Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlano- konserwatorskie

Przedmiot:

Roboty budowlano- konserwatorskie

Data zamieszczenia: 2021-08-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
powiat: malborski
zamowienia@zamek.malbork.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: 250.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty budowlano- konserwatorskie dla projektu ,,Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych" (...)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu ,,Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych" realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

2. Zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w:
2.1. Załączniku nr 5 do SWZ: Wzór umowy,
2.2. Załączniku nr 6 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który zawiera:
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany
Załącznik nr 1.2 Projekt wykonawczy
Załącznik nr 1.3 Dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr 1.4 Program prac konserwatorskich
Załącznik nr 2 Dokumenty formalno- prawne i uzgodnienia
Załącznik nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4 Przedmiary robót
Załącznik nr 5 - Dodatkowy załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

CPV: 45210000-2, 44232000-5, 45223500-1, 45310000-3, 45330000-9-, 45453100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00136922, ZP.2611.2.2021.bm

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-25 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.zamek.malbork.pl/przetargi/40
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz
https://bip.zamek.malbork.pl/przetargi/40
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt. 7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na
stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-25 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2611.2.2021.bm
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu ,,Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych" realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.

2. Zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w:
2.1. Załączniku nr 5 do SWZ: Wzór umowy,
2.2. Załączniku nr 6 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który zawiera:
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 1.1 Projekt budowlany
Załącznik nr 1.2 Projekt wykonawczy
Załącznik nr 1.3 Dokumentacja geotechniczna
Załącznik nr 1.4 Program prac konserwatorskich
Załącznik nr 2 Dokumenty formalno- prawne i uzgodnienia
Załącznik nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 4 Przedmiary robót
Załącznik nr 5 - Dodatkowy załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał:
1.1.1. co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub remont budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości wykonanych robót co najmniej 10 000 000,00 zł brutto,
1.1.2. w ramach odrębnych umów, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem konserwację gotyckiej elewacji ceglanej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w tym jedna realizacja przy powierzchni min. 500 m2,
1.1.3. w ramach odrębnych umów, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie pionowej izolacji wodochronnej ścian fundamentowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
1.1.4. w ramach odrębnych umów, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
1.1.5. w ramach odrębnych umów, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
1.2.1. jednym kierownikiem budowy, spełniającym łącznie następujące wymogi:
1.2.1.1. winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
1.2.1.2. winien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1.2.1.3. winien posiadać co najmniej 18- miesięczne doświadczenie jako kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
1.2.1.4. winien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w pełnieniu funkcji kierownika budowy z zastrzeżeniem, że doświadczenie
to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową.

1.2.2. jednym kierownikiem prac konserwatorskich, spełniającym łącznie następujące wymogi:
1.2.2.1. winien spełniać warunki określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z uwzględnieniem art. 37h w/w Ustawy.
1.2.2.2. winien posiadać co najmniej 5 letnie (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w tym jedno doświadczenie polegające na konserwacji gotyckiej elewacji ceglanej o powierzchni równej lub większej niż 500 m2.

1.2.3. jednym kierownikiem robót budowlanych branży elektrycznej, spełniającym łącznie następujące wymogi:
1.2.3.1. winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
1.2.3.2. winien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
1.2.3.3. posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót branży elektrycznej (licząc od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową.

1.2.4. jednym kierownikiem robót budowlanych branży sanitarnej spełniającym łącznie następujące wymogi:
1.2.4.1. winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
1.2.4.2. winien spełniać warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1.2.4.3. winien posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót branży sanitarnej (licząc od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń)
z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3. SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie
1.1.1. dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z art. 99 ust 6 Pzp Zamawiający załączniku nr 5 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w pkt. 8 określił proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (możliwość zastosowania urządzenia działającego inną metodą oraz określone w tym zakresie wymagania Zamawiającego). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w pkt. 8 załącznika nr 5 do SOPZ, zobowiązany jest do złożenia w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenia dot. zastosowanego systemu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składa się:
1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 2 lub 3 do SWZ),
3. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (wzór załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli dotyczy),
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) na czas związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji,
gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa w:
pkt. 3.1.1.2. Działu V SWZ,
pkt. 3.1.1.3 Działu V SWZ,
pkt. 3.1.1.4 Działu V SWZ,
pkt. 3.1.1.5 Działu V SWZ,
musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca.
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt. 3.1.1 Działu V SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.1.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone w paragrafie 18 wzoru umowy (załącznik nr 5 SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.