Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej

Przedmiot:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Puńsk
Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
powiat: sejneński
875161048
ug_punsk@pro.onet.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Puńsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 875161048
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z ich wcześniejszym zaprojektowaniem na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty budowlane polegać będą na przebudowie stacji uzdatniania wody polegającej na dołożeniu zbiornika retencyjnego w miejscowości Pełele (gm. Puńsk), przebudowie stacji uzdatniania wody polegającej na dołożeniu zbiornika retencyjnego w miejscowości Puńsk oraz zaprojektowanie i budowa studni do poboru wody na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Pełele. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

CPV: 45332200-5, 45000000-7, 45231000-5, 45255110-3, 45262200-3, 71242000-6, 71320000-7, 71351910-5

Dokument nr: 2021/BZP 00136367, ZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.punsk.biuletyn.net/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu ePUAP za pośrednictwem formularzy udostępnionych przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce ,,dla Wykonawców", ,,Formularz do komunikacji" a także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): d.wolyniec@ugpunsk.pl . Korespondencja przesłana za pomocą ,,Formularza do komunikacji" nie może być zaszyfrowana.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ? Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Puńsk, tel.: 87 5161 048
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Puńsku jest Pani/Pani Agnieszka Szołtysek, e-mail: iod.ug.punsk@grupaformat.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni do poboru wody podziemnej w Gminie Puńsk" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 BS Sejny, o/Puńsk.
4. Wadium w pieniądzu musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej na adres e-mail: d.wolyniec@ugpunsk.pl przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z ich wcześniejszym zaprojektowaniem na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty budowlane polegać będą na przebudowie stacji uzdatniania wody polegającej na dołożeniu zbiornika retencyjnego w miejscowości Pełele (gm. Puńsk), przebudowie stacji uzdatniania wody polegającej na dołożeniu zbiornika retencyjnego w miejscowości Puńsk oraz zaprojektowanie i budowa studni do poboru wody na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Pełele. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351910-5 - Usługi geologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1) Cena ofertowa (C) - waga - 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b - cena oferty badanej,
60 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.

2) Okres gwarancji i rękojmi (G) - waga - 40 %,
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali 0, 10, 20, 30, 40 - punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja i rękojmia (G) Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 2 pełne lata - 0 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 pełne lata - 10 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata - 20 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat - 30 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat - 40 punktów.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi lub zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ.

Łączną liczbę punktów oferty ,,W" stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zgodnie z art. 248 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, zaoferować mogą cenę lub koszt nie gorsze niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
o Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór wykazu osób
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 BS Sejny, o/Puńsk.
4. Wadium w pieniądzu musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej na adres e-mail: d.wolyniec@ugpunsk.pl przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków składa każdy z Wykonawców wg załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie (wg załącznika 4 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1) Cena ofertowa (C) - waga - 60 %,
Liczba punktów liczona będzie według formuły:
(Cn / Cof.b). x 60 = liczba punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b - cena oferty badanej,
60 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.

2) Okres gwarancji i rękojmi (G) - waga - 40 %,
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali 0, 10, 20, 30, 40 - punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja i rękojmia (G) Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 2 pełne lata - 0 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 3 pełne lata - 10 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 4 pełne lata - 20 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 5 pełnych lat - 30 punktów,
- za okres udzielenia gwarancji i rękojmi wynoszący 6 pełnych lat - 40 punktów.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi lub zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ.

Łączną liczbę punktów oferty ,,W" stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:
W = C+G
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.
Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zgodnie z art. 248 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, zaoferować mogą cenę lub koszt nie gorsze niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.