Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Nowy Świat 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/39318/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych w Instytucie - Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, zlokalizowanych w Instytucie - Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych przy Ul. Poznańskiej 201-205, 62-800 Kalisz (I-CDBKZ).
Zamówienie swoim zakresem obejmuje: dostawę, rozmieszczenie i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach, posadowienie jednostek zewnętrznych, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną urządzeń, wykonanie pełnej instalacji przebiegu czynnika chłodniczego, roboty ogólnobudowlane niezbędne do prawidłowego montażu systemu klimatyzacji.

CPV: 39717200-3, 45300000-0, 45311000-0, 45331200-8, 45331220-4, 45331230-7

Dokument nr: 2021/BZP 00182682, I.DZP.23110.Tp1-29.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-27 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: eZamawiajacy pod
adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza, opcjonalnie, możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie, na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl przy czym preferuje się przekazywanie ich za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl w
zakładce ,,Korespondencja". Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://akademiakalisz.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Akademii
Kaliskiej : https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl Wykonawca
po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego:
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja" .Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki
,,Korespondencja". Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego, pod numer tel. +48 22 257 22 24 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch
9.00-17.00), lub na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl . Zamawiający określa dopuszczalny
format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem
PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 1) Stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji ,w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/39318/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-27 12:00
Miejsce składania ofert: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I.DZP.23110.Tp1-29.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, zlokalizowanych w Instytucie - Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej 201-205, 62-800 Kalisz (I-CDBKZ).
Zamówienie swoim zakresem obejmuje: dostawę, rozmieszczenie i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach, posadowienie jednostek zewnętrznych, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną urządzeń, wykonanie pełnej instalacji przebiegu czynnika chłodniczego, roboty ogólnobudowlane niezbędne do prawidłowego montażu systemu klimatyzacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ppkt. 1.1.
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
1.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 4 do SWZ.
1.4. do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;
1.5. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne i konsorcja).
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.3 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane lub dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5 W przypadku, o którym mowa w ppkt. 2.3 i 2.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy załącznik nr 5 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:
1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ, a zmiana ta polega na dostosowaniu treści umowy do zmienionych wytycznych lub zmienionych przepisów prawa;
2) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.
Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.
Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;
3) zmiany wyposażenia składającego się na przedmiot umowy na wyposażenie
o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy, a zmiana wynika z powodu zmiany parametrów technicznych lub funkcjonalnych wyposażenia wprowadzonych przez producenta po terminie składania ofert, wycofania wyposażenia ze sprzedaży, zaprzestania jego produkcji lub dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta;
4) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy;
5) zmiany umowy, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z niniejszej umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej do zmienionych wytycznych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt.
2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy. Wniosek ten musi zawierać w szczególności:
1) opis wnioskowanej zmiany,
2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie zmiany,
4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony.
3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, niestanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp.
5. Strony przewidują zmiany dotyczące realizacji umowy o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.