Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
816z dziś
5272z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wzmocnienia stropu nad garażem na podstawie ekspertyzy technicznej

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wykonanie wzmocnienia stropu nad garażem na podstawie ekspertyzy technicznej

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Akademicka"
ul. Stefana Jaracza 48
50-305 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 328 34 91
zarzad@smakademicka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: tel. 71 328 34 91
Termin składania ofert: 2021-09-24 02:00:00
Dokumenty do pobrania
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na :
,,Wykonanie wzmocnienia stropu nad garażem na podstawie ekspertyzy
technicznej w budynku będącym w zasobie nieruchomości zarządzanych przez
SM Akademicka".
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
,,Regulaminu Organizacji Przetargów SM,Akademicka".
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie stropu, które należy wykonać w systemie
zaprojektuj i wybuduj w oparciu o zalecenia zawarte w Ekspertyzie Technicznej stanowiącej
załącznik nr 5 (wyłącznie w zakresie dotyczącym wzmocnienia stropu).
Na przedmiot zapytania ofertowego składa się;
a) Wykonanie projektu technologicznego wykonania wzmocnienia stropu nad miejscami
postojowymi garażu podziemnego zgodnie z (posiadaną przez zamawiającego) Ekspertyzą
Techniczną.
b) Wykonanie kosztorysu ofertowego / oferty cenowej na w/w zadanie.
c) Wykonanie wzmocnienia rzeczowego stropu zgodnie z zatwierdzonym projektem
wykonawczym / technologicznym.
Wzmocnienie stropu ma na celu zapobieżenie dalszym ugięciom płyty stropowej, w której
występuje widoczne ugięcie.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać cały zakres zamówienia własnymi siłami, sprzętem
i z własnych materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w UE.
4. Technologie wykonania:
4.1. Technologia wykonania wzmocnienia stropu powinna być zgodna z technologią zawartą
w Ekspertyzie Technicznej. Jest to wzmocnienie dolnej strefy płyty stropowej poprzez
zamontowanie stalowych ocynkowanych pasów mocowanych w odpowiednim rozstawie
do stropu za pomocą kołków rozporowych stalowych wklejanych klejem żywicznym.
4.2. Dopuszczalne jest rozwiązanie alternatywne, również zawarte w ekspertyzie, polegające
na zastosowaniu taśm lub siatek z włókien węglowych.
4.3. Wzmacniany strop znajduje się nad miejscami postojowymi garażu w budynku
mieszkalnym. Wybrana technologia wzmocnienia płyty stropowej powinna zapewniać
bezkolizyjne użytkowanie miejsc postojowych w garażu. Dopuszcza się zajęcie miejsc
postojowych będących bezpośrednio pod wzmacnianym stropem na czas przeprowadzanych
robót, należy jednak możliwie zminimalizować ten czas ze względu na fakt uciążliwości
wobec użytkowników garażu.
4.4. Prace powinny być przeprowadzone przez doświadczonych pracowników, znających
zagadnienia zakresu prowadzonych robót oraz przeprowadzać roboty zgodnie ze sztuką
budowlaną. Wykonawca powinien zapewnić nadzór nad jakością prac budowlanych.

Składanie ofert:
Ofertę
można złożyć osobiście, lub za pośrednictwem usług pocztowych w zamkniętej
i opieczętowanej kopercie oznaczonej napisem: SM ,,Akademicka". Wzmocnienie stropu
nad garażem", na adres:
SM ,,Akademicka" Ul. Jaracza 48, 50-305 Wrocław
lub drogą mailową w formacie nieedytowalnym na adres:
zarzad@smakademicka.pl lub biuro@smakademicka.pl
nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z zapisami obowiązującego w SM ,Akademicka" Regulaminu
Organizacji Przetargów.
5. Okres związania ofertą i sposób obliczenia ceny ofertowej.
5.1. Okres związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
3. Termin związania ofertą może przedłużyć :
- Wykonawca samodzielnie,
- Wykonawca na wniosek Zamawiającego na okres nie dłuższy niż 60 dni.
5.2. Sposób obliczania ceny ofertowej:
1. Cenę ofertową stanowi ,,Ogółem wartość przedmiotu zamówienia brutto" określona
w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez ,,Wykonawcę" rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
wymagają tego odrębne przepisy,
- posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- posiadają sytuację ekonomiczną pozwalającą im na realizację zamówienia,
- nie są związani stosunkiem prawnym z pracownikami, członkami Zarządu i członkami
Rady Nadzorczej SM Akademicka
6.2. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w STWZ.
6.3. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił.
8. Sposób przygotowania oferty, terminy i miejsce jej złożenia oraz otwarcia.
8.1. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać wszystkie dane o oferencie,
tj. pełną nazwę, adres, REGON, NIP, KRS, numer telefonu, e-mail oraz być podpisana przez
przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania oferenta składającego ofertę.
Każdemu oferentowi przysługuje prawo złożenia tylko jednej oferty w niniejszym przetargu.
Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
8.2. Oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę i adres oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
2. Kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz NIP
i REGON.
3. Niezbędne oświadczenia i zaświadczenia określone w SIWZ.
4. Numer konta oferenta, na które należy zwrócić wadium.
5. Kompletnie wypełniony formularz ofertowy i inne załączniki do SIWZ.
6. Zaparafowany wzór umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmującym pełen zakres czynności objętych zamówieniem.
7. Poświadczenie dokonania wpłaty wadium.
8.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Strona internetowa Zamawiającego - www.smakademicka.pl
b) Portal Gumtree.pl
c) Gazeta Wrocławska
d) Portal OLX.pl
e) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
9. Kryteria wyboru oferty i procedury.
9.1. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty.
1. Cena - 80%
2. Referencje i ocena kwalifikacji - 20%
Maksymalna ilość punktów -100.
UWAGA!: Zamawiający zaleca oferentom, aby dokonali wizji lokalnej
przedmiotowego stropu, który jest przedmiotem przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
z wybranymi oferentami.
9.2. Wadium.
Wysokość wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przelewem na konto:
PKO BP III O/Wrocław Nr 23 1020 5242 0000 2702 0018 1388
Dowód bankowy potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane.
Wycofanie oferty lub zmiana przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty
wadium.
Oferentom, którzy nie zostali wybrani, Zamawiający zwraca wadium w kwocie
nominalnej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
Oferent traci wadium, jeżeli: wycofa ofertę w okresie jej ważności, nie podpisze umowy
w przypadku wygrania przetargu, zawarcie umowy staje się niemożliwe
z winy oferenta, przedstawił w ofercie fałszywe dane .
Zamawiający zwraca wadium natychmiast po zawarciu umowy z oferentem.
9.3. Tryb otwarcia i oceny ofert.
Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej w terminie siedmiu dni, w siedzibie Zamawiającego, bez
udziału oferentów. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert.
Oferty nie spełniające kryteriów zawartych w SIWZ zostaną odrzucone.
9.5. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 30 września 2021r. poprzez zamieszczenie
ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.smakademicka.pl.
Oferent, który wygra postępowanie zostanie poinformowany indywidualnie drogą mailową
i telefoniczną.
9.6. Zawarcie umowy.
Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie
po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd SM ,,Akademicka".
9.7. Unieważnienie przetargu.
Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny, na każdym etapie
postępowania przetargowego.

Kontakt:
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z oferentami są:
1. Specjalista ds. technicznych SM ,,Akademicka" - Mariusz Galiński,
Telefon kontaktowy: 71 328 34 91 wew. 104
W razie nieobecności ww. Specjalisty;
2. Prezes Zarządu - Agata Chełmicka
Telefon kontaktowy : 71 328 34 91 wew. 100.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.