Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Westerplatte 19
31-033 Kraków
powiat: Kraków
126168360, faks 126168309
zp@psp.krakow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 126168360, faks 1261
Termin składania ofert: 2021-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń w obiekcie JRG Skawina - Ul. Piłsudskiego 20
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego pomieszczenia, w którym znajduje się Punkt Alarmowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie. Prace będą obejmowały kompleksowy remont pomieszczenia wraz z pracami rozbiórkowymi podestu drewnianego, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, demontażu istniejącej instalacji klimatyzacji oraz ponowny jej montaż, wykonanie w części pomieszczenia podłogi technicznej, wydzieleniu w istniejącym pomieszczeniu dodatkowego pomieszczenia na szafę sterowniczą ( ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ) wraz z montażem klimatyzatora, demontażu istniejącego oświetlenia pomieszczenia oraz wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem pomieszczenia, wymianie grzejników.
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Skawina zlokalizowana jest przy Ul. Piłsudskiego 20 w Skawinie. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do Zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym i dokonywać uzgodnień z jego przedstawicielami.

CPV: 45000000-7, 45216121-8, 45310000-3, 45400000-1, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00182516, MT.2370.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje2. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem telefonu: 22 101 02 02 oraz adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą Ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków;
o W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych korzystając z adresu mailowego dpo@psp.krakow.pl
o Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MT.2370.8.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
o Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP",
o Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o Posiadają Państwo:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych );
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO );
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
o w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-01 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-01

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MT.2370.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 82632,35 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego pomieszczenia, w którym znajduje się Punkt Alarmowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie. Prace będą obejmowały kompleksowy remont pomieszczenia wraz z pracami rozbiórkowymi podestu drewnianego, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, demontażu istniejącej instalacji klimatyzacji oraz ponowny jej montaż, wykonanie w części pomieszczenia podłogi technicznej, wydzieleniu w istniejącym pomieszczeniu dodatkowego pomieszczenia na szafę sterowniczą ( ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ) wraz z montażem klimatyzatora, demontażu istniejącego oświetlenia pomieszczenia oraz wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem pomieszczenia, wymianie grzejników.
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Skawina zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego 20 w Skawinie. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do Zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym i dokonywać uzgodnień z jego przedstawicielami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
a) zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie realizacje polegające na robotach remontowo - budowlanych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000, 00 zł brutto - w sumie; wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie realizacje polegające na robotach remontowo - budowlanych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000, 00 zł brutto - w sumie; wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
8.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środku dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.10. Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (o ile żądał ich w wraz z ofertą) chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (o ile żądał ich wraz z ofertą).
8.12. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych o których mowa w roz.7 pkt 7.2. ppkt 4 lit.a
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych), w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

24.1. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
24.2. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie.
24.3. Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
24.4. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
24.5. Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.6. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
24.7. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości wykonania
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.