Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia

Przedmiot:

Budowa oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy
UL. ŻEGAŃSKA 1
04-713 WARSZAWA
powiat: Warszawa
TEL. 22 443 70 00,
wawer.wir@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: WARSZAWA
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 22 443 70 00,
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia Ul. Cedzyńskiej w ramach zadania ,,Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy".
7. Zakres zamówienia określą: opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do SP), wzór umowy (załącznik nr 2 do SP), formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SP).

Dokument nr: UD-XIII-WIR-RK.7013.210.2021.AST

Składanie ofert:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer, Ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, nie później niż do dnia
13.08.2021 r. do godz. 12:00.
2. Dokumenty składające się na ofertę (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zeskanowane należy przesłać na adres e-mail: wawer.wir@um.warszawa.pl.
Ofertę papierową należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w punkcie podawczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer, Ul. Żegańska 1, parter - wejście główne do budynku
lub przesłać na adres:
Urząd Mista Stołecznego Warszawy- Urząd Dzielnicy Wawer, Wydział Inwestycji Ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Oferty z dłuższym terminem realizacji zostaną odrzucone.
3. Kryteria oceny ofert
cena oferty - 100%.
4. Termin związania ofertą:
30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wymagany okres gwarancji: nie krótszy 36 miesięcy.
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
II. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał co najmniej trzy zadania polegające na budowie oświetlenia ulicznego o wartości zadania nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto. Przez zadanie rozumie się zawartą umowę. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie: ? WYKAZU ROBÓT, określonych w pkt III. 3 SP (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SP), ? DOWODÓW, o których mowa w pkt III. 4 SP, określających, czy roboty wymienione w Wykazie zostały zrealizowane należycie. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia: - jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - jedną osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne do montażu sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w treści Formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SP).
3
III. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty
1. FORMULARZ OFERTOWY
zał. 3
2. PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy). -
3.
WYKAZ ROBÓT
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt II.1 SP.
zał. 4
4.
DOWODY
określające, czy roboty budowlane (wymienione w Wykazie robót) zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa, są
1) referencje
2) inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
3) Inne dokumenty - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.
-
IV. Informacje dotyczące wykonawcy
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika;
2) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców;
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
V. Sposób obliczenia ceny
1. Cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity koszt realizacji zamówienia (obliczony na podstawie dokumentacji projektowej, wzoru umowy, opisu przedmiotu zamówienia i wymienionych tam elementów cenotwórczych) oraz podatek VAT.
4
2. Cenę oferty za całość zamówienia należy wpisać w poz. 1 Formularza ofertowego (zał. 3 do SP).
3. Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
4. Cena musi być wyrażona z dokładnością nie większą niż do 1/100 złotego, tj. 1 grosza (dwa miejsca po przecinku).
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. Obowiązek podatkowy
1) jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami;
2) Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie;
3) niezłożenie ww. informacji zostanie uznane za tożsame z potwierdzeniem iż złożenie oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego ww. obowiązku podatkowego.
VI. Sposób sporządzenia oferty
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie oferty wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
2. Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.
3. Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie.
4. Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do Specyfikacji) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy wykonawca załączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Strony te muszą być ostemplowane pieczęciami imiennymi bez konieczności stawiania pieczęci firmowej.
6. Niezależnie od wyniku postępowania przetargowego wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, o których mowa w SP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie
5
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, z zastrzeżeniem określonym w poz. VI. 8.
8. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oferty jedynie wykonawcę, który złożył najtańszą/najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
9. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.
10. W przypadku wystąpienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności treści oferty z dokumentami postępowania, nie powodujących istotnych zmian w ofercie, zamawiający poprawia te omyłki, informując o dokonanych poprawkach wykonawcę.
wawer.wir@um.warszawa.pl. Dokumenty mogą być również podpisane elektronicznie.
W tytule wiadomości elektronicznej należy wpisać:
OFERTA - Budowa oświetlenia ul. Cedzyńskiej w ramach zadania ,,Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy"
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej).
Oferta sporządzona w formie pisemnej powinna być:
a) napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem;
b) umieszczona w zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowana według poniższego wzoru:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.