Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej

Przedmiot:

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
powiat: Warszawa
DKRZ-WPO1@nbp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Wydziału Zasilania przy Ul. Lelewela 14 we Wrocławiu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożarowej w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu przy Ul. Lelewela 14 oraz świadczenie okresowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wykonanego Systemu wraz z Systemem oddymiania współpracującym z Systemem w okresie udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na zasadach określonych w Projektowanych
postanowieniach umowy. 2. Zakres robót obejmuje odpowiednio: 1) Wykonanie: a) instalacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej na stropie i ścianie ułożonej na uchwytach oraz pod tynkiem, b) instalacji kablowej teletechnicznej ognioodpornej na stropie i ścianach mocowanej na osprzęcie ognioodpornym oraz pod tynkiem.2) Demontaż: a) centrali sygnalizacji pożaru
wraz z akumulatorami, b) gniazd i czujek pożarowych, c) ręcznych przycisków pożarowych, d) sygnalizatorów akustycznych.3) Montaż: a) centrali sygnalizacji pożaru wraz z akumulatorami, b) gniazd i czujek pożarowych, c) ręcznych przycisków pożarowych, d) sygnalizatorów akustycznych, e) modułów kontrolno-sterujących. 4) Uruchomienie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 5) Świadczenie usług serwisowych w obiekcie NBP obejmujących przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji: a) systemu sygnalizacji pożaru, b) systemu oddymiania współpracujący z systemem sygnalizacji pożaru. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. 4. Opis Obiektu NBP oraz zakres robót budowlanych wraz z przedmiarem określone są w Opisie Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy oraz w
dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2A do Projektowanych postanowień umowy.

CPV: 45312100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00136664, SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0328/OOWroc/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zamowienia.nbp.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.nbp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1). Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności: a) składanie ofert, w tym ofert dodatkowych b) zaproszenie do negocjacji c) wymiana informacji, d) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, - odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na Platformie Zakupowej NBP pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl. 2) Wykonawca na Platformie Zakupowej NBP bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać pytanie do Zamawiającego. 3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest posiadanie konta na platformie MarketPlanet. Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do operatora platformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl Proces akceptacji wniosku z poprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze. 4) Złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.5) Platforma dopuszcza załączanie plików o wielkości do 100 MB. 6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip. W przypadku niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip oraz dołączenie ich do systemu. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.8) W postępowaniu ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9) Wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie w załączniku nr 1 i 2 do SWZ. 10) Pozostałe informacje: a) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako ,,niejawny". b) W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis. c) Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików. 11) W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w
godz.ch od 9:00 do 17:00):? Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223? Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl? E-mail: oneplace@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 12:00
Miejsce składania ofert: https://e-zamowienia.nbp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0328/OOWroc/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożarowej w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu przy ul. Lelewela 14 oraz świadczenie okresowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wykonanego Systemu wraz z Systemem oddymiania współpracującym z Systemem w okresie udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na zasadach określonych w Projektowanych
postanowieniach umowy. 2. Zakres robót obejmuje odpowiednio: 1) Wykonanie: a) instalacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej na stropie i ścianie ułożonej na uchwytach oraz pod tynkiem, b) instalacji kablowej teletechnicznej ognioodpornej na stropie i ścianach mocowanej na osprzęcie ognioodpornym oraz pod tynkiem.2) Demontaż: a) centrali sygnalizacji pożaru
wraz z akumulatorami, b) gniazd i czujek pożarowych, c) ręcznych przycisków pożarowych, d) sygnalizatorów akustycznych.3) Montaż: a) centrali sygnalizacji pożaru wraz z akumulatorami, b) gniazd i czujek pożarowych, c) ręcznych przycisków pożarowych, d) sygnalizatorów akustycznych, e) modułów kontrolno-sterujących. 4) Uruchomienie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 5) Świadczenie usług serwisowych w obiekcie NBP obejmujących przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych i konserwacji: a) systemu sygnalizacji pożaru, b) systemu oddymiania współpracujący z systemem sygnalizacji pożaru. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. 4. Opis Obiektu NBP oraz zakres robót budowlanych wraz z przedmiarem określone są w Opisie Przedmiotu Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Projektowanych postanowień umowy oraz w
dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2A do Projektowanych postanowień umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:1) Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie (umowę) na wykonanie robót budowlano - remontowych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł. b) dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, którą skieruje do kierowania robotami budowlanymi posiadającą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w zakresie powyższych specjalności;. c) dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia,
posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, co najmniej grupy I kategorii E zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.), uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, o napięciu
nie wyższym niż 1 kV, d) dysponuje lub realizując zamówienie będzie dysponował co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, co najmniej grupy I kategorii E zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.), uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru o napięciu nie wyższym niż 1 kV, e) dysponuje lub realizując zamówienie
będzie dysponował co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat lub równoważny dokument wystawiony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzeń potwierdzający, że osoba ta posiada kwalifikacje w zakresie: instalowania, programowania i konserwacji urządzeń wykonywanego systemu sygnalizacji pożarowej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez osoby
skierowane do realizacji zamówienia. Uwaga: a) w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; b) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlano - remontowych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy. 2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.