Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łask
Warszawska 14
98-100 Łask
powiat: łaski
+48 43 676 83 00, faks +48 43 676 83 88
um@lask.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 43 676 83 00, fa
Termin składania ofert: 2021-09-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I - Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na Ul. Żeromskiego w Łasku" obejmująca:
a) wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych,
b) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
c) wykonanie elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
? płytowo - wyspowego modułowego wyniesienia przejść dla pieszych,
? punktowych elementów odblaskowych, tzw. kocich oczek,
? płyt wskaźnikowych polimerowych żółtych z wypustkami,
zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym, Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Projektem budowlanym w zakresie montażu dodatkowej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie oświetleniowym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi załączniki do SWZ.

2) Część II - Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku" obejmująca:
a) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
b) wykonanie elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
? płytowo - wyspowego modułowego wyniesienia przejść dla pieszych,
? punktowych elementów odblaskowych, tzw. kocich oczek,
? płyt wskaźnikowych polimerowych żółtych z wypustkami,
zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym, Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi załączniki do SWZ.

3) Część III - Wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Ul. Jodłowa - Ul. Orzechowa - Ul. Szkolna w Łasku" obejmująca:
a) wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w postaci lamp solarnych,
b) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
c) wykonanie elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
? płytowo - wyspowych modułowych wyniesień przejść dla pieszych,
? punktowych elementów odblaskowych, tzw. kocich oczek,
? płyt wskaźnikowych polimerowych żółtych z wypustkami,
zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym, Projektem Stałej Organizacji Ruchu, Projektem budowlanym - latarnie oświetleniowe solarne na skrzyżowaniu Ul. Jodłowej z Ul. Szkolną i Ul. Orzechową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi załączniki do SWZ.

CPV: 45233261-6, 34922100-7, 34996000-5, 45233221-4, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00179075, RO.271.33.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji"
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego
formularza,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej email: zp_oferta@lask.pl (nie dotyczy składania ofert). Maksymalny
rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi
20 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r. poz. 2415). Dopuszczalny podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany, zaufany i osobisty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, Ul. Warszawska 14,
98-100 Łask, tel. +48 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl.
2. Inspektorem danych osobowych w Gminie Łask jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Łasku (sygnatura postępowania RO.271.33.2021), prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-28 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.