Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu wielopoziomowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa parkingu wielopoziomowego

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Alpejska 42
04-628 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 228124570, Faks: +48 228126732
ekalowska@ikard.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 200 000.00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 228124570,
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie - Etap I

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wielopoziomowego z infrastrukturą towarzyszącą w systemie ,,projektuj i buduj" - Etap I.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wielopoziomowego o powierzchni ok. 4255 m2 powierzchni zabudowy (400 miejsc parkingowych) z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem podziału inwestycji na dwa etapy realizacji.

2) realizacja inwestycji Etap I

3) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji i realizacji inwestycji objętej opracowaną dokumentacją.

4) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej oraz przygotowanie dokumentów do wpisu do kartoteki ewidencyjnej.

5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
45262500 Roboty murarskie i murowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Kardiologii Ul. Alpejska 42 w Warszawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wielopoziomowego z infrastrukturą towarzyszącą w systemie ,,projektuj i buduj" - Etap I.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wielopoziomowego o powierzchni ok. 4255 m2 powierzchni zabudowy (400 miejsc parkingowych) z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem podziału inwestycji na dwa etapy realizacji:

Etap I budowa części obiektu ok 1776m2 (24mx74m) zabudowy równoległego do ulicy Alpejskiej z przebudową 3 wjazdów i budowa nowego tymczasowego wjazdu/zjazdu na teren Narodowego Instytutu Kardiologii, wyburzeniu budynku apteki, budowa ciągów pieszo jezdnych

Etap II rozbiórka budynku G ,,klinika rehabilitacji" wraz z podziemnym łącznikiem i w jego miejsce budowa drugiej części parkingu 2479m2 (33,5mx74m) powierzchni zabudowy wraz z podziemnym łącznikiem łączącym budynek parkingu z budynkiem głównym Instytutu

2) realizacja inwestycji Etap I na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji w tym wykonanie wielobranżowych robót budowlanych, robót polegających na wyburzeniu istniejących obiektów kubaturowych i przebudowa infrastruktury oraz wycinka drzew kolidujących z inwestycją, dostawę i montaż elementów wyposażenia,

3) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji i realizacji inwestycji objętej opracowaną dokumentacją. W szczególności dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwarunkowań środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań higieniczno-sanitarnych.

4) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej oraz przygotowanie dokumentów do wpisu do kartoteki ewidencyjnej.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

4.Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, z zachowaniem należytej staranności, dobrej jakości, prowadzenia robót z zachowaniem właściwej organizacji pracy, zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

5. Roboty będą prowadzone na terenie gdzie znajdują się czynne obiekty szpitala i należy je zorganizować w sposób uniemożliwiający zakłócenie jego funkcjonowania oraz odpowiednio oznakować.

6. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający, przed złożeniem oferty organizuje wizję lokalną z Wykonawcami w dniu 19.08.2021r. o godz. 10:00, która rozpocznie się spotkaniem wszystkich zainteresowanych w holu głównym Narodowego Instytutu Kardiologii przy Ul. Alpejskiej 42 w Warszawie. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie Wykonawców z miejscem przeznaczonym pod inwestycję. Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji zorganizowanej przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga: 1)wniesienia wadium w wysokości: 200 000.00 PLN, 2)przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wyk. umowy w wys 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3)najpóźniej w dniu zawarcia umowy aktualna polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument w zakresie określonym we wzorze umowy o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN.

CPV: 45200000, 45311000, 45320000, 45330000, 45343000, 45400000, 45450000, 71220000, 45262500

Dokument nr: 395548-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

za pośrednictwem Platformy pod adresem https://e-propublico.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem (wg zapisów SWZ).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ikard.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Kardiologii Ul. Alpejska 42 w Warszawie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021

Kontakt:
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 000837583
Alpejska 42
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
04-628
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kałowska
E-mail: ekalowska@ikard.pl
Tel.: +48 228124570
Faks: +48 228126732

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.