Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu
Juzistek 2
05-131 Zegrze
powiat: legionowski
fax. 261883868, tel. 261882592
jw4809.zp@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zegrze
Wadium: ---
Nr telefonu: fax. 261883868, tel.
Termin składania ofert: 2021-09-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu.
2) Rodzaj pomiarów oraz ilość urządzeń pomiarowych zawiera załącznik nr 2 i 2a do zaproszenia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
5) Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część I - ZASTRZEŻONE
Część II - JAWNE

Dokument nr: PU/296/2021

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2021 r
pismem, przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego:
Kancelaria Jawna - budynek nr 220, pokój nr 43
e-mailem: jw4809.zp@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 45 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Miejsce realizacji zamówienia: (adresy Kompleksów Wojskowych - KW) oraz ilości i rodzaj do wykonania pomiarów technicznych ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej budynków infrastruktury w tych wymienionych poszczególnych KW określony został w załączniku nr 4 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wymagania:
6) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia, przy czym tylko jedną ofertę na daną część.
7) Zamawiający wymaga , aby Wykonawca spełnił niżej wymienione warunki poprzez posiadanie:
Dla Części I - zastrzeżone:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w którym widnieje wpis uprawniający do wykonywania danych prac kontrolno-pomiarowych zgodnie z z ustawą z dnia 10 kwietnia 2021 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z późn. zm.),
b) co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2021 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z późn. zm.),
c) osoby realizujące przedmiot umowy muszą posiadać:
aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", oraz kopie zaświadczeń stwierdzających odbyte szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób realizujących przedmiot umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.742),
d) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badań ochrony przed porażeniem elektrycznym spełniające wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 61557.
Dla Części II - jawne:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E), w którym widnieje wpis uprawniający do wykonywania danych prac kontrolno-pomiarowych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2021 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z późn. zm.),
b) co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2021 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z późn. zm.);
c) przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do badań ochrony przed porażeniem elektrycznym spełniające wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 61557.
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2/2a do Zaproszenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku załącznik nr 3 i 3a do Zaproszenia.
Przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nw. dokumenty:
Części I
a) świadectwo kwalifikacyjne D dla osób wymienionych w załączniku nr 3 do Zaproszenia,
b) świadectwo kwalifikacyjne E dla wymienionych w Załączniku nr 3 do Zaproszenia,
c) poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,zastrzeżone",
d) aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Części II
e) świadectwo kwalifikacyjne D dla osób wymienionych w załączniku nr 3a do zaproszenia,
f) świadectwo kwalifikacyjne E dla wymienionych w Załączniku nr 3a do zaproszenia.

3) Jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
4) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" (każda strona zawierająca informację) przez osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserokopie muszą być czytelne.
5) Termin związania ofertą powinien być nie krótszy niż 30 dni od złożenia oferty.
6) W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą dostawy wraz z kosztami załadunku, transportu, rozładunku/ wartość całkowitą usługi* oraz obowiązujący podatek VAT. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2) Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
3) Oferta musi być oznaczona numerem sprawy Zamawiającego:
NR SPRAWY: PU/296/2021

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OFERTA NA
Usługę wykonania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w kompleksach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu

Nie otwierać do dnia 22.09.2021 r.
UWAGA

4) W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa, czas, jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 45 minut. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.
5) Zamawiający informuje, iż godziny urzędowania Urzędu Pocztowego w Zegrzu są następujące:
poniedziałek - czwartek od godz. 09:00 do godz. 15:00
piątek - od godz. 14:00 do godz. 20:00
Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 18.08 2021r., w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021. 177.z dnia 2021.08.19).

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium/a:
Cena - 60 %
Kryterium jakościowe - zastępowalność kluczowego personelu - 40 %

Lp

Nazwa Kryteriów

Waga
w %
Opis kryteriów, w tym sposób dokonania oceny ofert w ramach poszczególnych kryteriów
1
Cena
60%

2
Kryterium jakościowe - zastępowalność kluczowego personelu
40%
Wykonawca zaproponuje dodatkowe osoby na zastępstwo członków zespołu, spełniające minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określone w pkt 8
- min.2 dodatkowe osoby - 40 pkt
- 1 dodatkowa osoba - 20 pkt
- nie zaproponował dodatkowej osoby - 1 pkt
RAZEM
100%

6. OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZTSTNIEJSZE.
1) Niezwłocznie po terminie składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.26wog.wp.mil.pl zestawienie złożonych ofert.
2) Zamawiający poprawi w ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe
3) Oferty nie spełniające warunków stawianych przez Zamawiającego w zaproszeniu zostaną odrzucone.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w sprawie złożonych ofert.
5) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.26wog.wp.mil.pl
6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zaproszony zostanie do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza kontaktu telefonicznego. Wszelkie zapytania do treści niniejszego zaproszenia należy kierować do Zamawiającego faksem na nr 261 883 868 lub e-mail jw4809.zp@ron.mil.pl
Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.