Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowa drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Odnowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
52 37-05-744
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/492084
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 52 37-05-744
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odnowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Izbica - Kowal
odc. Błenna - granica województwa od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km . Odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,00 km
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
a) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
b) wykonanie poszerzeń,
c) wykonanie podbudowy bitumicznej MMA,
d) wykonanie warstwy wyrównawczej MMA,
e) wykonanie warstwy wiążącej MMA,
f) wykonanie warstwy ścieralnej SMA",
g) remont przepustów,
h) wykonanie regulacji poboczy,
i) regulacja rowów odwadniających,
j) odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00136939, ZDW.N4.361.42.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/492084
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/492084
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 z późn.zm.).
2. W niniejszym postępowaniu ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach *.pdf., *.doc., *.docx., *.xls., *.xlsx., *.jpg. (*.jpeg) z rekomendacją w formacie *.pdf.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. W przypadku awarii platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się
z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej - email: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
4. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej prowadzonego postępowania: przeglądarka internetowa Internet Explorer (minimalnie wersja 10.0), Google Chrome i Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. internetowej prowadzonego postępowania jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
7. Uwaga! Zalecenia:
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz,. 2247 z późn. zm.).
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.jpg (*.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na *.pdf.
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu występują *.rar, *.gif, *.bmp. Oferty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format.pdf i opatrzenie podpisem kwalifikowanym PAdES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisanym.
6) Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713,
e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl.
2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/492084
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 09:45
Miejsce składania ofert: t: https://platformazakupowa.pl/transakcja/492084

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW.N4.361.42.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 4417771,22 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
a) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
b) wykonanie poszerzeń,
c) wykonanie podbudowy bitumicznej MMA,
d) wykonanie warstwy wyrównawczej MMA,
e) wykonanie warstwy wiążącej MMA,
f) wykonanie warstwy ścieralnej SMA",
g) remont przepustów,
h) wykonanie regulacji poboczy,
i) regulacja rowów odwadniających,
j) odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, do wysokości 50% wartości szacunkowej zamówienia - zakres robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodny z zakresem wskazanym w Rozdziale III SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 Pg = Okres udzielonej gwarancji (max. 40 pkt)
Kryterium ,,Okres udzielonej gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanych ilości miesięcy udzielonej gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszego zamówienia, podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium ,,Okres udzielonej gwarancji", zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
Najdłuższy możliwy okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego -
40 punktów;
Pośredni możliwy okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego - 20 punktów;
Najkrótszy możliwy okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego - 0 punktów;
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 60 miesięcy - otrzyma 40 pkt
a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej
tj. pomiędzy 36 a 48, 48 a 60 miesięcy - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej
z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 36 lub 48 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) warunki dotyczące zdolności technicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4.2) warunki dotyczące zdolności zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe: wykonanie należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie
co najmniej dwóch zamówień obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont, drogi/ulicy w technologii porównywalnej tj. wykonanie nawierzchni bitumicznych o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż: 2 000 000,00 PLN brutto z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane.
W przypadku doświadczenia przy realizacji kontraktu, gdzie branża drogowa była składową należy wyodrębnić wartość robót związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych.
Pod pojęciem drogi, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)

b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Kierownik Budowy - co najmniej jedna osoba,
o posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
o który posiada doświadczenie i realizował będąc w funkcji zgodnie
z Prawem Budowlanym kierownika budowy lub kierownika robót drogowych - minimum jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi/ulicy o wartości robót budowlanych
co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt 4.2 mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję
w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2019 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 1117).
Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowane zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp - oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokument ów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta składana w postępowaniu zawiera:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. 1 pkt 1;
2) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ;
3) Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy;
5) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeśli dotyczy;
7) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 5 dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ) - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum/spółki cywilne - jeśli dotyczy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w
odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i
proporcjonalne do jego przedmiotu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji.
5. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi
do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy -
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 CENA
Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 Pg = Okres udzielonej gwarancji (max. 40 pkt)
Kryterium ,,Okres udzielonej gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanych ilości miesięcy udzielonej gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszego zamówienia, podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium ,,Okres udzielonej gwarancji", zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
Najdłuższy możliwy okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego -
40 punktów;
Pośredni możliwy okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego - 20 punktów;
Najkrótszy możliwy okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego - 0 punktów;
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 60 miesięcy - otrzyma 40 pkt
a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej
tj. pomiędzy 36 a 48, 48 a 60 miesięcy - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej
z wskazanych wartości wynoszący odpowiednio 36 lub 48 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.