Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice
powiat: tarnowski
146285840, faks 146285820
przetargi@ciezkowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ciężkowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 146285840, faks 1462
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Domu Ludowym w Bruśniku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I DOMU LUDOWYM W BRUŚNIKU".
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 11,25 m3/d do 75 RLM w tym:
- pompowni ścieków
- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
- studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych, pomiarowych, do poboru próbek),
- instalacji elektrycznej,
- wylotu ścieków oczyszczonych.
Do oczyszczalni zostanie podłączona kanalizacja sanitarna ze Szkoły Podstawowej i Domu Ludowego w miejscowości Bruśnik . Ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone do potoku Bruśnianka.
Pozostałe parametry:
a) Technologia oczyszczania ścieków -proces osadu czynnego.
b) Oczyszczalnia jako całość (tzn. zbiorniki, elektryka, hydraulika, automatyka oczyszczalni) musi posiadać gwarancję producenta technologii oczyszczania.
c) Zbiorniki oczyszczalni - wykonane w całości z tworzywa sztucznego (polipropylenu), dostarczane jako kompaktowe cylindryczne jednostki wraz z pokrywą.
Zamawiający nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni wykonanych z betonu.
d) Reaktor biologiczny - musi składać się z m in. następujących komór:
- beztlenowej
- napowietrzania
- klarowania końcowego
- retencyjnej
Reaktor biologiczny musi posiadać wydzielone strefy nitryfikacji oraz denitryfikacji.
e) Oczyszczalnia musi legitymować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń :
? pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 40 mg O2/l.
? Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), - 150 mg O2/l
? Zawiesiny ogólne - 50 mg/l.
? Azot ogólny [suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4)] 30 mg N/l
? Fosfor ogólny 5 mg P/l
Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczących efektywności oczyszczania należy wraz
z ofertą przedłożyć raport z badania ścieków oczyszczonych oferowanej oczyszczalni, wykonane przez laboratorium akredytowane (Rozdział 9 SWZ).
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- obsługa geodezyjna,
- odbiór, transport i składowanie oczyszczalni, przepompowni, rur, studzienek, prefabrykowanego wylotu i innych elementów,
- wykonanie wykopów liniowych ręcznie,
- wykonanie wykopów koparkami na okład,
- wykonanie podłoża pod oczyszczalnie, przepompownie, rurociągi, studnie kanalizacyjne, wylot,
- montaż oczyszczalni ścieków,
- montaż przepompowni ścieków,
- wykonanie wylotu, umocnienia dna i brzegów potoku,
- montaż kanalizacji z rur PVC, PE, kształtek, studzienek kanalizacyjnych,
- zasypanie ręczne i mechaniczne wykopów,
- próby szczelności rurociągów,
- uporządkowanie terenu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) Naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji.
b) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia w zakresie sposobu ich użytkowania.
c) Przygotowanie i przekazanie użytkownikowi szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) oraz szczegółowych zasad rękojmi i gwarancji.
d) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym ewentualnego rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
e) Dokonanie nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw, wymian) wymienionych w DTR.
f) Wykonanie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium wskazanego przez Zamawiającego w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z warunkami określonymi
w niniejszej SIWZ. Badania muszą obejmować ścieki surowe i oczyszczone.
g) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zrealizowaniu inwestycji.
Ponadto:
h) Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszenia art. 99 i 16 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) i wyposażenie w sprzęt Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i wyrobów o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w niniejszej SWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z SWZ opisujące parametry techniczne, (Rozdział 9 SWZ), oraz pozwalające jednoznacznie twierdzić, że są one rzeczywiście równoważne, do urządzeń których zakres został opisany w Rozdziale 2 ust. 2 niniejszej SWZ oraz załączonej dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ).

Szczegółowy opis robót zawierają:
a) Załącznik nr 1 do SWZ_ Projekty budowlane,
b) Załącznik nr 2 do SWZ STWIORB,
c) Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiary robót.

CPV: 45111200-0, 44130000-0, 45231300-8, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5

Dokument nr: 2021/BZP 00136994, GI.271.56.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice,m,342314,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@ciezkowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@ciezkowice.pl .
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020, poz. 2415 ze zm.)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 25 SWZ - Informacje dodatkowe
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 25 SWZ - Informacje dodatkowe

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020
2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
3. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy PZP.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.56.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I DOMU LUDOWYM W BRUŚNIKU".
2. Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 11,25 m3/d do 75 RLM w tym:
- pompowni ścieków
- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
- studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych, pomiarowych, do poboru próbek),
- instalacji elektrycznej,
- wylotu ścieków oczyszczonych.
Do oczyszczalni zostanie podłączona kanalizacja sanitarna ze Szkoły Podstawowej i Domu Ludowego w miejscowości Bruśnik . Ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone do potoku Bruśnianka.
Pozostałe parametry:
a) Technologia oczyszczania ścieków -proces osadu czynnego.
b) Oczyszczalnia jako całość (tzn. zbiorniki, elektryka, hydraulika, automatyka oczyszczalni) musi posiadać gwarancję producenta technologii oczyszczania.
c) Zbiorniki oczyszczalni - wykonane w całości z tworzywa sztucznego (polipropylenu), dostarczane jako kompaktowe cylindryczne jednostki wraz z pokrywą.
Zamawiający nie dopuszcza się zbiorników oczyszczalni wykonanych z betonu.
d) Reaktor biologiczny - musi składać się z m in. następujących komór:
- beztlenowej
- napowietrzania
- klarowania końcowego
- retencyjnej
Reaktor biologiczny musi posiadać wydzielone strefy nitryfikacji oraz denitryfikacji.
e) Oczyszczalnia musi legitymować się najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń :
? pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 40 mg O2/l.
? Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), - 150 mg O2/l
? Zawiesiny ogólne - 50 mg/l.
? Azot ogólny [suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4)] 30 mg N/l
? Fosfor ogólny 5 mg P/l
Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczących efektywności oczyszczania należy wraz
z ofertą przedłożyć raport z badania ścieków oczyszczonych oferowanej oczyszczalni, wykonane przez laboratorium akredytowane (Rozdział 9 SWZ).
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- obsługa geodezyjna,
- odbiór, transport i składowanie oczyszczalni, przepompowni, rur, studzienek, prefabrykowanego wylotu i innych elementów,
- wykonanie wykopów liniowych ręcznie,
- wykonanie wykopów koparkami na okład,
- wykonanie podłoża pod oczyszczalnie, przepompownie, rurociągi, studnie kanalizacyjne, wylot,
- montaż oczyszczalni ścieków,
- montaż przepompowni ścieków,
- wykonanie wylotu, umocnienia dna i brzegów potoku,
- montaż kanalizacji z rur PVC, PE, kształtek, studzienek kanalizacyjnych,
- zasypanie ręczne i mechaniczne wykopów,
- próby szczelności rurociągów,
- uporządkowanie terenu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) Naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji.
b) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia w zakresie sposobu ich użytkowania.
c) Przygotowanie i przekazanie użytkownikowi szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) oraz szczegółowych zasad rękojmi i gwarancji.
d) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym ewentualnego rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
e) Dokonanie nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw, wymian) wymienionych w DTR.
f) Wykonanie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium wskazanego przez Zamawiającego w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z warunkami określonymi
w niniejszej SIWZ. Badania muszą obejmować ścieki surowe i oczyszczone.
g) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zrealizowaniu inwestycji.
Ponadto:
h) Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszenia art. 99 i 16 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) i wyposażenie w sprzęt Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i wyrobów o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w niniejszej SWZ. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z SWZ opisujące parametry techniczne, (Rozdział 9 SWZ), oraz pozwalające jednoznacznie twierdzić, że są one rzeczywiście równoważne, do urządzeń których zakres został opisany w Rozdziale 2 ust. 2 niniejszej SWZ oraz załączonej dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ).

Szczegółowy opis robót zawierają:
a) Załącznik nr 1 do SWZ_ Projekty budowlane,
b) Załącznik nr 2 do SWZ STWIORB,
c) Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiary robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
o cena brutto (z VAT),
o okres gwarancji ,
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów
w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT) 60 60
2 KG Okres gwarancji 40 40
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium ,,Cena brutto (z VAT)",
KG - Okres gwarancji.

1. Cena brutto (z VAT) - obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.).
KC - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena brutto (z VAT)" obliczona wg wzoru:

gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Okres gwarancji - KG.
Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a najdłuższy 60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
KG - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji" wg niżej opisanego schematu.
Za każde pełne 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum (24 miesiące) Zamawiający przyzna 5 punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
o Okres gwarancji minimum 24 miesiące - 0 pkt.
o Okres gwarancji minimum 30 miesięcy - 10 pkt.
o Okres gwarancji minimum 36 miesięcy - 15 pkt.
o Okres gwarancji minimum 42 miesiące - 20 pkt.
o Okres gwarancji minimum 48 miesięcy - 25 pkt.
o Okres gwarancji minimum 54 miesiące - 30 pkt.
o Okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 40 pkt.

UWAGA:
1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 24 miesiące.
2. Maksymalny punktowany okres gwarancji - 60 miesięcy.
3. W przypadku niewypełnienia pola w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ,pkt.3), będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na okres 24 miesięcy i zostanie w tym miejscu przyznane 0 pkt.
4. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający dla obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres 60 miesięcy.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi - 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie
z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale 7.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody ,,spełnia/nie spełnia".
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
W zakresie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 109 ust.1 pkt. 4 i 7
(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6 ust. 5. ppkt 4) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6. ust. 5. ppkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1., dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a. Opis techniczny zaoferowanej oczyszczalni ścieków potwierdzający spełnienie wymogów opisanych w SWZ z załącznikami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w przedłożonych wraz z ofertą opisie powinien potwierdzać spełnienie wymogów opisanych przez Zamawiającego w SWZ z załącznikami.
b. Raport z badań ścieków oczyszczonych oferowanej oczyszczalni, wykonane przez laboratorium akredytowane.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
3) zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020
2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
3. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy PZP.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów z rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, - załącznik nr 5 do SWZ
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 6 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunki opisane w Rozdziale 6 ust. 5 ppkt 4) lit. a)-b) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 5 ppkt 4) lit. a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5a do SWZ).
Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1. oraz Rozdziale 8 ust.1 lit. a - f zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5a do SWZ)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, niemożliwe jest zamieszczenie w ogłoszeniu wszystkich dopuszczalnych zmian umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
o cena brutto (z VAT),
o okres gwarancji ,
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów
w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT) 60 60
2 KG Okres gwarancji 40 40
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium ,,Cena brutto (z VAT)",
KG - Okres gwarancji.

1. Cena brutto (z VAT) - obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.).
KC - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena brutto (z VAT)" obliczona wg wzoru:

gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Okres gwarancji - KG.
Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a najdłuższy 60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
KG - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji" wg niżej opisanego schematu.
Za każde pełne 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum (24 miesiące) Zamawiający przyzna 5 punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
o Okres gwarancji minimum 24 miesiące - 0 pkt.
o Okres gwarancji minimum 30 miesięcy - 10 pkt.
o Okres gwarancji minimum 36 miesięcy - 15 pkt.
o Okres gwarancji minimum 42 miesiące - 20 pkt.
o Okres gwarancji minimum 48 miesięcy - 25 pkt.
o Okres gwarancji minimum 54 miesiące - 30 pkt.
o Okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 40 pkt.

UWAGA:
1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 24 miesiące.
2. Maksymalny punktowany okres gwarancji - 60 miesięcy.
3. W przypadku niewypełnienia pola w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ,pkt.3), będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na okres 24 miesięcy i zostanie w tym miejscu przyznane 0 pkt.
4. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający dla obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres 60 miesięcy.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi - 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.