Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi pożarowej i placu manewrowego

Przedmiot:

Budowa drogi pożarowej i placu manewrowego

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU
ul. Cegielniana 24
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
84 688 06 36
sekretariatzsb@wp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 84 688 06 36
Termin składania ofert: 2021-09-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi pożarowej i placu manewrowego przy budynku Internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi pożarowej i placu manewrowego, w zakres której wchodzą:
o Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni bitumicznych oraz z kostki betonowej brukowej,
o Roboty rozbiórkowe istniejących obramowań jezdni i chodników,
o Wykonanie koryta pod drogę pożarową i plac manewrowy,
o Montaż krawężników i obrzeży betonowych,
o Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
o Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
o Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
o Wykonanie robót wykończeniowych (plantowanie z obsianiem),
o Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
o Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynkach Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
o Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

CPV: 45233120-6, 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00181066, ZP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 2. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza
do komunikacji" wynosi 150 MB. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP.271.1.2021 5. Za termin
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania. 7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej
w ofercie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
18.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Biłgoraju; dane adresowe: Ul. Tadeusza Kościuszki 94,
23-400 Biłgoraj, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj.
18.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@bilgorajski.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
18.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
18.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
18.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 18.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
18.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
18.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
18.1.8. Posiada Pani/Pan:
18.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
18.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
18.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
18.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
18.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
18.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
18.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
18.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-29 11:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie zapośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi pożarowej i placu manewrowego, w zakres której wchodzą:
o Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni bitumicznych oraz z kostki betonowej brukowej,
o Roboty rozbiórkowe istniejących obramowań jezdni i chodników,
o Wykonanie koryta pod drogę pożarową i plac manewrowy,
o Montaż krawężników i obrzeży betonowych,
o Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
o Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
o Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
o Wykonanie robót wykończeniowych (plantowanie z obsianiem),
o Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
o Wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynkach Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
o Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Środki o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Środki dowodowe o których mowa w pkt. 5.8
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2. Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 1. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego
z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: 2.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 3 (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy
wykonawca.Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia; 2.2. Dokumenty wymagane
w pkt 5.11. winien złożyć każdy wykonawca
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się we wzorze umowy
zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania ttps://miniportal.uzp.gov.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.