Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podziału nieruchomości

Przedmiot:

Wykonanie podziału nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. (91) 384 64 50 fax. (91) 384 27 31, tel. fax (91) 38 42 407
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 384 64 50
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Powiatu Gryfickiego
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Gryfickiego, oznaczonej nr działki 92/14 o pow. 0.6973 ha (dr), położonej
w obrębie nr 5 miasta Gryfice, KW nr SZ1G/00040100/4, na 2 części, w celu wydzjelenia
gruntów przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej składającej się z działek nr 354/2 i 354/8.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Specyfika głównych wymagań podziału nieruchomości.
a) wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu
dokonania podziału nieruchomości, uzyskać akceptację Zamawiającego i Zarządu Dróg
Powiatowych w Gryficach w zakresie przygotowania wstępnego projektu podziału,
w tym akceptację proponowanego przebiegu nowych granic, przed dokonaniem podziału,
b) sporządzić wstępny projekt podziału, a następnie projekt podziału,
c) wykonać podział nieruchomości oraz stabilizację punktów granicznych i ich okazanie
w terenie przedstawicielowi Wydziału Nieruchomości i Inwestycji i ZDP w Gryficach,
d) wykonać dodatkowego okazania granic działki w ustalonym przez Wydział
Nieruchomości i Inwestycji w terminie, nowemu właścicielowi działki, po dokonaniu
sprzedaży,
e) uzyskać wymagane prawem ostateczne i prawomocne orzeczenie właściwego organu
w przedmiocie podziału nieruchomości (wniosek o wydanie postanowienia i decyzji
składa Starosta Gryficki),
f) przekazać zamawiającemu kopie szkicu granicznego z protokołem przyjęcia granic oraz
protokół z utrwalenia nowych znaków granicznych,
g) po wykonaniu czynności z pkt a-f uzyskać protokół potwierdzający prawidłowo
wykonaną umowę,
h) złożyć fakturę/rachunek za wykonane zadanie.

CPV: 70.00.00.00-1

Dokument nr: NiI.272.40.2021.ZK

Składanie ofert:
IX. Miejsce składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryficach
Wydział Nieruchomości i Inwestycji, Ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Podział nieruchomości - Gryfice - nie otwierać przed 12.08.2021 r. do godz. 12;00 , w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia.
6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wydłuża się o kolejne 4 miesiące licząc od dnia
w którym SKO rozstrzygnie o zażaleniu od postanowienia lub odwołaniu od decyzji.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien
załączyć do ofert:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: zuzanna.krzynowa@gryfice.pl
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Pani Zuzanna Krzynowa.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższa cena o wadze 100.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za
wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
X. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym
Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w
terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.