Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi - budowa chodnika

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi - budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
+48683280300, faks +48683280332
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48683280300, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- roboty przygotowawcze
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- elementy ulic,
- inne roboty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

CPV: 45233253-7

Dokument nr: 2021/BZP 00136768, ZDW-ZG-WZA-3318-30/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-23 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w: a) Instrukcji korzystania z miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf, b)Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32 ,65-042 Zielona Góra . Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w rozdziale VI.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-23 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie:
,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3318/21/2021 na ,,Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu
składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3318-30/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- roboty przygotowawcze
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- elementy ulic,
- inne roboty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i gwarancja jakości.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
- dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga:
1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 106 000,00 zł;
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. - dot. zdolności technicznej lub zawodowej;
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj.: * przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. jedną robotę w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu chodnika z kostki brukowej betonowej o wartości minimum 106 000 zł brutto. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) wykaże osoby
skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, tj. - kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potw. spełniania przez wyk. warunków udziału w postępowaniu
dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokum.:1.1. dokumentów potwierdzających, że wyk. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego w pkt 15.1.c)1) Instrukcji SWZ 2. W celu potw. spełniania przez wyk. warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dok.: 2.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działaln. jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz zał. dowodów określających czy te
roboty bud. zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty bud. zostały wykonane, a jeżeli wyk. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok.-inne odpowiednie dok.;2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publ., w szczeg. odpowiedzialnych za
kierowanie robotami bud., wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz inf. o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wyk. nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podm. środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1.1.wykonawca składa inne podm. środki dow., które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zam. warunku udziału w post. lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonom. lub finans.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna zawierać:1) wypełniony formularz oferty2) wypełniony f. cenowy3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -wzory ośw. stanowią Zał.nr 1 i 1a do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Wykonawca w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wyk. polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ośw., o którym mowa w pkt
16. ppkt 1.1 SWZ, przedstawia także ośw. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępow., w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zasoby. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zam. lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wyk. realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobow. stanowi zał. nr 2 do form. oferty SWZ. Wyk., który zamierza powierzyć wyk. cz. zam. podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza inf. o podwyk. w ośw., o którym mowa w pkt 16. ppkt 1.1 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie:
,,Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3318/21/2021 na ,,Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 19.3 Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu
składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania znajdują się w SWZ w rozdziale I.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informacje znajdują się w SWZ w rozdziale V.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i gwarancja jakości.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.