Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wodomierzy - ki B woda ciepła i zimna"

Przedmiot:

Wymiana wodomierzy - ki B woda ciepła i zimna"

Data zamieszczenia: 2021-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Traugutta 8 we Włocławku
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 413 55 90 we
Termin składania ofert: 2021-09-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana wodomierzy - ki B woda ciepła i zimna"

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca"
Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawck.pl/przetargi.

Składanie ofert:
4.1. Miejsce - ,,Zarządca'' Spółka z o.o. Ul. Piaski 9,87 -- 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin -- do 20.09.2021r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2.1. termin realizacji robót - nic później niż: 30 listopad 2021 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie praedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane o specjalności instalacje wod -- kan i gaz, osoby odpowiedzialnej za
realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz
oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest
zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy
cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu --
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
ad. 3.3,3.4,3.5,3.6 (kserokopie poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Traugutta 8 we Włocławku
oferta na
,,Wymiana wodomierzy -- ki B woda ciepła i zimna"
5.1. Miejsce -- Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.