Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placów zabaw

Przedmiot:

Budowa placów zabaw

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
powiat: Warszawa
bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
https://portal.smartpzp.pl/nwosg
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z założeniami Programów Funkcjonalno-Użytkowych opracowanych 5 lipca 2021 r. przez Annę Kościesza.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany i obejmuje budowę placów zabaw:
a) przy Ul. Bogusławskiego 6 A, na części działki nr 92 oraz część działki nr 213/19 z obrębu 7-08-09, o pow. całkowitej placu zabaw 368 m2;
b) przy Ul. Kluczowej 8/10, na działce nr 390 z obręb 7-08-14 o pow. całkowitej placu zabaw 2165 m2.
Odległość między placami zabaw przy Bogusławskiego i Kluczowej wynosi najkrótsza droga około 910 metrów.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in.:
a) demontaż istniejących urządzeń zabawowych, małej architektury i nawierzchni. Ze względu na infrastrukturę podziemną, demontaż należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Istniejące urządzenia zabawowe przewidziane do demontażu przez wykonawcę zdemontować w taki sposób aby nadawały się do ponownego montażu przez Zamawiającego w innych lokalizacjach.
b) wykonanie nowych nawierzchni;
c) dostawę i montaż nowego wyposażenia placów zabaw;
d) wykonanie nasadzenia zieleni;
e) urządzenia zabawowe należy rozplanować w sposób bezkolizyjny w stosunku do sieci podziemnych i urządzeń naziemnych. Zastosowane nawierzchnie bezpieczne powinny umożliwiać łatwy dostęp gestorom sieci.
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty: urządzenia, mała architektura odpowiadają wymaganiom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty techniczne.
3. Parametry określające zakres robót:
Place zabaw sąsiadują bezpośrednio z ciągami pieszymi pomiędzy pobliskimi blokami, które zapewniają swobodne dojście.
1) plac zabaw przy Ul. Bogusławskiego 6 A - pow. 368 m2. Dojazd na plac budowy jest możliwy po ścieżkach osiedlowych.
a) nawierzchnia piaszczysta - minimum 188 mkw;
b) nawierzchnia poliuretanowa wylewana EPDM - minimum 87 mkw;
c) kostka brukowa - ok. 80 mkw
2) Plac zabaw przy Ul. Kluczowej 8/10 - 2165 m2. Dojazd na plac budowy jest możliwy po Ul. Kluczowej.
a) nawierzchnia piaszczysta - minimum 507mkw;
b) nawierzchnia mineralna - minimum 330 mkw;
4. W celu uzyskania rezultatu, o którym mowa powyżej, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) zgodnie z założeniami Programów Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki do SWZ, wykonanie dokumentacji projektowej zdefiniowanej w §4 ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - w 4 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w formacie cyfrowym (dokumentację należy wykonać na mapie do celów projektowych);
b) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - w 2 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w formacie cyfrowym;
c) opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie cyfrowej;
d) wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;
UWAGA!
Dokumentacja projektowa ma uwzględniać całość prac wynikającą z obu PFU i koncepcji. Natomiast zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje całość prac wynikających z PFU i projektów z zastrzeżeniem, iż na placu zabaw przy Ul. Kluczowej 8/10 w niniejszym postępowaniu nie realizujemy dostawy i montażu urządzeń zabawowych, małej architektury i nasadzeń określonych w PFU załącznik nr 10 (opisanych w pkt: 2.3.9 - Linarium obrotowe, 2.3.15 - Domek, 2.4.2 - Ławka huśtawka miejska, 2.4.3 - Hamak miejski, 2.4.6 - Zacienienie piaskownicy, 2.6 - nasadzenia drzew: Brzoza pożyteczna, Dąb szypułkowy oraz nasadzenia krzewów ozdobnych i nasadzenia rabat bylinowych o powierzchni ok. 190 mkw).
5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Projektowane rozwiązania w zakresie ciągów komunikacyjnych muszą spełniać wymogi Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w szczególności zapewniając dostępność ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych poprzez rezygnację z użycia progów wszelkiego rodzaju oraz stopni schodowych, dostęp do ławek bezpośrednio z powierzchni ścieżek bez konieczności pokonywania wystających obrzeży. Huśtawka z siedziskiem typu gniazdo, odpowiednia również dla osób niepełnosprawnych.
6. Wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w okresie prowadzenia robót budowlanych, wymaga zatrudnienia (pod pojęciem ,,zatrudnionych" należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:
a) prace rozbiórkowe;
b) roboty montażowe;
c) roboty z zakresu zagospodarowania terenu
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
a) Program Funkcjonalno-użytkowy dotyczący placu zabaw przy Ul. Bogusławskiego 6A - załącznik nr 9 do SWZ;
b) Program Funkcjonalno-użytkowy dotyczący placu zabaw przy Ul. Kluczowej 8/10 - załącznik nr 10 do SWZ;
c) projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 9 i 10 do SWZ dot. Programu Funkcjonalno-Użytkowego odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. załącznikach, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w Części IV - pkt 18.3.2. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.
8. Gwarancja i rękojmia.
Zamawiający wymaga 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, liczony od daty odbioru ostatecznego robót. Zgodnie z kryterium oceny ofert Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi za wady.
7. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 77 dni (11 tygodni) od dnia zawarcia umowy.

CPV: 45112723-9, 37535200-9, 45000000-7, 45111200-0, 45112710-5, 45212140-9, 45223800-4, 45233200-1, 71200000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00136861, UD-III-WZP.271.26.2021.MMA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy o Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych o Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego
w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
o Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Kodowanie i czas odbioru danych o Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert 1. W przypadku składania wniosku
lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
o Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,
po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów
podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi
unijne):
o E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
o Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,
po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów
profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi
unijne):
o Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA) Będziemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi
danymi? oAdministratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy
jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. o Na pytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu
prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na
adres:iod@um.warszawa.pl.Dlaczego moje dane są przetwarzaneo Wynika to bezpośrednio z
konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo
w ramach sprawowania władzy publicznej.o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.o Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy
(Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej). Jak długo będą przechowywane moje
daneoPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj.
czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Potem, zgodnie z
przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:o podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st.
Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;o podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów
prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danycho Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania
(poprawienia) danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w
inny sposób przetwarzane;onie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;o
wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;oPani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;o Pani/Pana dane
muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;o dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.o Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/nwosg
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.26.2021.MMA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1016260,16 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z założeniami Programów Funkcjonalno-Użytkowych opracowanych 5 lipca 2021 r. przez Annę Kościesza.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany i obejmuje budowę placów zabaw:
a) przy ul. Bogusławskiego 6 A, na części działki nr 92 oraz część działki nr 213/19 z obrębu 7-08-09, o pow. całkowitej placu zabaw 368 m2;
b) przy ul. Kluczowej 8/10, na działce nr 390 z obręb 7-08-14 o pow. całkowitej placu zabaw 2165 m2.
Odległość między placami zabaw przy Bogusławskiego i Kluczowej wynosi najkrótsza droga około 910 metrów.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in.:
a) demontaż istniejących urządzeń zabawowych, małej architektury i nawierzchni. Ze względu na infrastrukturę podziemną, demontaż należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Istniejące urządzenia zabawowe przewidziane do demontażu przez wykonawcę zdemontować w taki sposób aby nadawały się do ponownego montażu przez Zamawiającego w innych lokalizacjach.
b) wykonanie nowych nawierzchni;
c) dostawę i montaż nowego wyposażenia placów zabaw;
d) wykonanie nasadzenia zieleni;
e) urządzenia zabawowe należy rozplanować w sposób bezkolizyjny w stosunku do sieci podziemnych i urządzeń naziemnych. Zastosowane nawierzchnie bezpieczne powinny umożliwiać łatwy dostęp gestorom sieci.
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty: urządzenia, mała architektura odpowiadają wymaganiom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty techniczne.
3. Parametry określające zakres robót:
Place zabaw sąsiadują bezpośrednio z ciągami pieszymi pomiędzy pobliskimi blokami, które zapewniają swobodne dojście.
1) plac zabaw przy ul. Bogusławskiego 6 A - pow. 368 m2. Dojazd na plac budowy jest możliwy po ścieżkach osiedlowych.
a) nawierzchnia piaszczysta - minimum 188 mkw;
b) nawierzchnia poliuretanowa wylewana EPDM - minimum 87 mkw;
c) kostka brukowa - ok. 80 mkw
2) Plac zabaw przy ul. Kluczowej 8/10 - 2165 m2. Dojazd na plac budowy jest możliwy po ul. Kluczowej.
a) nawierzchnia piaszczysta - minimum 507mkw;
b) nawierzchnia mineralna - minimum 330 mkw;
4. W celu uzyskania rezultatu, o którym mowa powyżej, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) zgodnie z założeniami Programów Funkcjonalno-Użytkowych stanowiących załączniki do SWZ, wykonanie dokumentacji projektowej zdefiniowanej w §4 ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - w 4 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w formacie cyfrowym (dokumentację należy wykonać na mapie do celów projektowych);
b) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - w 2 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w formacie cyfrowym;
c) opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie cyfrowej;
d) wykonanie robót budowlano - montażowych zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;
UWAGA!
Dokumentacja projektowa ma uwzględniać całość prac wynikającą z obu PFU i koncepcji. Natomiast zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje całość prac wynikających z PFU i projektów z zastrzeżeniem, iż na placu zabaw przy ul. Kluczowej 8/10 w niniejszym postępowaniu nie realizujemy dostawy i montażu urządzeń zabawowych, małej architektury i nasadzeń określonych w PFU załącznik nr 10 (opisanych w pkt: 2.3.9 - Linarium obrotowe, 2.3.15 - Domek, 2.4.2 - Ławka huśtawka miejska, 2.4.3 - Hamak miejski, 2.4.6 - Zacienienie piaskownicy, 2.6 - nasadzenia drzew: Brzoza pożyteczna, Dąb szypułkowy oraz nasadzenia krzewów ozdobnych i nasadzenia rabat bylinowych o powierzchni ok. 190 mkw).
5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Projektowane rozwiązania w zakresie ciągów komunikacyjnych muszą spełniać wymogi Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w szczególności zapewniając dostępność ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych poprzez rezygnację z użycia progów wszelkiego rodzaju oraz stopni schodowych, dostęp do ławek bezpośrednio z powierzchni ścieżek bez konieczności pokonywania wystających obrzeży. Huśtawka z siedziskiem typu gniazdo, odpowiednia również dla osób niepełnosprawnych.
6. Wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w okresie prowadzenia robót budowlanych, wymaga zatrudnienia (pod pojęciem ,,zatrudnionych" należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:
a) prace rozbiórkowe;
b) roboty montażowe;
c) roboty z zakresu zagospodarowania terenu
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:
a) Program Funkcjonalno-użytkowy dotyczący placu zabaw przy ul. Bogusławskiego 6A - załącznik nr 9 do SWZ;
b) Program Funkcjonalno-użytkowy dotyczący placu zabaw przy ul. Kluczowej 8/10 - załącznik nr 10 do SWZ;
c) projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 9 i 10 do SWZ dot. Programu Funkcjonalno-Użytkowego odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. załącznikach, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w Części IV - pkt 18.3.2. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.
8. Gwarancja i rękojmia.
Zamawiający wymaga 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, liczony od daty odbioru ostatecznego robót. Zgodnie z kryterium oceny ofert Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi za wady.
7. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 77 dni (11 tygodni) od dnia zawarcia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, o łącznej wartości nie przekraczającej 195 121,95 zł netto.
Zamówienie zostanie udzielone w przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi. Polegało będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na placu zabaw przy ul. Kluczowej 8/10. Przewidywany zakres zamówienia: dostawa i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury (linarium obrotowe, domek, ławka huśtawka miejska - 2 szt., hamak miejski - 2 szt., zacienienie piaskownicy), nasadzenia: drzew (Brzoza pożyteczna szt. 16 i Dąb szypułkowy szt. 6) oraz krzewów ozdobnych ok. 45 mkw i rabat bylinowych ok. 190 mkw.
Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wyżej przewidywanym zakresie jest:
- pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
- wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością i zgodny z warunkami określonymi w SWZ;
Powyższe będzie stanowiło o możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P= PC+ PGR
gdzie:
P - łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium ,,cena brutto"
PGR - ilość punktów oferty badanej w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi za wady"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali:
co najmniej dwie roboty budowlane (zadania) na kwotę min. 400 000,00 zł. brutto każda, polegających na: min. budowie*lub/i przebudowie* lub/i remoncie* (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane*) lub/i modernizacji placu zabaw (z wyłączeniem siłowni plenerowej, street workout i placu lub wybiegu lub/i ćwiczeń lub/i zabaw dla zwierząt), wraz z wykonaniem wylewanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z montażem urządzeń zabawowych i nasadzeniem zieleni.

LUB
jedną robotę budowlaną (zadanie) na kwotę min. 800 000,00 zł. brutto , polegającą na: min. budowie*lub/i przebudowie* lub/i remoncie* (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane*) lub/i modernizacji placu/ów zabaw (z wyłączeniem siłowni plenerowej, street workout i placu lub wybiegu lub/i ćwiczeń lub/i zabaw dla zwierząt), wraz z wykonaniem wylewanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z montażem urządzeń zabawowych i nasadzeniem zieleni.

Uwaga!
- W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", w wymaganej warunkiem kwocie, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.

b) dotyczącej osób:
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów - do sprawowania funkcji kierownika budowy tj. posiadającą uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie.

2. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 12.2.4) lit. a), b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Karty techniczne urządzeń zabawowych, małej architektury potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę produkt spełnia wymagania Zamawiającego określone w PFU.
2. W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA! W Formularzu oferty (o którym mowa w pkt 18.1. lit a) SWZ) w systemie Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę - czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w PFU. Niniejsze informacje nie podlegają wyjaśnieniu lub uzupełnieniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty określone w pkt 18.3.1. oraz 18.3.2. SWZ - podlegają uzupełnieniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (UWAGA! Wspólnicy spółki cywilnej w rozumieniu ustawy PZP to Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
o ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1.2. SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2. SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.2.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt 12.2.4) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zastrzeżeniem, iż warunek określony w Części III, pkt 12.2.4) lit.a) SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w CAŁOŚCI wykaże co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
2) w pkt 12.2.4) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robotę budowlaną, do realizacji której te zdolności są wymagane (z zastrzeżeniem, iż w zakresie warunku określonego w Części III, pkt 12.2.4) lit.a) SWZ - można polegać na zdolnościach tego z wykonawców, który spełnia w całości niniejszy warunek i który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane),
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.2.3.1. oraz 18.2.3.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 18.2.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.4) lit a), b) SWZ;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 18.2.3.2. SWZ składa każdy z nich.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określono w § 16 zał. nr 4 do SWZ. 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 455 P.z.p., z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wypełniając postanowienia art. 455 Pzp Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany postanowień umowy określone w ust. 4-15 oraz określa warunki wprowadzenia tych zmian.
4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, które wejdą w życie na etapie realizacji robót, bądź innych sytuacji, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca;
2) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 445 Pzp spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na wy-konanie tych robót;
3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
4) gdy wystąpią przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne pod-mioty, o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, (w szczególności eksploatatorów infrastruktury takich jak Innogy Stoen Operator sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa S.A., MPWiK w m.st. Warszawie S.A., operatorów sieci telekomunikacyjnych itp.) decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, umów, dokumentów wew., których wydanie jest niezbędne do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, zgodnie z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami budowlanymi.
8) gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji;
9) gdy wystąpią nieprzewidziane w SWZ warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, które wymagają wstrzymania budowy np.: (niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, pojedyncze lub masowe groby);
10) przy układaniu podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną lub chodnika, - przy wystąpieniu temperatury poniżej +5 stopni Celsjusza lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych po-wyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
CD W SEKCJI IX OGŁOSZENIA.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P= PC+ PGR
gdzie:
P - łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium ,,cena brutto"
PGR - ilość punktów oferty badanej w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi za wady"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.