Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli

Przedmiot:

Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
ul. Krucza 10
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 638 12 00; 84 638 12 21; 84 639 22 13 fax 84 638 54 58; 84 638 12 10
sekretariat@pgk.zamosc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 84 638 12 00; 8
Termin składania ofert: 2021-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do składania ofert na rozbudowę wizyjnego systemu kontroli obiektów Oczyszczalni Ścieków w Zamościu przy Ul. Al. 1 Maja 16.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu Ul. Krucza 10,22-400 Zamość (dalej
Zamawiający) działając na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na rozbudowę wizyjnego systemu kontroli Punktu Zlewnego
przy Ul. Al. 1 Maja 16,22-400 Zamość.
Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr I do niniejszego Zaproszenia.

Dokument nr: ZZIZ/086/2021

Otwarcie ofert: 2.12 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.10.2021 r. o godz. 10:15 w Świetlicy Zamawiającego.

Składanie ofert:
2.11 Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na budowę wizyjnego systemu kontroli punktu zlewnego na terenie Oczyszczalni Ścieków przy Ul. Al. 1 Maja 16, należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Kruczej 10.22-400 Zamość w Sekretariacie do dnia 5.10.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1.1 Termin wykonania monitoringu do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
1.2 Gwarancja na wykonane roboty min. 24 m-ce, liczona od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,
1.3 Gwarancja na zainstalowane urządzenia zgodna z gwarancją producenta, jednak nie krótsza niż 12 m-cy liczona od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
1.4 kara za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości netto umowy,
1.5 kara za nieterminowe wykonanie monitoringu 200 zł za każdy dzień zwłoki,
1.6 Termin płatności faktury - 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Oferty Wykonawców zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria oceny oferty:
a) cenę netto za dostawę, montaż i uruchomienie - waga 70, za które oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów,
b) okres gwarancji - waga 20, za które oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów,
c) termin realizacji - waga 10 za które oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
2.1 Obliczenie liczby punktów w kryterium ,,cena" zostanie dokonane na podstawie następującego wzoru:
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
C =---x 70
Cena badanej oferty
2.2 W kryterium gwarancji (G) Wykonawca uzyska następującą ilość punktów:
2.2.1. za 24 miesięczny okres gwarancji - 0 punktów,
2.2.2. za 36 miesięczny okres gwarancji - 10 punktów,
2.2.3. za 58 miesięczny okres gwarancji - 20 punktów.
2.3 W kryterium terminu realizacji (Tr) Wykonawca uzyska następującą ilość punktów:
2.3.1 za realizację w terminie do 6 tygodni od zawarcia umowy Wykonawca uzyska - 0 punktów,
2.3.2 za realizację w terminie do 4 tygodni lub krótszym od zawarcia umowy Wykonawca uzyska - 10 punktów.
2.4 Oferta otrzyma łączną punktację stanowiącą sumę punktów otrzymanych w kryteriach ,,ceny, gwarancji i terminu realizacji" wg wzoru: P = C + G +Tr.
2.5 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości zamówienia. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
2.6 Za cenę oferty przyjmuje się wartość podaną przez Wykonawcę w Części II. FORMULARZ OFERTY w punkcie Nr 1 ,,cenę brutto".
2.7 Za okres udzielonej gwarancji przyjmuje się liczbę miesięcy podaną przez Wykonawcę w Części II FORMULARZ OFERTY w punkcie Nr 3.
UWAGA: Wykonawca może wpisać tylko liczby: 24, 36 lub 48 miesięcy.
2.8 Za termin realizacji przyjmuje się liczbę tygodni podaną przez Wykonawcę w Części II FORMULARZ OFERTY w punkcie Nr 4.
2.9 Zainteresowane podmioty, proszone są o składanie pisemnych ofert zawierających:
2.9.1. dane teleadresowe firmy (nazwa, nr BDO, NIP, REGON, nr telefonu, e-mail),
2.9.2. forma prowadzenia działalności / aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG,
2.9.3. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia.
2.9.4. numer telefonu oraz adres e-mail, do osoby upoważnionej w sprawie oferty.
2.10 Oferta winna być złożona na załączonym formularzu (załącznik Nr 2), podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wykazane w dokumentach rejestrowych lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo wystawione przez te osoby.
2.13 Realizacja zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do zaproszenia.
2.15 Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Dostawcy wykazane w dokumentach rejestrowych lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo wystawione przez te osoby.
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na, każdym etapie bez podania przyczyny.

Uwagi:
Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7:00-15:00.

Kontakt:
2.14 Kontakt telefoniczny w sprawie przedmiotu zamówienia pod numerem telefonu: 600 229 346 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: michal.starmach@pgk.zamosc.pl lub zz@pgk.zamosc.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.