Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Malowanie pokoi

Przedmiot:

Malowanie pokoi

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego 4a
35-016 Rzeszów
powiat: Rzeszów
+48 17 86 04 500, 17 860 45 41, 17 860 45 44
oddzial-ag@rzeszow.wsa.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 17 86 04 500, 17
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
zamierza udzielić zamówienia publicznego, nieprzekraczającego kwoty 130.000,00 zł (bez podatku od towarów i usług.) na podstawie Zarządzenia nr 5/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie procedur dotyczących zaciągania i dokonywania wydatków w związku z czym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia polegającego na ,,Malowaniu pokoi gościnnych 307, 308, 309 przy Ul. Kraszewskiego 4A w Rzeszowie"
1. Zamówienie obejmuje wykonanie całości prac zgodnie z załączonym przedmiarem.

Składanie ofert:
2. Ofertę w formie kosztorysu uproszczonego na podstawie załączonego przedmiaru, obejmującego wykonanie prac, należy złożyć:
1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,
2) e-mailem na adres oddzial-ag@rzeszow.wsa.gov.pl
3. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Malowanie pomieszczeń biurowych WSA"
4. Termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.08 2021 r., do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia (nieprzekraczalny):
Od 25 sierpnia 2021do dnia 10 września 2021 r.
Odbiór wykonanych robót nastąpi w dniu 10 września 2021 r.

Wymagania:
Po bezusterkowym odbiorze wykonanych robót Wykonawca przedłoży fakturę.
Płatność za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury.
Nie wykonanie zamówienia w terminie umownym, lub wykonanie robót nie zgodnie z załączonym przedmiarem, spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zaprosi wykonawcę do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uwagi:
8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia4 maja 2016 r. str. 1), dalej RODO, informuję, że:
- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4A;
- kontakt do inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie: iod@rzeszow.wsa.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawieart.6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia zapytania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jest związany z udziałem w zapytaniu ofertowym;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzja nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- Posiada Pani/Pan :
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 ust.2 RODO; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.08 2021 r., do godz. 1000
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Jan Możdżeń, Bogdan Gierulski pok. Nr 210 tel. 17 860 45 41, 17 860 45 44

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.