Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku stołówki oraz łącznika

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku stołówki oraz łącznika

Data zamieszczenia: 2021-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
0323591334
dzp@us.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/509286
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 0323591334
Termin składania ofert: 2021-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku stołówki oraz łącznika z Domem Studenta ,,UŚKA" Cieszyn Ul. Bielska 66
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku stołówki oraz łącznika z Domem Studenta ,,UŚKA" w Cieszynie przy Ul. Bielskiej 66.
2) W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac/czynności:
a) W zakresie ścian zewnętrznych - przewiduje się wykonanie docieplenia elewacji budynku metodą lekko-mokrą (bezspoinowym systemem ociepleń), po wcześniejszym wykonaniu naprawy uszkodzonych fragmentów elewacji poprzez uzupełnienie ubytków. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
? montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną,
? roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż istniejących tablic informacyjnych, krat okiennych, opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, pasów nadrynnowych, rur spustowych, drabiny pionowej, jednostek zewnętrznych klimatyzacji,
? zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
? usunięcie graffiti z rolet okiennych,
? skucie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków wraz z ich odtworzeniem oraz uzupełnienie ubytków,
? przygotowanie podłoża elewacji do wykonania docieplenia w bezspoinowym systemie ociepleń poprzez jego oczyszczenie, zmycie, oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym,
? sprawdzenia przyczepności poliuretanowego kleju do oraz sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian,
? trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych),
? ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych (ściany od stropu wysokiego parteru) styropianem gr. 12cm oraz ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do stropu wysokiego parteru - styropianem hydrofobizowanym gr. 10cm; ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. od 2cm do 4cm,
? montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych z siatką do elewacji, listew okapnikowych z siatką, kątowników z siatką, ochrony naroży wypukłych, itp.,
? mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem łączników, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnymi redukującymi przenikalność termiczną;
? osiatkowanie powierzchni ścian u siatką impregnowaną przeciwalkalicznie z włókna szklanego. Do wysokości 2m zastosować drugą warstwę siatki jw. Tynk powyżej cokołu mineralny silikonowy lub silikatowo-silikonowy, cienkowarstwowy. Tynk cokołu żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy),
? zabezpieczenie elewacji przed graffiti do wysokości 2m od poziomu terenu poprzez wykonanie powłoki zabezpieczającej,
? montaż nowych elementów obróbki blacharskiej, parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej,
? uzupełnienie papy po obwodzie budynku po wymianie obróbek blacharskich oraz po dociepleniu świetlika,
? montaż elementów instalacji odgromowej, istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, montaż jednostek klimatyzacyjnych z napełnieniem instalacji; przedłużenie wsporników ściennych umożliwiających montaż w izolacji,
? montaż wyczyszczonej, pomalowanej farbą ftalową na kolor jasno szary zdemontowanej drabiny pionowej; montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji (wentylacja pomieszczeń oraz stropodachu),
? montaż nowych krat zabezpieczających stolarkę okienną wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (w miejscu istniejących krat). Kraty zamontowane tylko w oknach piwnicy (niskiego parteru).
b) Stolarka okienna - przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej pomieszczenia jadalni oraz świetlika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
? Pomieszczenie jadalni:
-- demontaż istniejącej, przeznaczonej do wymiany stolarki; pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury,
-- montaż fasady okiennej PCV wraz z obróbką tynkarską ościeży po wykonanym montażu;
? Świetlik (nadbudowa):
-- demontaż istniejącej stolarki okiennej,
-- zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego gr. 18cm,
-- pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury i przygotowanie otworów montażowych,
-- montaż stolarki okiennej PCV uchylnej oraz uchylno-rozwieralnej wraz z obróbką tynkarską ościeży po wykonanym montażu stolarki,
c) Modernizacja strefy wejściowej obejmujący min. roboty demontażowe i rozbiórkowe, naprawcze, montaż wycieraczki systemowej, wymianę balustrady oraz wykonanie nowych okładzin, w tym m.in.:
? demontaż balustrady oraz istniejącego daszka nad wejściem,
? skucie istniejących okładzin oraz luźnych i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów oraz rampy wejściowej,
? wykonanie otworu pod nowoprojektowaną wycieraczkę systemową oraz montaż nowej wycieraczki,
? naprawę ubytków i uszkodzeń elementów betonowych schodów oraz rampy,
? okładziny schodów i rampy wykonane z płytek gresowych,
? uzupełnienie bloczkami z betonu komórkowego wnęki pod schodami,
? przygotowanie podłoża (boki schodów) pod wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej ; wykonanie warstwy zbrojonej przez zatopienie siatki z włókna szklanego; cienkowarstwowy żywiczno-mineralny dekoracyjny tynk mozaikowy,
? montaż nowych balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo; montaż nowego daszka systemowego ze szkła hartowanego gr. 13mm, dodatkowo wzmocnionego folią, montowany za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej,
d) Opaska wokół budynku - przewiduje się wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku stołówki oraz łącznika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
? rozbiórka istniejącej opaski wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
? korytowanie wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża; profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego,
? wykonanie podbudowy pod nową opaskę; ułożenie obrzeży betonowych; ułożenie nowej opaski budynku z betonowej kostki brukowej,
? wykonanie/odtworzenie nawierzchni trawiastych,
e) Roboty towarzyszące - w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót oraz czynności mających charakter pomocniczy oraz towarzyszący, w tym m.in.:
? roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych,
? wywóz i utylizację materiałów pochodzących z prac demontażowych oraz rozbiórkowych, w tym m.in.: gruzu, ziemi,
? uporządkowanie terenu budowy,
? sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją budynku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2014r, o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497) - 2 kpl.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45111300-1, 45262100-2, 45320000-6, 45321000-3, 45324000-4, 45400000-1, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00183274, DZP.381.011.2021.RBK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w
formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: ,,platformą") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us; 3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty" oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy; 4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: "Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji"), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. 5) Rekomendacje. a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247); b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf; c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:- .zip - .7Z; d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie; e) Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB; f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES; g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do
problemów w weryfikacji plików. 6) Forma oferty. a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, podadresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us; b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia; c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/509286
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-01 11:00
Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
2) w gwarancjach bankowych lub
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert) i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:
a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) oferta zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca):
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy);
2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego),
3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód potwierdzający dokonanie przelewu.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.011.2021.RBK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku stołówki oraz łącznika z Domem Studenta ,,UŚKA" w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66.
2) W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac/czynności:
a) W zakresie ścian zewnętrznych - przewiduje się wykonanie docieplenia elewacji budynku metodą lekko-mokrą (bezspoinowym systemem ociepleń), po wcześniejszym wykonaniu naprawy uszkodzonych fragmentów elewacji poprzez uzupełnienie ubytków. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
? montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną,
? roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż istniejących tablic informacyjnych, krat okiennych, opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, pasów nadrynnowych, rur spustowych, drabiny pionowej, jednostek zewnętrznych klimatyzacji,
? zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
? usunięcie graffiti z rolet okiennych,
? skucie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków wraz z ich odtworzeniem oraz uzupełnienie ubytków,
? przygotowanie podłoża elewacji do wykonania docieplenia w bezspoinowym systemie ociepleń poprzez jego oczyszczenie, zmycie, oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym,
? sprawdzenia przyczepności poliuretanowego kleju do oraz sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian,
? trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych),
? ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych (ściany od stropu wysokiego parteru) styropianem gr. 12cm oraz ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do stropu wysokiego parteru - styropianem hydrofobizowanym gr. 10cm; ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. od 2cm do 4cm,
? montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych z siatką do elewacji, listew okapnikowych z siatką, kątowników z siatką, ochrony naroży wypukłych, itp.,
? mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem łączników, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnymi redukującymi przenikalność termiczną;
? osiatkowanie powierzchni ścian u siatką impregnowaną przeciwalkalicznie z włókna szklanego. Do wysokości 2m zastosować drugą warstwę siatki jw. Tynk powyżej cokołu mineralny silikonowy lub silikatowo-silikonowy, cienkowarstwowy. Tynk cokołu żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy),
? zabezpieczenie elewacji przed graffiti do wysokości 2m od poziomu terenu poprzez wykonanie powłoki zabezpieczającej,
? montaż nowych elementów obróbki blacharskiej, parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej,
? uzupełnienie papy po obwodzie budynku po wymianie obróbek blacharskich oraz po dociepleniu świetlika,
? montaż elementów instalacji odgromowej, istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, montaż jednostek klimatyzacyjnych z napełnieniem instalacji; przedłużenie wsporników ściennych umożliwiających montaż w izolacji,
? montaż wyczyszczonej, pomalowanej farbą ftalową na kolor jasno szary zdemontowanej drabiny pionowej; montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji (wentylacja pomieszczeń oraz stropodachu),
? montaż nowych krat zabezpieczających stolarkę okienną wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (w miejscu istniejących krat). Kraty zamontowane tylko w oknach piwnicy (niskiego parteru).
b) Stolarka okienna - przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej pomieszczenia jadalni oraz świetlika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
? Pomieszczenie jadalni:
-- demontaż istniejącej, przeznaczonej do wymiany stolarki; pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury,
-- montaż fasady okiennej PCV wraz z obróbką tynkarską ościeży po wykonanym montażu;
? Świetlik (nadbudowa):
-- demontaż istniejącej stolarki okiennej,
-- zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego gr. 18cm,
-- pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury i przygotowanie otworów montażowych,
-- montaż stolarki okiennej PCV uchylnej oraz uchylno-rozwieralnej wraz z obróbką tynkarską ościeży po wykonanym montażu stolarki,
c) Modernizacja strefy wejściowej obejmujący min. roboty demontażowe i rozbiórkowe, naprawcze, montaż wycieraczki systemowej, wymianę balustrady oraz wykonanie nowych okładzin, w tym m.in.:
? demontaż balustrady oraz istniejącego daszka nad wejściem,
? skucie istniejących okładzin oraz luźnych i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów oraz rampy wejściowej,
? wykonanie otworu pod nowoprojektowaną wycieraczkę systemową oraz montaż nowej wycieraczki,
? naprawę ubytków i uszkodzeń elementów betonowych schodów oraz rampy,
? okładziny schodów i rampy wykonane z płytek gresowych,
? uzupełnienie bloczkami z betonu komórkowego wnęki pod schodami,
? przygotowanie podłoża (boki schodów) pod wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej ; wykonanie warstwy zbrojonej przez zatopienie siatki z włókna szklanego; cienkowarstwowy żywiczno-mineralny dekoracyjny tynk mozaikowy,
? montaż nowych balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo; montaż nowego daszka systemowego ze szkła hartowanego gr. 13mm, dodatkowo wzmocnionego folią, montowany za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej,
d) Opaska wokół budynku - przewiduje się wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku stołówki oraz łącznika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
? rozbiórka istniejącej opaski wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
? korytowanie wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża; profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego,
? wykonanie podbudowy pod nową opaskę; ułożenie obrzeży betonowych; ułożenie nowej opaski budynku z betonowej kostki brukowej,
? wykonanie/odtworzenie nawierzchni trawiastych,
e) Roboty towarzyszące - w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót oraz czynności mających charakter pomocniczy oraz towarzyszący, w tym m.in.:
? roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych,
? wywóz i utylizację materiałów pochodzących z prac demontażowych oraz rozbiórkowych, w tym m.in.: gruzu, ziemi,
? uporządkowanie terenu budowy,
? sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją budynku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2014r, o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497) - 2 kpl.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: a) Cena (C) - 60,00 pkt, b) Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) - 40,00 pkt. 2) Sposób oceny ofert zawiera rozdz. XIII ust. 1 pkt 2) SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty:

jedną robotę budowlaną o wartości tej roboty nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia przegród zewnętrznych budynku bezspoinowym systemem dociepleń .

UWAGA:
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy/jednego zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 1.

2.
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż:

dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:

minimum 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.

Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SWZ.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga złożenia w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej . Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik 1D do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.

2.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej. Wzór wykazu osób stanowi załącznik 1E do SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy:
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem
kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą. 2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia: Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą. 3) Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 4) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1B i 1C do SWZ. Wymagana forma i moment
złożenia: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenia składane wraz z ofertą. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 1F do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
2) w gwarancjach bankowych lub
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert) i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:
a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) oferta zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca):
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy);
2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego),
3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód potwierdzający dokonanie przelewu.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) W wypadkach, o których mowa w pkt 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią
formularza oferty - załącznik 1A); 4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w § 14 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: a) Cena (C) - 60,00 pkt, b) Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) - 40,00 pkt. 2) Sposób oceny ofert zawiera rozdz. XIII ust. 1 pkt 2) SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.