Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
4435z ostatnich 7 dni
19461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż, demontaż ciepłomierzy, kotła wraz z konfiguracją całego systemu pomiarowego

Przedmiot:

Montaż, demontaż ciepłomierzy, kotła wraz z konfiguracją całego systemu pomiarowego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 KOSZALIN
powiat: Koszalin
tel. (94) 3478 713 fax. (94) 342 59 63
dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: KOSZALIN
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 3478 713 f
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Politechnika Koszalińska, Dział Zamówień, zwraca się o podanie ceny brutto za montaż, demontaż ciepłomierzy, kotła wraz z konfiguracją całego systemu pomiarowego (SCADA) w ramach badań naukowych Modułu 5 - Programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa projektu ,,ZINTEGROWANI - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej" nr POWR.03.05.00-00-Z055/18.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż, demontaż: ciepłomierzy, kotła gazowego o mocy 25kW(dostarczonych przez zamawiającego) wraz z konfiguracją całego systemu pomiarowego (SCADA) w ramach badań naukowych Modułu 5 - Programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa projektu ,,ZINTEGROWANI - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej" nr POWR.03.05.00-00-Z055/18.
Opis usługi:
- prace przygotowawcze,
- opróżnienie zładu,
- odbiór od zamawiającego kotła jednofunkcyjnego - 1 kpl. i ciepłomierzy szt.4,
- montaż kotła jednofunkcyjnego - 1 kpl., wraz z elementami przyłączeniowymi kotła,
- montaż ciepłomierzy - 4 szt.,
- dostarczenie i montaż wkładu kominowego - 15 mb,
- dostosowanie istniejącego rurarzu do nowych funkcji i urządzeń (przeróbki, demontaże), wraz z dostarczeniem i montażem niezbędnych elementów połączeniowych, tj. kształtek, zaworów, rur.
- likwidacja przecieków i nieszczelności istniejącej instalacji,
- napełnienie zładu,
- uruchomienie instalacji grzewczej,
- AKPIA - podłączenie zasilania elektrycznego do urządzeń.
2. Całkowity koszt wykonania usługi ponosi Wykonawca.
3. Okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi min. 12 miesięcy liczony od prawidłowego odbioru urządzeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokument nr: 31/ATZ/SZP-1/2021

Składanie ofert:
VI. Termin przygotowania ofert

Oferty należy przesyłać drogą e-mailową na adres e-mail dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 20.08.2021r. do godz. 1200. Oferty złożone po terminie składania ofert lub w formie papierowej nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował zamówienie:

Etap I w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.
Etap II w terminie od 01.05.2022r. do 06.06.2022r.

Prace badawcze przewiduje się przeprowadzić przez cały okres grzewczy na przełomie 2021/2022 roku.

2. Miejsce wykonania zamówienia wraz z opisem:
Hotel Services & Bistro, Ul. Dworcowa 5A, 75-201 Koszalin
Dostęp do Internetu: TAK, bezprzewodowy (Wi-Fi)
Powierzchnia kotłowni: około 2x4m
Jest to kotłownia hybrydowa o 4 obiegach grzewczych:
1) Ciepła woda o parametrach czynnika 70/50?C i o mocy zapotrzebowania Q = 25 kW,
2) Wentylacja mechaniczna o parametrach czynnika 50/40?C i mocy zapotrzebowania Q = 35 kW,
3) Ogrzewanie grzejnikowe o parametrach czynnika 45/35?C i mocy zapotrzebowania Q = 17 kW,
4) Ogrzewanie podłogowe o parametrach czynnika 42/30?C i mocy zapotrzebowania Q = 4 kW.
Poszczególne obiegi przedstawiono na zdjęciu nr 3.
Istniejący stan technologiczny przedstawia schemat nr1.
Prace wykonywane będą wyłącznie w kotłowni hotelu.

Wymagania:
. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny z późn. zm., natomiast nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą pzp" ze zmianami.
2. Postępowanie prowadzone jest z zasadami zapytania cenowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona z należytą starannością zgodnie z ustawą pzp i wynosi poniżej 130 000,00 zł.
4. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej. Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów.
5. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści oferty, które są spisane przez Zamawiającego spowoduje jej odrzucenie
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej. Każdy wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty w postepowaniu skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
8. Pytania dotyczące zapytania można zadawać pocztą e-mail na adres: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 10.08.2021r. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zastrzega sobie, że zapytania złożone po terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny.
10.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
IV. Kryteria oceny ofert

Pod uwagę będą brane kryteria:
cena brutto - 100%, (cenę należy podać w złotych polskich PLN) netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów, opłat, elementów cenotwórczych i innych składników wpływających na ostateczną cenę związanych z realizacją zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy.

V. Badanie ofert. Wyjaśnienia treści złożonych ofert. Omyłki pisarskie i rachunkowe

1. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia po wcześniejszym wezwaniu oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta ma:
- posiadać datę sporządzenia,
- być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
- być podpisana/opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym, Zamawiający dopuszcza również złożenie skanu papierowo podpisanej oferty,
- zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

VIII. Wykaz dokumentów, które Wykonawca ma złożyć w ofercie

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Uwagi:
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;
o inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Koszalińskiej jest Pan Mariusz Lenartowicz, kontakt: adres iod@tu.koszalin.pl ;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 22/ATZ/SZP-1/2021prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
o ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
o *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.