Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
tel.: 41 27-36-130
sekretariat@wachock.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 27-36-130
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty budowlane w pasach drogowych

na terenie Gminy Wąchock"

IV. Opis przedmiotu zamówienia

WIELKA WIEŚ - remont chodnika przy drodze Wielka Wieś - Kopalnia, zakup i montaż korytek - Betlejem

WĘGLÓW - utwardzenie pobocza
Szczegółowa specyfikacja elementów zamówienia, przedstawiona została w załączonym przedmiarze robót - Załącznik Nr 1

Dokument nr: BGK.7021.5.8.2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10, w dniu 12 sierpnia 2021 roku o godz. 10:15.

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na ,,Roboty budowlane w pasach drogowych na terenie Gminy Wąchock" - nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2021 r. godz. 10:15", osobiście lub przez operatora pocztowego na adres: Gmina Wąchock Ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock pokój Nr 10.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce wykonywania zamówienia:

WIELKA WIEŚ - remont chodnika przy drodze Wielka Wieś - Kopalnia, zakup i montaż korytek - Betlejem

WĘGLÓW - utwardzenie pobocza
V. Termin realizacji

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 października 2021 r. (remont chodnika niezwłocznie)

Wymagania:
WIZJA LOKALNA

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenach objętych zamówieniem.
VI. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót objętych umową. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonania prac.

VII. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, która obejmuje wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

Termin związania z ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.
VIII. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %
XI. Zastrzeżenia dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie BIP Zamawiającego tj. gmina.wachock.sisco.info

Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą lub ograniczenie zakresu do wysokości posiadanych środków finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
X. Osoby do kontaktów:

1. Jacek Lankof - (41) 27-36-134

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.