Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cisna
Cisna 49
38-606 Cisna
powiat: leski
13 468 63 38, faks 13 468 63 54
sekretariat@gminacisna.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Cisna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 13 468 63 38, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na wybudowaniu 134 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Cisna, spełniających wymogi zharmonizowanej normy: PN-EN 12566-3+A2:2013
Realizacja przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą , montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji wszystkich, koniecznych urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania każdej z 134 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45232400-6, 45232421-9, 45232423-3, 45252127-4, 45311200-2, 45330000-9-, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00136954, GGiB.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.gminacisna.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminacisna.pl/pl/zamowienia-publiczne
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
gbilas@gminacisna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: gbilas@gminacisna.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia ID postępowania lub numerem sprawy.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Zamawiający zaleca korzystanie z dedykowanych formularzy udostępnionych na miniPortalu (Formularz do komunikacji). Wysłanie dokumentów o których mowa powyżej w szczególności pytań związanych z prowadzonym postępianiem przez miniPortal wymaga poinformowania Zamawiającego
o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w pkt. 7.1
Powyższe ma na celu sprawne przeprowadzenie postępowania oraz wynika z braku możliwości wygenerowania dedykowanej skrzynki ePuap do obsługi zamówień publicznych.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu .
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń a także poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń a także poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania techniczne
dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452).
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawiera SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2.7 Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cisna, Cisna 49, 38-607 Cisna, tel. 13 468 63 38, 13 468 63 44, 13 468 63 07, fax. 13 468 63 54
? Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

Wymagania:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN ( piętnaście tysięcy PLN )
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310, 836 i 1572)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP - nr rachunku: 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684
W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20.08.2021 r. do godz. 11:00.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GGiB.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz na wybudowaniu 134 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Cisna, spełniających wymogi zharmonizowanej normy: PN-EN 12566-3+A2:2013
Realizacja przedmiotu zamówienia rozumiana jest jako wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą , montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji wszystkich, koniecznych urządzeń oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania każdej z 134 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena ( Pc) -60%
2) Doświadczenie Kierownika budowy (Dk) - 20%
3) Energochłonność oczyszczalni (Eo) - 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Energochłonność oczyszczalni
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie co najmniej 1.000.000,00 PLN( jeden milion PLN)

Zdolności technicznej lub zawodowej :
A) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 30 sztuk w ramach jednego zamówienia, w tym jedną robotę w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwaga1. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekty budowlane zostały ukończone w taki sposób, że stanowią one całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie.
Zamawiający przez ,,zamówienie" rozumie jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu

B) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
1) Kierownikiem zespołu projektowego posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który w ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert pełnił funkcję projektanta przy sporządzaniu dokumentacji projektowej inwestycji obejmującej budowę co najmniej 20 przydomowych oczyszczalni ścieków .
2) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia , który w ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert pełnił funkcje kierownika budowy lub robót na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę co najmniej 20 przydomowych oczyszczalni ścieków.
3) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie do realizacji zamówienia ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa , który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy.
4) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub budowy.

Uwaga 2: Powyżej wskazane osoby powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. pozycja 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiednie ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 6.2 niniejszej SWZ.

Uwaga 3: Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień oraz doświadczenia nie gorszego niż osoby wskazane na etapie składania ofert oraz zachowania ciągłości w prowadzeniu prac na każdym etapie realizacji umowy.

Uwaga 4. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Mając na uwadze termin wykonania projektu oraz zakres ( 134 POŚ ) wykonawca musi samodzielnie ocenić ilość niezbędnych zasobów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 9 do SWZ) - jeśli dotyczy
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ)
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 9 do SWZ) - jeśli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 ust.3 PZP ( załącznik nr 10 do SWZ) - jeśli dotyczy
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, posiadanego doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem załącznik nr 6 do SWZ .
Uwaga: w wykazie należy wskazać kontakt do podmiotu / zleceniodawcy który może potwierdzić wymagane doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału oraz uzyskania dodatkowych punktów
Wykazu robót budowlanych wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie ze wzorem załącznik nr 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną stanowiące wzór załącznika nr 12 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013 (wytrzymałość, trwałość, skuteczność oczyszczania, wodoszczelność, energochłonność),
2) Certyfikatu ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 dla producenta oferowanych urządzeń,
3) dokumentacji Techniczno-Ruchowej, instrukcji montażu i eksploatacji
4) deklaracji Właściwości Użytkowych,
5) dokumentów dla oferowanych rozwiązań równoważnych o których mowa w pkt 3.2. SWZ
Powyższe oświadczenia/ zobowiązanie/ przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe uregulowania dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zawiera SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN ( piętnaście tysięcy PLN )
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310, 836 i 1572)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP - nr rachunku: 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684
W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20.08.2021 r. do godz. 11:00.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne)
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunki, o których mowa w ust 5.1.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej.
Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5.3 SWZ.
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.3 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 5.1. SWZ Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w pkt 6 SWZ w sposób i w trybie tam określonym.
Dodatkowo wykonawcy składających ofertę wspólną składają oświadczenie stanowiące wzór załącznika nr 12 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena ( Pc) -60%
2) Doświadczenie Kierownika budowy (Dk) - 20%
3) Energochłonność oczyszczalni (Eo) - 20%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Energochłonność oczyszczalni
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.