Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace konserwatorskie

Przedmiot:

Prace konserwatorskie

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy
Plac Pokoju 6
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
kosciol-pokoju@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69615
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.04.04.04-02-0002/18 - Przebudowa i doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy wraz z ogrodem

Część 1
Zadanie 1 - Schody nr 3.3 - 16 stopni
Opis
Prace konserwatorskie dotyczące ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy - cz. 2
Okres gwarancji
10 lat

Część 2
Zadanie 2 Schody nr 3.1-wachlarzowe 17 stopni
Opis
Prace konserwatorskie dotyczące ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy - cz. 2
Okres gwarancji
10 lat

Część 3
Zadanie 3 - Schody nr 4.1 - 18 stopni
Opis
Prace konserwatorskie dotyczące ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy - cz. 2
Okres gwarancji
10 lat

CPV: 45420000-7, 92522200-8, 45420000-7, 92522200-8, 45420000-7, 92522200-8

Dokument nr: 2021-13544-69615

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Miejscowość
Świdnica

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Miejscowość
Świdnica

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Miejscowość
Świdnica

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,
o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w następujących przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane w szczególności:
a) wystąpieniem klęski żywiołowej,
b) wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie ze sztuką konserwatorską,
c) wstrzymaniem prac przez Zamawiającego,
d) koniecznością wykonania usług/prac dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki konserwatorskiej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy.
2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
3) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub zmiany dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub w wytycznych dotyczących realizacji projektu.
4) Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
5) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia, określone poniżej:
a) Zmiany technologiczne, w szczególności:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub o wyższych parametrach użytkowych, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, w tym pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych usług pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub warunki terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
b) Konieczność wykonania prac/usług zamiennych, z uwagi na wymogi sztuki konserwatorskiej i wiedzy technicznej.
c) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
6) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.
7) Wszystkie postanowienia określone w punktach poprzedzających stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą kompetentną do pełnienia roli kierownika prac konserwatorskich, który posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.);
Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa powyżej, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa powyżej może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych.
2. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-09-15
Data ostatniej zmiany
2021-09-15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Cena - Maksymalna liczba punktów 60; Ocenie podlega cena całkowita brutto za wykonanie całości zamówienia. Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie kryterium ,,Cena" obliczana będzie wg wzoru:
KC = Cmin/Cof x 100 x 60%
przy czym:
Kc: oznacza liczbę punktów badanej oferty w Kryterium Cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Analiza zamówienia-Maksymalna liczba punktów 40.
Ocenie podlega opis Zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją prac konserwatorskich i metod ich zapobiegania podczas wykonania całości zamówienia.
Sposób punktacji w zakresie kryterium ,,Analiza zamówienia" opisano w punkcie 4.2 Zapytania ofertowego

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Cena - Maksymalna liczba punktów 60; Ocenie podlega cena całkowita brutto za wykonanie całości zamówienia. Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie kryterium ,,Cena" obliczana będzie wg wzoru:
KC = Cmin/Cof x 100 x 60%
przy czym:
Kc: oznacza liczbę punktów badanej oferty w Kryterium Cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Analiza zamówienia-Maksymalna liczba punktów 40.
Ocenie podlega opis Zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją prac konserwatorskich i metod ich zapobiegania podczas wykonania całości zamówienia.
Sposób punktacji w zakresie kryterium ,,Analiza zamówienia" opisano w punkcie 4.2 Zapytania ofertowego

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Cena - Maksymalna liczba punktów 60; Ocenie podlega cena całkowita brutto za wykonanie całości zamówienia. Ocena punktowa przyznana danej ofercie w zakresie kryterium ,,Cena" obliczana będzie wg wzoru:
KC = Cmin/Cof x 100 x 60%
przy czym:
Kc: oznacza liczbę punktów badanej oferty w Kryterium Cena
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Analiza zamówienia-Maksymalna liczba punktów 40.
Ocenie podlega opis Zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją prac konserwatorskich i metod ich zapobiegania podczas wykonania całości zamówienia.
Sposób punktacji w zakresie kryterium ,,Analiza zamówienia" opisano w punkcie 4.2 Zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Bożena Pytel
tel.:
e-mail: kosciol-pokoju@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.