Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji przeciwpożarowej

Przedmiot:

Modernizacja instalacji przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2021-09-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy
ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6
85-825 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
52 36-14-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 52 36-14-410
Termin składania ofert: 2021-09-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w piwnicach następujących budynków wielorodzinnych: - Ul. Walecznych 5 - Ul. Walecznych 6 - Ul. Walecznych 8 - Ul. B. Śliwińskiego 16 - Ul. B. Śliwińskiego 18 w Bydgoszczy, zgodnie z warunkami podanymi w pkt.5 SIWZ. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Baczyńskiego 2 w Bydgoszczy , zgodnie z warunkami podanymi w pkt.5 SIWZ.
oferty 1. Zakres prac dotyczący modernizacji instalacji przeciwpożarowej w piwnicach w/w budynków: Instalację wody od wodomierza, należy doprowadzić do pomieszczenia węzła c.o , (gdzie jest usytuowany zespól hydroforowy) nowym przewodem stalowym podwójnie ocynkowanym. Obecnie zasilenie zestawu hydroforowego od przyłącza jest wykonane przewodem z tworzywa sztucznego będącego jednocześnie poziomem pierwszej strefy wody użytkowej - bez zmian. W pomieszczeniu węzła następuje rozdział instalacji na pierwszą i drugą strefę zasilania budynku oraz na wodę do celów przeciwpożarowych. Z uwagi na fakt że instalacja wody użytkowej jest wykonana przewodami z tworzyw sztucznych, na instalacji zaprojektowano zawory pierwszeństwa firmy Honeywell (ciśnieniowe) odcinające wodę bytową
w I i II strefie przy spadku ciśnienia wody w instalacji
przeciwpożarowej min. 0,2 MPa.
Instalacja p.poż od zestawu podnoszącego ciśnienie jest wykonana
w całości z przewodów stalowych ocynkowanych.
Przy zaworze pierwszeństwa zainstalować zawór kulowy odcinający oraz
filtr siatkowy, od strony instalacji pozostawić istniejące zawory
odcinające.
W piwnicy budynku zaprojektowano dwa nowe zawory hydrantowe.
Zawory DN 52 montować w szafkach SP 550 z zamkiem OTS, na
wysokości 1,35 m od poziomu podłogi. Zawory 52 winny być montowane
z nasadą skierowaną do dołu umożliwiającą łatwe podłączenie węża
gaśniczego.
Nową instalację wykonać z przewodów stalowych podwójnie
ocynkowanych łączonych przez skręcanie wg PN-H-74200. Armaturę
zastosować do wody pitnej PN 1,0 MPa
Instalację poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa, uprzednio odłączając
piony z armaturą mieszkaniową, następnie instalację przepłukać
i zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 30-50 mg Cl/1.
Przewody wodociągowe zabezpieczyć przed roszeniem izolacją np.
Thermaflex Smart PRO: gr. 13,0 mm.
Przejście przewodów z pomieszczenia węzła c.o , oraz z piwnicy na parter
wypełnić pianą p.poż pęczniejącą firmy Hilti o 120 min. odporności
ogniowej.
Do podwieszenia przewodów stosować obejmy/zawiesia i kotwy
niepalne.
Uwaga: Instalacja wody od przyłącza do zaworów pierwszeństwa I
i II strefy zasilania , oraz instalacja wody przeciwpożarowej w całości
winna być wykonana z przewodów stalowych podwójnie
ocynkowanych.
Szczegóły zawiera Projekt Budowlany-Wykonawczy z przedmiarem
robót. Przedmiar robót służy do celów poglądowych i nie może służyć do
zmiany ryczałtowej wartości robót przedstawionej w ofercie Wykonawcy.
2. Zakres prac dotyczący modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym przy Ul. Baczyńskiego 2
Na instalacji należy zainstalować automatyczne zawory regulacyjne
u podstawy pionów, na pionach świecowych zainstalować zawory stałego
przepływu zgodnie z załączonym schematem.
Istniejące rozdzielacze c.o R1 oraz R2 wymienić na nowe wraz z armaturą odcinającą i kontrolno-pomiarową. Centralne odpowietrzenie należy zastąpić indywidualnymi, automatycznymi odpowietrzeniami pionów z zaworem odcinającym u podstawy, (np. Flexvent kolor biały). Do pionów świecowych celem instalacji zaworów równoważących należy wykonać nowe podejścia, instalację tą wykonać z rur stalowych przewodowych ze szwem zgodnie z wg. PN-74/H-74200, typu S czarnych, ze stali gatunku 10 BX, łączonych przez spawanie. Odpowietrzenia Odpowietrzenie instalacji C.O należy wykonać przez zainstalowanie w najwyższych punktach automatycznych odpowietrzników z zaworem kulowym u podstawy np. Flexvent kolor biały. Armatura Na instalacji stosować zawory na PN 0.6 MPa Instalację wyposażyć w zawory kulowe, zawory równoważące oraz w zawory nastawne firmy Danfoss. Próby i płukanie, zabezpieczenie przed korozją Instalację c.o należy trzykrotnie przepłukać wodą z prędkością min 1.0 m/s do uzyskania zupełnej czystości instalacji. Należy przed płukaniem pamiętać o wyjęciu z filtrów wkładów filtracyjnych. Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy oczyścić z rdzy i zgorzeliny oraz zabezpieczyć przed korozją farbą ochronną Cekor. Po zmontowaniu nowej instalacji przeprowadzić próbę
ciśnieniową - na zimno na ciśnienie 0.6 MPa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych zeszyt nr 2 Cobli Instal. Próbę całej instalacji c.o na gorąco przeprowadzić na ciśnienie robocze . Izolacja termiczna Izolację cieplną instalacji należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, armaturę należy zabezpieczyć przed stratą energii i roszeniem w sposób szczególnie szczelny. Na izolacji należy oznaczyć kierunki przepływu czynnika. Szczegóły zakres zawiera Projekt Budowlany-Wykonawczy z przedmiarem robót. Przedmiar robót służy do celów poglądowych i nie może służyć do zmiany ryczałtowej wartości robót przedstawionej w ofercie Wykonawcy,

Dokument nr: 34/ 2021

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert 16.09.2021 o godz. 11;00 świetlicy RSM ,,Jedność". W posiedzeniu jawnym mogą uczestniczyć oferenci lub ich

Składanie ofert:
13. Miejsce i sposób złożenia oferty Oferty najeży złożyć w zamkniętych kopertach, z napisem ,,PRZETARG NR 34/2021 NA MODERNIZACJĘ INSTALACJI P-POŻ W PIWNICACH BUDYNKÓW PRZY: - Ul. Walecznych 5 - Ul. Walecznych 6 - Ul. Walecznych 8 - Ul. B. Śliwińskiego 16 - Ul. B. Śliwińskiego 18 ORAZ MODERNIZACJĘ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZY uL. Baczyńskiego 2 w Bydgoszczy w Sekretariacie Spółdzielni do 16.09.2021 do godz. 10;30

Miejsce i termin realizacji:
6, Termin realizacji Oczekiwany maksymalny termin wykonania zadania: do 15.12.2021

Wymagania:
4. Sposób wykonania zamówienia, wymagania techniczne Oferta powinna być sporządzona na formularzu (Załącznik nr 1 do specyfikacji) i zawierać koszty netto i brutto wykonania prac. Wycenę robót należy wykonać na podstawie Projektów Budowlanych Wykonawczych branży wod-kan (do wglądu na miejscu w Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godzinach 7;00 - 13;00) oraz własnej wizji w budynkach. Dopuszcza się złożenie oferty na wykonanie prac w jednym lub kilku budynkach mieszkalnych,
Termin związania z ofertą: 30 dni.
7. Termin płatności, gwarancja Termin płatności - preferowany 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót. Gwarancja - minimum 5 lat od daty odbioru końcowego robót.
8. Wymagania względem wykonawcy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie: - organizację zaplecza socjalnego i magazynowego, - bezpieczne i higieniczne warunki pracy wynikające z Art. 304 Kodeksu Pracy.
9. Wykluczenia z przetargu Z przetargu wyklucza się : a) osoby, które nie wywiązują się z umów z należytą starannością wobec Spółdzielni, b) osoby, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, układo- we, likwidacyjne, c) osoby, które zalegają z opiatami, podatkami, składkami, d) osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie sądowe albo zo- stały skazane za przestępstwo dokonane w celu osiągnięcia korzyści ma- jątkowych (w przypadku osób prawnych dotyczy to członków organów zarządzających), e) osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej Spółdzielni, f) małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo członków Komisji Przetargo- wej Spółdzielni, g) członków organów Spółdzielni i ich zstępnych. Każdy z oferentów jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że w jego przypadku nie zachodzi żadna w/w przesłanka, która mogła- by jego ofertę z przetargu wykluczyć ( Załącznik nr 2).
M Warunki przystąpienia do przetargu Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: a) wpłacenie wadium w wysokości 1.500 zł za każdy budynek na jaki złożono ofertę najpóźniej do dnia składania ofert do godziny 9;00 (do oferty należy dołączyć dowód wpłaty lub posiadać go do wglądu podczas otwarcia ofert). Wadium prosimy wpłacać na konto: Bank Pocztowy I O/Bydgoszcz Konto nr 41 1320 1117 2032 1008 2000 0005, b) złożenie następujących dokumentów lub kserokopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji: @Aktualny wypis z K.R.S. lub Ewidencji Działalności Gospodarczej - (ważny 6 miesięcy) @Aktualne zaświadczenie z US o nie zaleganiu z podatkiem (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) lub oświadczenie oferenta o nie zaleganiu w podatkach @Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacie składek (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) lub oświadczenie oferenta o nie zaleganiu w opłatach składek ZUS >> Aktualne dane o stanie zatrudnienia potwierdzone dokumentami
ZUS /druk DRA/ @Referencje o wykonanych pracach związanych z modernizacją instalacji p-poż w wysokich budynkach mieszkalnych - minimum 1szt. @Referencje o wykonanych pracach związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania- minimum 1szt. (dotyczy oferentów składających ofertę na wykonanie prac w budynku Baczyńskiego 2) @Referencje o wykonanych pracach w poprzednich zamówieniach w danym przedmiocie @Wykaz najważniejszych robót wykonywanych w ostatnich 3 latach @Oświadczenie, że firma i jej pracownicy są odpowiednio przygo- towani do wykonywania powierzonych im prac pod względem fachowym, BHP i p.poż (Załącznik nr 3) o Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywania zadania @Oświadczenie, że zostaną zastosowane materiały spełniające wymagania podane w SIWZ w punkcie 5 potwierdzone certyfika- tami i atestami (Załącznik nr 4) @Załączyć wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zadania będącego przedmiotem przetargu (za aktualne uważa się zaświadczenia z ZUS i US - 3 miesiące, EDG lub KRS - 6 miesięcy) @Akceptację dołączonego do SIWZ wzoru umowy
11. Informacja o wypełnieniu oferty a) Ryczałtową ofertę cenową wraz z składnikami cenotwórczymi należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do specyfikacji w Załączniku nr 1, b) Niepełne wypełnienie oferty spowoduje jej odrzucenie.

Kontakt:
12. Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień Wojciech Chowański W razie pytań prosimy dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 10:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.