przedmiotowej klauzuli jak również respektować zawarte w niej postanowienia
i zasady.

Kontakt:
4) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Agnieszka GASEK.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.