Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie dźwigów towarowo-osobowych

Przedmiot:

Odtworzenie dźwigów towarowo-osobowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7597
Kacper.Biedny@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43630/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7597
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
Odtworzenie dźwigów towarowo-osobowych zainstalowanych w obiektach technologicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odtworzeniu dźwigów towarowo-osobowych zainstalowanych w obiektach technologicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy. Prace muszą być realizowane przez wykwalifikowany zespół pracowników legitymujący się
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi ,,SEP" typu E Gr1 100 % brygady wykonującej zadanie.
Poprawność wykonanych prac budowlanych będzie musiała być potwierdzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przynależnej do Izby Budowlanej.
2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.
3. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Opisie przedmiotu zakupu oraz Formularzu RFX, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej
Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona.
3.4. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Wykonawca ujmuje oddzielnie każdą Część zamówienia w ofercie.
Uwaga: W przypadku wyboru różnych Wykonawców, na poszczególne części zamówienia (wg podziału w Opisie przedmiotu Zamówienia oraz Formularza RFX zostaną zawarte z Wykonawcami
oddzielne Umowy. W przypadku wyboru jednego Wykonawcy na kilka lub wszystkie części zamówienia zostanie zawarta jedna Umowa.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania usługi przy pomocy podwykonawcy/ców jedynie w zakresie prac wymienionych w § 17. ust. 1. projektu Umowy.
7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
Rodzaj zamówienia:
Usługi

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELB/04517/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
16-08-2021 12:00

Specyfikacja:
8. Wizja lokalna:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną na obiektach, na których będzie realizowany przedmiot zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 11.08.2021 r. o godz. 10: 00.
b) Udział w wizji lokalnej należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany w pkt. 11.3.1 SWZ. W zgłoszeniu należy podać dane Wykonawcy oraz osoby/osób, które będą reprezentować Wykonawcę podczas wizji lokalnej). Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
c) Wykonawca będzie uczestniczyć w wizji lokalnej na swój koszt. Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę podczas lub w związku z wizją lokalną. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicielu zgodnie ze stosowanym i zasadami i przepisami.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43630/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
16-08-2021 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
4.1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
4.2. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyliczoną zgodnie z pkt. 10.3. SWZ
4.3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje aukcję elektroniczną lub/i negocjacje handlowe w zakresie zaoferowanych cen poprzez platformę zakupową SWPP 2.
4.4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
4.5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
4.6. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
5. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12 SWZ.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Kacper Biedny
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Kacper.Biedny@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7597

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.