Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
Tel.: +48 322385530, Faks: +48 322385527
za@um.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 322385530,
Termin składania ofert: 2021-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych

Numer referencyjny: ZA.271.26.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie Ul. Rybnickiej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.:

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie Ul. Rybnickiej".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.:

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie Ul. Rybnickiej".

2. W ramach ww. zadania wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania dokumentacji w formie i ilości wskazanej w § 3 ust. 1 wzoru umowy,

2) złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

3) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji lub uzyskania przyjęcia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej bez uwag zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

4) pozyskania wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1) oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 2, został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ.

4. Pliki należy sporządzić w formacie PDF, zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie aa.

Wymagany termin gwarancji: Nie dotyczy.,

Wymagany termin rękojmi: Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt a) wzoru umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności instalacyjnej / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71320000, 71250000, 71322000, 71240000

Dokument nr: 397197-2021, ZA.271.26.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania,

2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/11858

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gliwice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021

Kontakt:
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335
ul. Zwycięstwa 21
Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Twardzik
E-mail: za@um.gliwice.pl
Tel.: +48 322385530
Faks: +48 322385527

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.