Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów

Przedmiot:

Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 413 55 90
Termin składania ofert: 2021-09-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do składania ofert
Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości Przedmiejska 1 we Włocławku, w imieniu której działa zarządca
pod firmą: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów
1.2. remont podwórza
1.3. remont dachu"

Otwarcie ofert: 5.1. Miejsce - Wspólnota Właścicieli Lokali we własnym zakresie

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca"
Sp. z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi

Składanie ofert:
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2 Termin- do 22.09.2021r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2.1. Termin realizacji robót - nie później niż: 30 październik 2022 r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której
uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych
przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonywania robót odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3,3.4,3.5,3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Właścicieli Lokali Nieruchomości Przedmiejska 1 we Włocławku oferta na:
,,Docieplenie budynków i remont balkonów oraz tarasów,
remont podwórza, remont dach u"
7. Wspólnota Właścicieli Lokali zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.