Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa infrastruktury sportowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa infrastruktury sportowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ZDUNY
1 C
99-440 Zduny
powiat: łowicki
sekretariat@gminazduny.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduny
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zakres prac budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego;
b) Bieżnię czterotorową;
c) Skocznię do skoku w dal;
d) Rzutnię do pchnięcia kulą;
e) Boisko do siatkówki plażowej;
f) Ściankę wspinaczkową;
g) Siłownię plenerową;
Ponadto projektowana jest infrastruktura towarzysząca:
- oświetlenie terenu wraz z linią kablową elektroenergetyczną niskiego napięcia;
- dojścia utwardzone kostką betonową;
- ogrodzenie boiska - piłkochwyty;
- ogrodzenie terenu;

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111230-9, 45112500-0, 45112710-5, 45112720-8, 45212221-1, 45220000-5, 45223800-4

Dokument nr: 2021/BZP 00136961

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.ugzduny.nv.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ogólne zasady komunikacji w postępowaniu.
1.1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
2. Drogi komunikacji elektronicznej przewidziane w postępowaniu.
2.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl .
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Składanie oferty wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą (np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów i oświadczeń (nie dotyczy ofert oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Ochrona danych osobowych.
2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1c, Tel. 46 838 74 26, Fax. 46 838 74 23, adres e-mail: sekretariat@gminazduny.pl ;
o Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
o Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: ZP.272.2.01.2021 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: ,,Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków oświatowych - Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym", prowadzonego w trybie podstawowym;
o odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
o Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
o nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 09:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

Wymagania:
1.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP.272.3.01.2021 - Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym".
1.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
1.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
1.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
1.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
1.10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
1.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1.1, w terminie określonym w ust. 1.2 lub w formie lub formach określonych w ust. 1.3, zostanie odrzucona.
2. Zwrot wadium.
2.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zakres prac budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego;
b) Bieżnię czterotorową;
c) Skocznię do skoku w dal;
d) Rzutnię do pchnięcia kulą;
e) Boisko do siatkówki plażowej;
f) Ściankę wspinaczkową;
g) Siłownię plenerową;
Ponadto projektowana jest infrastruktura towarzysząca:
- oświetlenie terenu wraz z linią kablową elektroenergetyczną niskiego napięcia;
- dojścia utwardzone kostką betonową;
- ogrodzenie boiska - piłkochwyty;
- ogrodzenie terenu;
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112500-0 - Usuwanie gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący potencjału finansowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie boisk wielofunkcyjnych z oświetleniem
o łącznej wartości zamówień nie mniejszej niż 700 tys. zł brutto.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Warunek dotyczący potencjału kadrowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
1) kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży ogólnobudowlanej - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
6) kierownik robót branży sanitarnej - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych; posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych ;
7) kierownik robót branży elektrycznej - jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Formularz pn. ,,Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej" stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.
Formularz pn. ,,Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale V ust. 2.1. niniejszego SWZ.
Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.1 niniejszego SWZ;
Formularz pn. ,,Wykaz wykonanych robót budowlanych" stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.2. niniejszego SWZ.
Formularz pn. ,,Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia" stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP.272.3.01.2021 - Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym".
1.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
1.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
1.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
1.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
1.10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
1.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1.1, w terminie określonym w ust. 1.2 lub w formie lub formach określonych w ust. 1.3, zostanie odrzucona.
2. Zwrot wadium.
2.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
2.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w ust. 2.1. - Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w ust. 3.1. - jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
3) warunek określony w ust. 3.2. - Wykonawcy spełnią łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz pn. ,,Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy" stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy - na zasadach określonych w postanowieniach umowy.
Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy.
W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis proponowanego zakresu rzeczowo-finansowy lub terminu wykonania umowy.
Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zmiana terminu realizacji nie będzie kolidowała z rozliczeniem się Zamawiającego z instytucją dofinansowującą.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.