Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa obiektów sportowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa obiektów sportowych

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA NASIELSK
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
powiat: nowodworski (mazowiecki)
um@nasielsk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nasielsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej ( wymiary: 4000 cm x 3100 cm) wraz z obiektami sportowymi i małą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, gmina Nasielsk. Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia z piaskownicą do skoku w dal będą mieć charakter obiektu sportowego, ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej. Boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz w miarę potrzeb innych amatorskich sportów drużynowych i indywidualnych. Budowę należy wykonać na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym o nazwie ,,Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu,, oraz Specyfikacji SIWIOR.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano - architektonicznym ( Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Specyfikacji STWIOR ( Załącznik nr 11 do SIWZ),

CPV: 45212221-1, 45111300-1, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45233250-6, 45236100-1

Dokument nr: 2021/BZP 00136906, IZP.271.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 08:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
adres strony internetowej
~https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Szyfrowanie
na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.7) Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2.Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:a. .zip b. .7Z4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe
składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.6.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. 7.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings w myśl
Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia składania ofert. 8.Za datę
złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania
oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została
zaszyfrowana i złożona.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i
wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 08:30
Miejsce składania ofert: oferty składa się za pośrednictwem platformy przetragowej , poprzez strone prowadzonego postepowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do dnia 18.09.2021 roku
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IZP.271.15.2021"
6. Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważać za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
9. Dokument wadialny powinien zostać złożony wraz z ofertą, za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .........
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.15.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej ( wymiary: 4000 cm x 3100 cm) wraz z obiektami sportowymi i małą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, gmina Nasielsk. Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia z piaskownicą do skoku w dal będą mieć charakter obiektu sportowego, ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej. Boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz w miarę potrzeb innych amatorskich sportów drużynowych i indywidualnych. Budowę należy wykonać na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym o nazwie ,,Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu,, oraz Specyfikacji SIWIOR.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano - architektonicznym ( Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Specyfikacji STWIOR ( Załącznik nr 11 do SIWZ),
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a)zdolność techniczna:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył:
1. co najmniej 1 (jedną) robotę polegającą przynajmniej na wykonaniu boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni co najmniej 1000 m2 którego realizację zakończono i odebrano,
2. co najmniej 1 (jedną) robotę polegającą przynajmniej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie parkingu, lub ciągu pieszo - jezdnego wykonanego z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500 m2.
b)zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wymaga się aby osoba ta, w okresie swojego doświadczenia zawodowego, pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, o powierzchni co najmniej 1000m2, zakończonych przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 niniejszej SWZ:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do SWZ;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 niniejszej SWZ:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru Załącznik Nr 4 do SWZ, zgodnie z wymaganiami warunków udziału w postępowaniu, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru Załącznik Nr 5, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
NIE DOTYCZY
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych, w szczególności: ,doc, .xls, .pdf, złożone odpowiednio przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, członka konsorcjum, członka spółki cywilnej
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego - dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp - jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór Załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, tj.: ,,Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie", w związku z powyższym pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
g) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale 10 ust. 6, w którym dany członek konsorcjum spełnia - Załącznik nr 7.,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do dnia 18.09.2021 roku
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IZP.271.15.2021"
6. Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważać za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
9. Dokument wadialny powinien zostać złożony wraz z ofertą, za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .........
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu - każdy z Wykonawców na potwierdzenie składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ A;
b) każdy z Wykonawców składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ B potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1, 2 SWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
? w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale 10,
? dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 2 składa każdy z Wykonawców.
3. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ten będzie realizować przedmiot zamówienia, objęty reglamentacją w zakresie swobody działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w części wymagającej licencji/koncesji przez Wykonawców nieuprawnionych -jeżeli dotyczy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - jeżeli dotyczy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączą oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy, usługi zostaną wykonane przez każdego z członków konsorcjum - wg. wzoru Załącznik nr 7 do SWZ
8. warunek określony w Rozdziale 11 ust. 6 pkt. 4) , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - jeżeli dotyczy.
9. warunek określony w Rozdziale 11 ust. 6 pkt 2) musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ten będzie realizować przedmiot zamówienia, objęty reglamentacją w zakresie swobody działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w części wymagającej licencji/koncesji przez Wykonawców nieuprawnionych -jeżeli dotyczy.
10. warunek określony w Rozdziale 11 ust. 6 pkt 3) niniejszego rozdziału musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ten będzie realizować przedmiot zamówienia, objęty reglamentacją w zakresie swobody działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w części wymagającej licencji/koncesji przez Wykonawców nieuprawnionych -jeżeli dotyczy.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, 9 i 10, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączą oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie stanowi część oferty i jako takie nie podlega uzupełnieniu - jeżeli dotyczy.
12 Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w następującym zakresie:
1) wydłużenie terminu w przypadku:
a) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
b) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
c) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków ludzkich itp.,
d) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności,
e) wystąpienia następstw działań administracyjnych (np. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy),
f) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
i) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
2) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.